Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.10.2009 18:15 - ТРАКИЙСКИЯ НАДПИС ОТ ЕЗЕРОВО
Автор: sparotok Категория: Политика   
Прочетен: 35277 Коментари: 54 Гласове:
53

Последна промяна: 28.11.2013 07:44


 

 

                       ТРАКИЙСКИЯ НАДПИС ОТ ЕЗЕРОВО

 

 

Нашите предци са оставили  много доказателства за невероятно високото ниво на културата си. Давайки даровити учители като Орфей, Линей, Тамир, Музей, Евмолпий, Залмоксис... траките безспорно показват своето превъзходство над останалите народи. Сам египетския цар Псамитех определя тракийското племе бриги като най-древния народ [1] II-2. Омир (цитиран от Страбон) пък нарича авиите (северни траки) най-праведните хора [2]VII-3, а според Хиполит учението на гетския Залмоксис поставя основите на друидизма при келтите [3] стр. 102. Заслугите на нашите деди в оформянето на духовните ценности на европейските народи са огромни, но за съжаление днес деянията на траките  са забравени. Верно е, че който пише остава, но написаното може да се унищожи, или укрие.

 

Поради това, че не се дава информация за съществуването на древните тракийски  надписи, много хора  считат, че най- древните жители на България не са разполагали с писменост, докато точно траките са създателите на първата азбука. В тази работа ще бъде представен един от най-забележителните техни епиграфски паметници, този от Езерово.

 

Златният пръстен с надпис на тракийски език е намерен през 1912 година при разкопки на надгробна могила в местността Пърженака до село Езерово. Освен тази забележителна находка са открити и редица други древни артефакти: златна диадема, малка златна лъжичка, бронзово огледало и т.н. Пръстенът е с тежест 31, 30 гр. а повърхостта, върху която са гравирани буквите има елипсовидна форма с размери 1,7x2 см. Датировката на намерените в тракийската могила обекти е V-ти век преди Христа [4] стр.86-87. Съдейки по характера на артефактите изследователите заключават, че пръстенът е направен специално за тридневния тракийски погребален ритуал, който гърците наричат протезис. [5] стр.106.

 

Текстът се състои от осем реда, като няма разстояние между отделните думи. Последния ред е гравиран върху ръба на елипсата, поради липса на място. Буквите са 61 на брой и са сравнително ясни [4] стр.86.

 

ΡΟΛΙΣΤΕΝΕΑΣΝ

ΕΡΕΝΕΑΤΙΛ

ΤΕΑΝΗΣΚΟΑ

PΑΖΕΑΔΟΜ

ΕΑΝΤΙΛΕΖΥ

ΠΤΑΜΙΗΕ

ΡΑΖ

HΛΤΑ

 

  ΡΟΛΙΣΤΕΝΕΑΣΝΕΡΕΝΕΑΤΙΛΤΕΑΝHΣΚΟΑΡΑΖΕΑΔΟΜΕΑΝΤΙΛΕΖΥΠΤΑΜΙΗΕΡΑΖΗΛΤΑ

 

Досега са правени много опити за разчитане. Дечев (цитиран от Дуриданов) [4] стр.86-88 предлага следния вариант:

 

Аз съм Ролистенеас, потомък на Неренеас, Тилезипта, аразийка по род ме предаде на земята (погреба ме).

 

Според Георгиев [5] стр.106-110 четенето и значението е различно:

 

Ролистене, аз Неренея Тилтея умирам спокойно до теб моя благопочивши, аз, която децата отхрани ( отгледа).

 

Георгиев дава следният етимологически анализ:

 

РОЛИСТЕНЕ – мъжко име в звателен падеж.

АЗ (азн) - личното местоимение АЗ, сродно със старобългарското АЗЪ литовското АС –аз, и авестийското АЗЕМ – аз съм.

 

НЕРЕНЕА ТИЛТЕА -  има възможното значение – младата ти жена. Като изрази с подобна структура Георгиев предлага албанския grue(ja) e re- млада жена, съпруга, също и румънския soţia cel tвnǎrǎмлада жена.

Георгиев отбелязва също, че НЕРЕНЕА ТИЛТЕА може и да е име на жена.

 

НЕСКО – е сравнено с гръцкия глагол ТНЕСКО – умирам.

 

АРАЗЕА –трябва да се чете според Георгиев АНРАЗЕЯ. АН означаващо на и РАЗЕЯ означаващо ред( линия). Като сродни думи са дадени немското Reihe-ред, ведическото raji-ред и славянското ред.

 

ДО – отговаря на латинското ДО, англо-саксонското ТО, литовското ДО и българското ДО.

 

МЕАН – отговаря на латинското МЕУМ и индо-европейското meyo-m във винителен падеж.

 

ТИЛЕЗУПТАМ – е свързано с литовското tylis- спокоен и санскритското supta-m заспал ( във винителен падеж) като семантиката е подобна на българското благопочивши.

 

ИЕ – е сравнено с гръцкото Е- този, който и с фригийското ЙОС-този, който.

 

ЕРАЗ- е свързано фригийското ЕИРОИ-деца, потомство.

 

ЕЛТА- е свързано с латинското АЛО- храня, отглеждам.

 

Виждаме, че Георгиев подплатява тълкуването на всяка дума с доста данни, но честно казано те са лишени от логика. Използвани са гръцки, албански, румънски, литовски, латински и др. думи, за да се покаже смисъла на тракийските.

В случай, че съществуваха древни исторически свидетелства, потвърждаващи родствената връзка между траки, албанци, румънци, гърци и т.н. с траките, тогава би могло да се направи това, но такива данни няма. Тракийски племена като мизи и пеони са отъждествявани с българите, а не с албанци, румънци. Гетите и весите са отъждествявани със славяни (само тези от българските земи), а не с литовци, или гърци.

 

Споменатия тридневен тракийски ритуал е и славянската тризна. Става дума  за двубои до гроба на благородник [6]стр.126. Херодот споменава, че при погребението на богат тракиец са се организирали военни игри, при които победителят е получавал награда. [1] V-8. Това е една древна традиция, типична и за троянските герои [7].  Бащата на историята свидетелства и за друг тракийски обичай, при който съпругата следва мъжа си доброволно в гроба [1] V-5. Много хора не знаят, че този обичай е славянски. Псевдомаврикий пише за славяните
(от българските земи) : Жените им са толкова целомъдрени, че следват съпруга си в смъртта. [8] с.68. Също и тълкуването на тракийските думи е лесно обяснимо с български думи.

 

Моето разделение на текстта се различава от това на другите автори:

 

РОЛИСТЕНЕ,   АЗ  НЕРЕНЕА   ТИЛТЕАНИС   КОА  РАЗЕА,  ДО  МЕАН ТИ   ЛЕЗИ    ПТА   МИЙ,   РАЗИЛ  ТА

 

Тълкуването е следното:

 

Ролистене, аз Неренея Тилтеанис, (бе) коя(то) написа- Лежи до мен господарю мой, почиващ тук (в гроба)!

 

РОЛИСТЕНЕ  е лично име в звателен падеж. Окончанието Е срещаме в звателен падеж на имена като Виден (Видене!), Пламен (Пламене!) и др.

 

АЗ- отговаря перфектно на българското АЗ, словенското ЯЗ, старополското ЯЗ, полабийското ЙОЗ и т.н.

 

НЕРЕНЕА ТИЛТЕАНИС- е лично име и фамилия на съпругата на починалия тракийския благородник. Нере-неа е двусъставно, Нере отговаря на старобългарската дума ныръ-танцьор, а Неа отговаря на българското женско име Нея. Смисъла на името е танцуващата Нея. Подобна семантика има нашето Игрила, което е пожелателно лично име т.е. да играе добре хоро.

Тил-теанис е двусъставно фамилно име. Тил отговаря на старобългарската дума тилище-човек, (потомък), а Теанис отговаря на тракийското женско име Теано. Така се е казвала дъщерята на цар Кисей, служеща като жрица в Троя. Тил-теанис отзначава потомък на Теано.

 

КОА – отговаря прекрасно на българското местоимение коя-то. Трябва да се отбележи, че задпоставения определителен член то, се появява едва в Средновековието.

 

РАЗЕА – отговаря на минало свършено време 3-то л.ед.ч. на глагола режа, т.е ряза. Тук е употребено в смисъл  пиша ( писа). Първичния смисъл на нашите думи рез, ряз е и знак, буква. Все пак Черонризец Храбър нарича древната ни писменост черти и резки.

 

ДО- отговаря на предлога до.

 

МЕАН – отговаря на личното мeстоимение мен, мене.

 

ТИ – отговаря на българското местоимение ти.

 

ЛЕЗИ – е заповедна форма на глагола лежа, т.е. лежи!

 

ПTA- означава съпруг, господар. Ехо то тази дума намираме в старобългарската потьпега- разведена жена, т.е. избягала от съпруга си - поть...Друг еквидалент на тракийската пта-господар намираме в господ, имаща диал. форма госпот.

 

МИЙ – е древна диалектна форма на притежателното местоимение мой. В наши родопски диалекти О понякога бива заменяно с  И. Трябва да бъде отбелязано, че точно родопските ни наречия са изпълнени с архаизми.

 

РАЗИЛ – означава заминал, отишъл, тук в смисъл на починал, почиващ в гроба. Все още съществува израза – Отиде си човека ( почина човека). РАЗИЛ е свързано със старобългарския глагол разити се-изчезвам, изгубвам се. Окончанието ИЛ е типично за нашите минали причастия носил, водил....

 

ТА - означава тук и отговаря на старобългарското показателно местоимение та и наречието тоу-тук, на това място.

 

 

Виждаме, че всяка тракийска дума без изключение има добър български еквивалент като АЗ, ДО, ТИ, ЛЕЖИ са се запазили непроменени. Граматическите особености са също типични за езика ни. Това са окончанието Е в звателния падеж, формата на минало свършено време в РАЗЕА, окончанието ИЛ в миналото причастие РАЗИЛ, предлога ДО....

 

Едва ли Георгиев не е забелязал тези неща. Просто времето, в което е живял не му е позволило да каже истината. Национализмът бе подтискан жестоко след 1944 година. Талантлив учен като Г.Ценов бе обявен за шовинист само защото доказа, че българите са потомци на траките, които са и древни славяни.

Георгиев е осъзнавал много добре, че признаването на  българите за траки ще му осигури еднопосочен билет за Белене. Всяка научна работа в миналото бе преглеждана от партийните секретари, които за щастие не бяха особено интилигентни. Въпреки, че е бил принуден да премълчи много неща, нашия даровит езиковед оставя достатъчно данни, за тези, които след него биха желали да открият истината. Георгиев подсказва с окончанието за звателен падеж- Е, с личното местоимение АЗ, с предлога ДО. Всички те са типични за българския език. Таланливия ни езиковед е знаел, че е въпрос на време, когато някой ще направи заключението, че е невъзможно българите да са азиатски народ, след като основни български думи се намират в тракийски надпис от
V-ти век преди Христа.

 

Без субтилните напътствия на Владимир Георгиев този древен тракийски епиграфски паметник едва ли щеше да да открие тайната си, а именно, че ние българите сме древен европейски народ с изключително висока култура. Народ създал първата империя, първата азбука и разпространил първи своята религия. Уникалното при нас българите е, че след след всяко нещастие, след всяко падение идва възстановяване и нов подем.

Държавата на хетите изгря и изчезна завинаги, богатия Угарит е потънал в руини, но българите показаха многократно, че въпреки подтисничеството и геноцида извършен от перси, римляни, гърци и турци, са в състояние да запазят езика, писмеността, културата и духа си!

Както каза преди време И. Георгиева – Типичната българска черта е самоувереността и оптимизма...Във фолклора българинът винаги са се поставял над демоните и свръхестествените сили, като дори Бог не е правил изключение...Това дръзко държание разкрива рационално, войнствено, бунтарско  мислене, което е и неделима част от облика на нашия народ.

 

 

 

Използвана литература:

 

1.Herodotus, Histories, Wordsworth Classics of World Literature, Hertfordshire, 1996;

2. Strabo, Geography, Harvard University Press, London, 1924;

3. S. Piggot, The Druids, Penguin Books, Harmondsworth, 1977;

4.И. Дуриданов, Езикът на Траките, ДИ Наука и изкуство, София, 1976

5.В. Георгиев, Траките и техния език, БАН, София, 1977

6. F.Vyncke, De Godsdienst der Slaven, J.J. Romen en Zonnen Uitgevers, Roermond, MCMLXIX;

7. Погребение на Патрокъл, описано в: http://wapedia.mobi/en/Patroclus#5.

8.P.M. Barford, The Early Slavs, The British Museum Press, London, 2001;Тагове:   траки,


Гласувай:
53


Вълнообразно


1. kobata - Нека силата бъде с теб!
21.10.2009 19:14
Нека силата бъде с теб!
цитирай
2. sparotok - Нека силата бъде с теб!
21.10.2009 19:19
kobata написа:
Нека силата бъде с теб!

Благодаря приятелю!
цитирай
3. ivesa - sparotok,
21.10.2009 20:18
няма по-твърд материал от българина.Поздравления за интересния постинг!:)))
цитирай
4. sparotok - sparotok,
21.10.2009 20:22
ivesa написа:
няма по-твърд материал от българина.Поздравления за интересния постинг!:)))


Благодаря Ивеса!
Наистина няма по-твърд материал от българина!
Доказваме го вече няколко хиляди години.
цитирай
5. анонимен - това е невероятно, но е факт!бла...
21.10.2009 20:43
това е невероятно,но е факт!благодаря ти!
цитирай
6. sparotok - това е невероятно, но е факт!бла...
21.10.2009 20:48
анонимен написа:
това е невероятно,но е факт!благодаря ти!


Фактите могат даа се проверят, надявам се съмняващите се да го направят.
Човек вярва най-силно на това, което открие сам.
цитирай
7. анонимен - явно ние бьлгарите сме говорили ...
21.10.2009 20:49
явно ние бьлгарите сме говорили езика си още преди 2500 години! гордея се с това ,че сам бьлгарин!
цитирай
8. iliada - :)
21.10.2009 20:50
Интересно!:)
Благодаря ти !:)
цитирай
9. анонимен - страxотен метод на талкуване!
21.10.2009 21:02
страxотен метод на талкуване!
цитирай
10. sparotok - явно ние бьлгарите сме говорили ...
21.10.2009 21:07
анонимен написа:
явно ние бьлгарите сме говорили езика си още преди 2500 години! гордея се с това ,че сам бьлгарин!


Да, нашият език е един от най-консервативните и имаме право да се гордеем с него и със себе си.
цитирай
11. sparotok - Илиада
21.10.2009 21:08
iliada написа:
Интересно!:)
Благодаря ти !:)


Благодаря и аз!
цитирай
12. sparotok - страxотен метод на талкуване!
21.10.2009 21:10
анонимен написа:
страxотен метод на талкуване!


Трябва само да се посочат точните еквиваленти на тракийските думи, като се съобразяваме и с историческите сведения...останалото е лесно.
цитирай
13. boristodorov56 - Истината не може мечно дасе потъпква!
21.10.2009 21:18
Идва време за нейното официализиране.

БАН - да не се правят нта заспали.
цитирай
14. анонимен - a къде е речникa с тракийските думи?
21.10.2009 21:19
:))
цитирай
15. cornflower - твърди сме,
21.10.2009 21:21
щом и след комунизма оцеляхме..
цитирай
16. sparotok - Истината не може мечно дасе потъпква!
21.10.2009 21:33
boristodorov56 написа:
Идва време за нейното официализиране.

БАН - да не се правят нта заспали.


Лошото е, че господата от БАН получиха образованието си в СССР. Там история не се преподаваше, а се получаваше обучение как да се скрие истината.
цитирай
17. sparotok - твърди сме,
21.10.2009 21:35
cornflower написа:
щом и след комунизма оцеляхме..


Безспорно да оцелееш комунизма е най-голямото изпитание.
цитирай
18. sparotok - a къде е речникa с тракийските думи?
21.10.2009 21:42
анонимен написа:
:))


И Георгиев, и Дуриданов предлагат речници на тракийските думи, но тълкуването е доста отвлечено и е неясно за повечето хора. Освен това много тракийски думи, получени от анализ на топоними някакси са пропуснати в речниците.
Признава се, че оригиналната форма на Одесос( Варна) е Водесос и означава воден, град заливан от вода, но в речника тракийската дума ВОДА я няма.
Споменава се, че тракийските Козис, Козелас са сродни с българската дума КОЗА, но в речника тракийската дума за коза е айза...
цитирай
19. helios - Изключително интересно! Благодаря ти!
21.10.2009 22:38
Поздрави!
цитирай
20. sparotok - Изключително интересно! Благодаря ти!
21.10.2009 22:43
helios написа:
Поздрави!

Благодаря и аз.
Интересното тепърва предстои, има още много ценни данни, на които нашите учени ни не дават гласност.
цитирай
21. veninski - Бъди жив и здрав, приятелю! По...
22.10.2009 07:08
Бъди жив и здрав, приятелю!
Поздрави от Родопите!
цитирай
22. monna - Жилаво племе сме..
22.10.2009 08:57
..волни, степни, на коне сме дошли..с вятъра..Лесно не ще ни пречупят, никакви идеологии. Българин - нека звучи гордо!!
цитирай
23. lado - Здравей, искам и аз да напиша нещо. ...
22.10.2009 09:07
Здравей, искам и аз да напиша нещо.
Що се отнася до езика, в източниците понякога се прокрадват топоними , съобщени на два и повече езика. Например има свидетелство на съвременник за наименованието "Истър" е валидно за Западната римска империя, и едновременно с това се посочва произношението и името на реката от местните , още не носещи името "българи , племена - то е "Дунав" . Става въпрос за 5-ти век ....
цитирай
24. sparotok - Бъди жив и здрав, приятелю! По...
22.10.2009 11:09
veninski написа:
Бъди жив и здрав, приятелю!
Поздрави от Родопите!


Благодаря ти!
Блазе ти, че можеш да се насладиш на красотата на Родопите! Прекрасно място е това!
цитирай
25. sparotok - Жилаво племе сме..
22.10.2009 11:14
monna написа:
..волни, степни, на коне сме дошли..с вятъра..Лесно не ще ни пречупят, никакви идеологии. Българин - нека звучи гордо!!


Ето това е много правилно- Никакви идеологии!
Точно идеологиите разединиха България и някои хора забравиха, че преди всичко те са българи.
Трябва отново да поставим България над всичко!
цитирай
26. ka4ak - В подкрепа на това:
22.10.2009 11:24
"Типичната българска черта е самоувереността и оптимизма...Във фолклора българинът винаги са се поставял над демоните и свръхестествените сили, като дори Бог не е правил изключение...Това дръзко държание разкрива рационално, войнствено, бунтарско мислене, което е и неделима част от облика на нашия народ."

"Кога ще се разбере, че ние сме еретиците на Европа и може би затова нямаме пленено Българско знаме, защото битката се е водила на"Живот или смърт!" Явно може да ни обедини само опасността!
ИСКАТ ДА УБИЯТ ДЕЦАТА НИ !
Нека не го допуснем! Нека покажем на Света как може да се справим с наркоманията! Заедно можем! Нека направим действащия модел за нашата страна пример за другите! Не случайно сме просъществували 13 века и това не трябва да бъде последния, в който ще се споменава за нас!"мое03.03.2001г

СЦЕНАРИЙ номер......N

Позициите се запазват,сменя се само темата,а тя ще бъде избирана между,дрога,алкохол,опасен секс,тютюнопушене,депресии,сексуална ориентация и т.н.Основно ще се занимаваме с проблеми,които се случват със здрави,прави,готови,
отгледани деца,които не са имали чисто здравословни проблеми,най много да са настинали няколко пъти и въпреки това,са се оказали като аутсайдери на обществото.
Чрез това предаване,се надяваме да мобилизираме всички граждани в България,да разберат,че нито на Американци,нито на Руснаци,нито на Европейския съюз им пука дали ще ни има.И ако сме Българи,нека покажем,че не случайно,нашата държава не е пропаднала 13 века и нека това не бъде последния век в който се споменава за нас!

ОЧАКВАМ МЕДИИТЕ И ВСИЧКИ ВАС!01.09.2000г

не бях запознат с Вашия текст!

цитирай
27. kontrasti - намирам за,
22.10.2009 11:29
Грандиозно, крайно време е за действителния и сериозен подход към извора на българското съществование.
цитирай
28. sparotok - Здравей, искам и аз да напиша нещо. ...
22.10.2009 11:29
lado написа:
Здравей, искам и аз да напиша нещо.
Що се отнася до езика, в източниците понякога се прокрадват топоними , съобщени на два и повече езика. Например има свидетелство на съвременник за наименованието "Истър" е валидно за Западната римска империя, и едновременно с това се посочва произношението и името на реката от местните , още не носещи името "българи , племена - то е "Дунав" . Става въпрос за 5-ти век ....


Здравей Ладо!
Благодаря за интересното допълнение.
Истър е названието на Дунав използвано от весите.
Георгиев свързва името със санскритската дума ишира- мощен, но пропуска нашата щур, имаща първично значение буен, силен, бърз. Неин вариант е и старобългарската быстъръ - бърз.

Имаш право, че точно тези, които след време ще бъдат наречени българи използват името Дунав.
Дунав е сродно с индо и ирано-арийските думи
дану-река и дануайти-тека, в движение съм. Нашата сродна дума е доунти - духа ( с първичен смисъл движи се). Сродни хидроними на Дунав са Тонзос ( Тунджа), Танаис (Дон) и шотландската Дон, намираща се там където са били стационирани сарматите между 2-ри и 6-ти век.

Друго име за Дунав е Матоас, което е преведено от Страбон като мътен, мътещ. То не се нуждае от коментар.
цитирай
29. nadagr - Отново даваш повод в блога да се гордеем,
22.10.2009 11:37
че сме българи.
И като прочетох коментара на monna - "без идеологии", се сетих за един диалог, на който станах неволен свидетел в НДК, на конгреса на комунистите. Минават двама "конгресмена" покрай щанд на Билкооп - с български билки и чайове. Единият казва на другия - Ела да видим какво предлагат тук.
А вторият отвръща - Абе, мани тия български боклуци.
Случката може да е дребна, но е показателна.
Нямам коментар.
А на теб - благодарствени поздравления за вдигащите духа ни на българи материали!
цитирай
30. sparotok - В подкрепа на това:
22.10.2009 11:51
ka4ak написа:
"Типичната българска черта е самоувереността и оптимизма...Във фолклора българинът винаги са се поставял над демоните и свръхестествените сили, като дори Бог не е правил изключение...Това дръзко държание разкрива рационално, войнствено, бунтарско мислене, което е и неделима част от облика на нашия народ."

"Кога ще се разбере, че ние сме еретиците на Европа и може би затова нямаме пленено Българско знаме, защото битката се е водила на"Живот или смърт!" Явно може да ни обедини само опасността!
ИСКАТ ДА УБИЯТ ДЕЦАТА НИ !
Нека не го допуснем! Нека покажем на Света как може да се справим с наркоманията! Заедно можем! Нека направим действащия модел за нашата страна пример за другите! Не случайно сме просъществували 13 века и това не трябва да бъде последния, в който ще се споменава за нас!"мое03.03.2001г

СЦЕНАРИЙ номер......N

Позициите се запазват,сменя се само темата,а тя ще бъде избирана между,дрога,алкохол,опасен секс,тютюнопушене,депресии,сексуална ориентация и т.н.Основно ще се занимаваме с проблеми,които се случват със здрави,прави,готови,
отгледани деца,които не са имали чисто здравословни проблеми,най много да са настинали няколко пъти и въпреки това,са се оказали като аутсайдери на обществото.
Чрез това предаване,се надяваме да мобилизираме всички граждани в България,да разберат,че нито на Американци,нито на Руснаци,нито на Европейския съюз им пука дали ще ни има.И ако сме Българи,нека покажем,че не случайно,нашата държава не е пропаднала 13 века и нека това не бъде последния век в който се споменава за нас!

ОЧАКВАМ МЕДИИТЕ И ВСИЧКИ ВАС!01.09.2000г

не бях запознат с Вашия текст!Прав сте, че нито на Русия, нито на Америка не им пука за нас. Във войната с наркотиците сме сами.
Западноевропейците няма да ни помогнат, дори ще ни пречат. Знаете ли, че около 30% от работещите в Евро парламента използват кокаин?
В Холандия марихуаната е легална, лобира се и за легализиране на хероина и синтетичните наркотици.

Има и алтернативен път за борба с наркотиците.
През 60-те години в САЩ е проведено обширно проучване, за да се разбере защо хората се захващат с наркотици и наистина ли е трудно да се спре. Оказва се, че спирането изобщо не е трудно, а хората се тровят с наркотици понеже са нещастни. Индивидите имащи работа, нормално семество и възможност за забавление изобщо не са си помисляли за дрога.
Американското правителство обаче скрива резултата и доклада не е направен обществено достояние. Направете си извода сам.

За да спасим младото си поколение трябва да му дадем самочувствие, работа и обич. Ето това е разковничето.
Друго не може да помогне, пласьорите на дрогата си имат приятели по високите места, а и малки частни армии....
Така, че остава алтернативата- Да направим младото поколение щастливо!
Винаги ще има единици, които ще попадат в капана на пласьорите, но поне няма да е масово явление.
цитирай
31. sparotok - намирам за,
22.10.2009 11:55
kontrasti написа:
Грандиозно, крайно време е за действителния и сериозен подход към извора на българското съществование.


Наистина е крайно време да се покаже на българина истинската му история. Това обаче няма да бъде направено от нашите академици. Любителите историци трябва да се заемат със задачата.
Вече можем да пътуваме зад граница и да посещаваме библиотеки с нецензурирани исторически книги.
Останалото е анализ и систематизация.
цитирай
32. sparotok - Отново даваш повод в блога да се гордеем,
22.10.2009 12:17
nadagr написа:
че сме българи.
И като прочетох коментара на monna - "без идеологии", се сетих за един диалог, на който станах неволен свидетел в НДК, на конгреса на комунистите. Минават двама "конгресмена" покрай щанд на Билкооп - с български билки и чайове. Единият казва на другия - Ела да видим какво предлагат тук.
А вторият отвръща - Абе, мани тия български боклуци.
Случката може да е дребна, но е показателна.
Нямам коментар.
А на теб - благодарствени поздравления за вдигащите духа ни на българи материали!


Здравей Нада!
Да можеше само българина да знае какво може!
Обиколил съм повечето европейски държави и навсякъде съм ставал свидетел как българите благодарение на качествата си се издигат в кариерата много по-бързо от германци, холандци, белгийци и т.н.

Колкото до коментара на "конгресмена", ами той май не е говорил за билките, а за себе си.
Такива самозабравили се личности обикновено не са и от български произход макар да носят български имена.
Преди време направих едно проучване. Исках да разбера какво кара определени хора да казват- А, бе това българите са лоши хора и т.н.
Резултата ме шокира в началото. Оказа се, че 95% от тия "обичащи" България сънародници ...не са българи. На един дядо му бе дошъл от Унгария, на друг от Румъния, на трети от Черна Гора...
Кръвта човешка вода не става. Зовът на гените е много по-силен отколкото можем да си представим. Това в никакъв случай не трябва да се подценява. Всеки милее за своето съзнателно, но и подсъзнателно, а подсъзнанието е по-принцип по-силно.
Та когато чуя изказвания като "български боклуци" ми става ясно кой и защо го казва.

Аз лично избирам българското дори и в повечето случаи да ми струва повече.
цитирай
33. kontrasti - 31
22.10.2009 12:22
Немога да се сетя че има идграден Фонд за тази цел, но един такъв ще бъде нужен, и ако се образува той, са нужни неуспорни Факти с които да се опровергае поне една приета истина като недостоверна такава.
цитирай
34. sparotok - фонд
22.10.2009 12:34
kontrasti написа:
Немога да се сетя че има идграден Фонд за тази цел, но един такъв ще бъде нужен, и ако се образува той, са нужни неуспорни Факти с които да се опровергае поне една приета истина като недостоверна такава.


В моментта фондациите действат не за разкриване на нашата история, а точно за обратното.
Омайват ни, че Родината ни е Азия.
Знаете ли какви са последствията?
Ако някой друг народ представи "доказателства", че е живял в нашите земи преди нас, ще е само въпрос на време когато ще загубим и малкото останала ни земя и ще бъдем депортирани на някъде си.
Вижте само как "миротворителите" разкъсаха Сърбия на части.

Факти в полза на тракийския ни произход има повече от достатъчно. Въпросът е защо официалната наука не им дава гласност?
цитирай
35. kontrasti - 34
22.10.2009 13:11
Прабългарите доколкото знам е едно отделно племе, от това на траките. Които кратко само се засичат на балкана. Кратко, мисля че само полвин епоха. И е естественно да идват от различни места. И ли съм във Грешка? Никой не може да ни вземе повече земята, а сърбите се поддадоха на едно дълго време подтиснато чувство и се повлияха, та затова..
цитирай
36. sparotok - най добрият превод който съм срещал е следният :
22.10.2009 13:21
danailvdimitrov написа:
ΡΟΛΙΣΤΕΝΕ ΑΣ ΝΕΡΕΝΕΑ ΤΙ ΛΤΕΑ ΝHΣΚΟ Α ΡΑΖΕΑ ΔΟ ΜΕΑΝ ΤΙ ΛΕΖΥ ΠΤΑ ΜΙΗΕ ΡΑΖΗΛΤΑ
т.е.

Ролистене аз Неренеа ти (твоята Неренеа)
лтеа низко (тлея низко т.е. под земята)
а ресеа до меан (а сразен до мене)
ти лежи (ти лежиш ).......

Полистене аз твоята Неренеа тлея низко (под земята ) а сразен до мен ти лежиш !

Чистотата на превода е в това че всяка дума в него има своя успоредица днес .Не се налага нищо да се обяснява с повече думи.

Така преведен текста съвсем ясно обяснява защо е написан върху пръстен .
Защото очевидно това е обреден пръстен на владетелката Неренеа погребана по тракийски обичай заедно със загиналия и съпруг Ролистен.

Преводът е съвършено прост и предава невероятната поезия в изказа...

За съжаление това тълкуване съм го чел преди 20-25 години и не помня къде точно, но още тогава ме впечатли с непоклатимата си логика да се търси пряк превод към съвремения български език без каквито и да е далечни езикови връзки и тълкования. Авторът не можеше да преведе останалата част от надписа,но за мен той има следния смисъл : ΠΤΑ ΜΙΗΕ ΡΑΖΗΛΤΑ (ДА МИНЕ ПАСХАТА ) т.е докато мине Пасхата. Пасхата е момента в който душата напуска тялото и е стар празник още преди Христос. Тогава смилсово нещата добиват завърщен вид :

Ролистене аз твоята Неренея тлея низко(под земята) а сразен до мен ти лежиш,докато мине Пасхата (т.е. докато се възвисиш на небето).

Този надпис е трън в очите на всички платени историци и политици които ни набиват в главите че сме измислен,маловажен и безписмен народ !


Да, надписа наистина е трън в очите на доста хора.
Не са нужни други думи освен българските, за да се стигне до разчитане.
цитирай
37. sparotok - прабългари
22.10.2009 13:33
kontrasti написа:
Прабългарите доколкото знам е едно отделно племе, от това на траките. Които кратко само се засичат на балкана. Кратко, мисля че само полвин епоха. И е естественно да идват от различни места. И ли съм във Грешка? Никой не може да ни вземе повече земята, а сърбите се поддадоха на едно дълго време подтиснато чувство и се повлияха, та затова..


Поне по моите сведения българите са си били винаги едно от многото тракийски племена.
Между 1-ви и 7-ми век населението на север и на юг от река Дунав е било тракийско, с тази разлика, че на юг от Дунава са господствали римляните, а на север от Дунав свободните траки. На тях им е дадена автономност от Марк Аврелий, а по-късно, през 681 година тези свободни траки си възвръщат старите земи. Годината 681 не е година на създаване, а на обединение и независимост на българската държава, която между 1-ви и 7-ми век е била васална на Рим.
Народът обединен от Аспарух е обитавал земите ни още от Неолита. Имена като Аспарух, Тервел, Телериг са тракийски. Старобългарските погребални ритуали са тракийски. Старобългарското въоръжение е тракийско.
Старобългарските руни имат произход на Балканите, 4-то, 5-то хилядолетие преди Христа.
цитирай
38. mileidi46 - Чета в този блог,
23.10.2009 00:28
толкова неща,които ме карат да се чувствам зле...защото излиза, че нашата история,която някога сме изучавали е приказка от 1001 нощ.Всъщност никога не съм и повярвала ,че е истина...Но питам..кога света ще разбере наи-после истината за своето присъствие тук,кой
програмира и кои владее? Аз не вярвам на никого вече....а няма как да проверя...винаги ли трябва да вярвам на някаква история? Според мен,вече никой не знае истината.Години се доказват неща,после се отричат..Уважавам труда Ви,интересно ми е...но как ще разберем истината..
как ще я докажете?
цитирай
39. sparotok - Чета в този блог,
23.10.2009 01:15
mileidi46 написа:
толкова неща,които ме карат да се чувствам зле...защото излиза, че нашата история,която някога сме изучавали е приказка от 1001 нощ.Всъщност никога не съм и повярвала ,че е истина...Но питам..кога света ще разбере наи-после истината за своето присъствие тук,кой
програмира и кои владее? Аз не вярвам на никого вече....а няма как да проверя...винаги ли трябва да вярвам на някаква история? Според мен,вече никой не знае истината.Години се доказват неща,после се отричат..Уважавам труда Ви,интересно ми е...но как ще разберем истината..
как ще я докажете?


За съжаление наистина сме лъгани жестоко що се отнася до старата ни история.
Истината обаче може да се открие много лесно.
Не съм дал нито едно твърдение, което да не може да се провери.
Кажете ми в какво точно се съмнявате и ще се опитам да Ви дам колкото се може по-изчерпателен отговор.

Казвате -Години се доказват неща...
Никой не е доказал, че българите са азиатски пришълци, това е само мнение на определена група учени. Те пренебрегнаха сведенията на много стари автори и скриха от нас истината.
Аз само показвам това, до което повечето хора не са имали достъп.

Би трябвало да вярвате на този, който Ви дава най-пълната информация. Повечето от представените от мен данни са премълчавани от учените ни. На конференции те постоянно твърдят, че траките са изчезнали. Как ли биха обяснили факта, че орнаментите на нашите народни носии ги има по тракийска керамика и идоли от преди 5500 години. Такава приемственост няма при никой друг народ...но господата не проронват и дума по този въпрос.
цитирай
40. mileidi46 - Като казвах, години се доказват ...
24.10.2009 12:21
Като казвах,години се доказват някой неща,нямах впредвид само исторически данни и факти...във всичко,сме били и продължаваме да бъдем лъгани..и това е толкова плоско и прозрачно правено,че материята се разкъсва от само себе си.И какво от това?Живеем в илюзорен свят и след век,някоя нова генерация,да не кажа цивилизациа,ще ни изучават като най-неудачен природен експеримент,или от срам ще ни отхвърлят изобщо...всички цивилизации са били по съвършенни от нас(на своя етап на развитие).Може и да не съм права,може само гнева да ме заслепява,защото нищо не научих,и това,което мислех че знам,изведнъж...се изтрива ..
и..край!Празно пространство!Кога ще излезне на бял свят Святата ни История?Може би,когато следващите поколения се раждат с вградени чипове с ,,готова'' информация(а кои знае,дали и тя няма да е обработена)...Уважавам Вашите усилия,труда Ви,интелекта Ви,дано да посеете семето на Истината ,и да не го модифицира някой пак във времето..Аз нямам желание да уча отново история.Поздрави и приятен ден от мен!
цитирай
41. sparotok - Като казвах, години се доказват ...
24.10.2009 12:49
mileidi46 написа:
Като казвах,години се доказват някой неща,нямах впредвид само исторически данни и факти...във всичко,сме били и продължаваме да бъдем лъгани..и това е толкова плоско и прозрачно правено,че материята се разкъсва от само себе си.И какво от това?Живеем в илюзорен свят и след век,някоя нова генерация,да не кажа цивилизациа,ще ни изучават като най-неудачен природен експеримент,или от срам ще ни отхвърлят изобщо...всички цивилизации са били по съвършенни от нас(на своя етап на развитие).Може и да не съм права,може само гнева да ме заслепява,защото нищо не научих,и това,което мислех че знам,изведнъж...се изтрива ..
и..край!Празно пространство!Кога ще излезне на бял свят Святата ни История?Може би,когато следващите поколения се раждат с вградени чипове с ,,готова'' информация(а кои знае,дали и тя няма да е обработена)...Уважавам Вашите усилия,труда Ви,интелекта Ви,дано да посеете семето на Истината ,и да не го модифицира някой пак във времето..Аз нямам желание да уча отново история.Поздрави и приятен ден от мен!


Здравейте!
Не бива да губите надежда за бъдещето!
Аз не смятам, че ще ни изучават като неудачен експеримент, напротив, ще ни изучават като пример за оцеляяване и запазване на култура и език!

Разбирам болката и разочарованието Ви. Те се напълно естествено последствие на политиката водена от управляващите през последните 65 години.
Не може да упрекваме себе си, че сме вярвали на лъжи. На нас не ни бе представена цялата информация, как да отсъдим тогава.

Заблудите и разделението на българите се подготвят и прилагат вече 65 години защото една шепа негодници се страхува от нас. Ние сме бунтарите на света, ние сме тези, чиито деди са събаряли прогнили империи. Нас нарекоха бич Божий, нас нарекоха страшните за цял свят българи!

Спартак разтърси Рим до основите му. Константин превърна Рим в провинционално село.Атила показа кой е господарят на Европа. Неговия кръщелник Окатар сложи край на Рим. Тервел спря арабското нашествие. Богомилите ни повлияха цяла Западна Европа...Ние носим кръвта на тези хора. Българинът има вродено чувство на справедливост, което го кара да се бунтува срещу злото. Цели 500 години жестоко турско подтисничество не ни накараха да спрем да се бунтуаваме и в крайна сметка спечелихме свободата си. Няма друг народ с такова минало, затова и тези служещи на злото се страхуват от нас. За това се сеят заблуди, затова се прави всичко възможно да се отнеме вярата на народа.
Слаб народ се побеждава на бойното поле, но силен народ като българския може да се дестабилизира само от вътре.
Не трябва да забравяме, че всяко пагубно действие на чужденци е било неутрализирано от родолюбци като Паисий, Поп Иовчо, Отец Спиридон, Раковски, Левски, Ценов, а в наше време Сотиров и Чилингиров, които представят истинската българска история.
цитирай
42. atlantistoni - Благодаря!
26.10.2009 17:54
:)
цитирай
43. sparotok - Благодаря!
26.10.2009 18:16
atlantistoni написа:
:)


Надявам се след време да мога да представя преводи на други още по-интересни тракийски надписи.
цитирай
44. анонимен - Браво Спароток за всичко написано ...
04.11.2009 10:20
Браво Спароток за всичко написано от теб!
Относно пръстена от Езерово...
Ако познаваш някой лингвист нека все пак да се опита да разчете текста на пръстена, чрез Богарския Коптски диалект. Интересено е какъв текст ще излезе.
цитирай
45. sparotok - Богарски и коптски
04.11.2009 16:47
Благодаря Ви за оценката!

Разпитах вече, но за съжаление никой от познатите ми лингвисти (англичани, италианци, германци) не е чувал за богарски коптски диалект.
Аз не владея коптски твърде добре, но поне от информацията, с която разполагам мога да кажа, че той няма общи думи с българския.

В староегипетския обаче има думи близки до нашите, някои от тях са:
удну-воден
път-пита
ни-ние
шуи-сух
кс-кост
ти-ти
дн-дъно
др-двор
шт-сто
хега-гега
н-на
вд-водя
ушр- жар, пожар
рс-режа
мут-майка
бут-баща

цитирай
46. анонимен - Според нови разкрития на един американски учен
10.03.2010 21:56
данни имат на тоя сайт
http://www.institutet-science.com/
http://books.balkanatolia.com/c/sl-b/mid-710/p-p/id-16115/trakijskoto-pismo-dekodirano-iii.html
пръстенът от Езерово се чете през коптски така:
"Врати, погледнете ме, да мина
направете ми пет /пъти/!
Дай твоята красота велика
да съзра Господи
мой на Слънцето
на Правдата
Слово-Слънце-Исус!"

цитирай
47. анонимен - тракийски език
13.03.2010 13:05
Привет Спароток,

искам да ти обърна внимание върху надписа от с. Кьолмен, открит през 1956 и който остава сравнително неизвестен благодарение на изключително неграмотното тълкувание на проф. Вл Георгиев.
Виж моята статия по въпроса и по-конкретно втората и част, която засяга надписа от Кьолмен
http://ziezi.net/glosi.htm
цитирай
48. анонимен - Моите почитания към това което п...
26.05.2010 20:32
Моите почитания към това което правиш.

Имам един въпрос - точката след ЕРЕНЕАТИЛТЕА не значи ли, че там свършва думата или израза?!

цитирай
49. sparotok - точка
27.05.2010 13:03
анонимен написа:
Моите почитания към това което правиш.

Имам един въпрос - точката след ЕРЕНЕАТИЛТЕА не значи ли, че там свършва думата или израза?!Ако думите бяха разделени с точка то щяхме да видим не една, а поне 6 точки, аз лично не мога да установя тяхното присъствие.
цитирай
50. nikikm - и Павел Серафимов
06.06.2010 20:04
..Не трябва да забравяме, че всяко пагубно действие на чужденци е било неутрализирано от родолюбци като Паисий, Поп Иовчо, Отец Спиридон, Раковски, Левски, Ценов, а в наше време Сотиров и Чилингиров и Павел Серафимов, които представят истинската българска история... Този цитат е по-правилен така поднесен!Поправката е от нас-Наше Величество Читателите!и силно се надявам да бъда подкрепен от сънародниците си тук!
цитирай
51. анонимен - надпис от с. Драгойна
03.09.2010 20:16
Какво ще кажеш за надписа от с. Драгойна, дали може да се разчете? Ето и линк: http://www.voininatangra.org/modules/xcgal/displayimage.php?album=199&pos=4&pid=7639
цитирай
52. sparotok - надпис
04.09.2010 00:31
анонимен написа:
Какво ще кажеш за надписа от с. Драгойна, дали може да се разчете? Ето и линк: http://www.voininatangra.org/modules/xcgal/displayimage.php?album=199&pos=4&pid=7639


За съжаление изображението не е много ясно, не желая да спекулирам.
цитирай
53. анонимен - А това е моят превод:
01.04.2012 13:25
За съжаление не мога да вмъкна файл ,но в блога си имам материал- Шепот и Вик.А надписа е в типичниа за ония времена писмовен стил- Ролистене, аз Неренеа и т. н. И е написан на древния НАШ език, на Древнната Наша Азбука- Кирила. Което пък значи Сирило т.е. МАЯ- Закваската на цялата последваща писменост! Живи и Здрави да сте всички Родолюбци и Патриоти!
цитирай
54. анонимен - един може би много неверен и прекалено близък до съвременния език превод:
30.10.2012 09:34
Като прочетох надписа нещо ми "щракна" и реших да го споделя с вас. Не претендирам за някакви лингвистични познания и моля да бъда извинен, ако звучи "просташки".

РОЛИСТЕНЕ АЗ НЕ РЕНЕТИЛ ТЕ А НИСКО АРА ЗЕА ДО МЕАН ТИ ЛЕЗИ ПТА МИ НЕ ПАЗИЛ ТА

ренетил-за мен е близо до "ранил"

на втората част не мога да дам превод
"аразеа" или само "зеа"-"зея"-отварям (в странджата се ползва и до днес)

за третата част ми звучи най-близо до : До мен ти лежи, за да ме пазиш.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: sparotok
Категория: Политика
Прочетен: 13613691
Постинги: 250
Коментари: 30026
Гласове: 103915
Календар
«  Ноември, 2023  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930