Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
04.03.2011 09:01 - БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК КАТО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРАКИЙСКИЯ
Автор: sparotok Категория: Политика   
Прочетен: 55512 Коментари: 132 Гласове:
113

Последна промяна: 28.11.2013 17:49

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bgБЪЛГАРСКИЯT ЕЗИК КАТО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРАКИЙСКИЯ  

 

 
Според официалната историография траките са били латинизирани ( или гърцизирани между I-ви и VI-ти век. Една група лингвисти считат албанския език за наследник на тракийския. Други изследователи посочват силните прилики на литовски и латвийски с езика на Орфей, но пропускат да отбележат, че балтийските езици са изключително консервативни и са запазили много архаични особености, което обяснява паралелите с тракийския. Освен това трябва да се отбележи, че колкото по-назад се връщаме в историята на българския език, толкова повече общи неща има той с литовски, латвийски, жемаитски...

 

Дали е с умисъл, или не, но в сравнителните тракийски речници езиковедите често пропускат основни тракийски думи имащи перфектни български еквиваленти. Като пример могат да се дадат: вода-вода, бара-бара (рекичка), дебре-дебри, листе-листи, вир-вир, суу –сух, темен-тъмен, коза-коза, волинт-воленте (вол), зайкус-заек, орол-орел, елейн-елен, зелкия-зелка, вит-ведь ( знание),  видето – видетъ  (видя, виждам) ...

 

Нито латински, нито гръцки, или който и да е било друг език  няма толкова много общи думи с тракийския както българския, но учените ни пропускат да оповестят това изключително важно сведение.

 

Трябва да се отбележи също, че подробно, систематизирано  сравнение на особеностите на тракийския език с българския не е правено. Спорадично се споменава, че дадена тракийска наставка е идентична със старобългарска, че определена тракийска диалекна вариация е същата както и българската, но на читателите не е обяснено значението на тези граматически особености. Един народ може да наследи думи от друг, но не и диалектни особености, защото диалектът не е нищо друго освен по-слабо позната форма на официалния език.

 

Преди около столетие видният наш учен Цани  Гинчев представи теорията си за тракийският характер на българския език - “На българите - старите - язикът им се изгубил - на завоевателите езикът се изгубил! ? Дали си името пълно-запълно, като гронгерска търговия (трампа с храна), а взели язик за име! А това не е ли глупав или безбожен шовинизъм... Ами че този..., който се взема да пише история, сляп ли е да види и глух ли е да се услуша, че ний днес говорим и на двата язика - и на българския, и на тракийския и пишем и на двата? Както народът се е смесил, тъй и езикът е смесен и тракийското, като повече и по-цивилизовано и обвизантийчено, е почело да взема върх над пришедшето...http://ziezi.net/ginchev.html

 

Гинчев обяснява процеса на изпадането на падежите в езика ни като тракийско наследство. Тук трябва да се спомене откритието на К. Влахов, който установи, че за времето си тракийският е бил изключително развит и е започнал да губи своят синтетичен характер още в Античността. Присъствието на седем падежа * в средновековния старобългарски се дължи на това, че тези, които освободиха своите събратя от римското подтисничество са били дълги векове в изолация в свободните земи на север от Дунав и тяхното наречие се е запазило в старият си вид ( в древният тракийски е имало падежи, както и в древния арийски). Напълно естествено е, че официалният език на Тракия след VII-ми век ще е точно диалектът на освободителите, той е говорен от духовенство и благородническа класа, докато за останалото население е бил типичен губещият падежите вариант, т.е същинският тракийски...езикът, който говорим и днес в развита форма.**

 

Нека обърнем внимание на някои особености:

 

 

I. ПАДЕЖИ.

 

1. Окончанието при звателен падеж в тракийския език е -Е ( В. Георгиев), както и в звателен падеж на български лични имена Стояне, Добре, Борисе, Добромире,  Милене, Светлозаре!

 

2. Окончание за дателен падеж ед. ч. в тракийския е -У, както е при български съществителни имена в дателен падеж – Богу, стопану.

 

3. Окончание за дателен падеж мн.ч. в тракийския е -ИМ , срещаме го в Селим-брия, Селим означава– на селите. Селите са трако-пеласгийско племе обитаващо Беломорието и Тесалия – дом на мирмидоните, които според Йоан Малала са предци на българите.

 

4.Окончанието в родителен падеж е -ОУ също както при старобългарски съществителни имена в родителен падеж – сыноу...

 

 

 

II. МЕСТОИМЕНИЯ И ПРЕДЛОЗИ

 

1. Тракийското лично местоимение АЗ отговаря на българското АЗ

 

2. Тракийското лично местоимение МЕ отговаря на българското МЕ.

 

3. Тракийският предлог ДО отговаря на българският ДО.

 

4. Тракийското въпросително местоимение КОС отговаря на българското КОЙ(1)

 

5. Тракийското показателно местоимение ТА отговаря на старобългарското ТА-това.

 

6. Тракийското показателно местоимение СА отговаря на старобългарското СЬ-тази.

 

7. Тракийското показателно местоимение СИ отговаря на старобългарското СИ-това.

 

8. Тракийското показателно местоимение СЕМУН отговаря на старобългарското СЕМУ-този.

 

9. Тракийският предлог УТ отговаря на българският ОТ, имащ диалектна форма УТ.

 

 

(1)Кос е древният вариант на кой, тъй както латинското quis -куис е древният вариант на италианското въпросително местоимение chi -ки-кой.

 

 

 

III. УМАЛИТЕЛНИ ЧАСТИЦИ, НАСТАВКИ, ПРЕДСТАВКИ, ОКОНЧАНИЯ.

 

1.Тракийската умалителна наставка ИНТ ( волинт, перинт...) е определена от  В. Георгиев и И. Дуриданов като идентична на старобългарската ЕНТ. Тя се среща в старобългарски думи като воленте, осленте, козленте.

Интересно е, че тази частица се среща в предгръцки топоними като Коринт, Тиринт, Пробалинт, Олинт, Зеринт и много други, т.е. тези древни селища в земите на днешна Гърция са основани от нашите деди траките.

 

2. Тракийската умалителна наставка КА ( в Донука, Бургарака) е типична за българския език, срещаме я в думи като -белка, писалка, девойка.  

 

3. Тракийската умалителна наставка  Е ( в Дорзе ) се среща в наши имена като Бане, Боре, Воле, Едре, Злате и т.н. ( Е е типична за сърби и хървати – Митре, Злате...)

 

4. Тракийската умалителна наставка ЕЦ ( в Кабец) е  типична за езика ни – творец, светец, певец...

 

5.Типичното за езика ни окончание -ЩА  ( в пътища, свлачища, селища ) се среща и в тракийския - Вρρατζιςτα -Врачища, Рουβύςτα-Ровища.

 

6. Българската умалителна частица ЦА ( в девица, столица, певица ) се среща в тракийския топоним Тζερζενουτςας – Чершница.

 

6. Тракийската наставка в лични имена ЗАР ( Етизар, Велизар) се среща в българските лични имена Светлозар, Златозар, Среброзар, Цветозар.

 

7. Наставка МЕР ( Пурмерул, Гугамер) - велик срещаме в Безмер, Владимер, Радомер.

 

8. Тракийските умалителни частици УЛ, УЛА, ИЛ, ЛО ( в Пурмерул, гагула, Кетрил, Скорило ) са идентични с българските УЛ в Драгул, УЛА в Радула, ИЛ в Момчил, ЛО в Скорило.

 

9. Тракийската представка З/С отговаря на българската СЪ-от.

 

10. Окончанието за прилагателни от женски род - А , НА ( Бела, Циерна) е същата както и в българските прилагателни от женски род бела, черна ( църна).

 

11.Окончание за съществително от женски род – ИНА – Диелина – детелина.

 

12.Окончание  за прилагателни от мъжки род-ЕН (Залден) – червен, черен, златен.

 

13. Окончанието СК ( Дориск, Драбеск, Гареск) се среща и в старобългарски думи като бесовскъ, бытиискъ,  браньнскъ, женьскъ...

 

 

МНОЖЕСТВЕНО ЧИСЛО

 

Установени са три форми на множествено число в тракийския език.

1.При първата окончанието е И - КТИСТИ – чисти.

 

2.Другата форма е с ТА, срещаме я в ДРУВЕТА – дървета.

 

3.В някои български диалекти се използва Е като окончанието за множествено число – люде хора), листье ( листи), същата тази особеност срещаме и в тракийския топоним ЛИСТЕлисти.

 

Както виждаме и трите форми, без изключение са типични за българския език.

 

 

 

ДИАЛЕКТНИ ОСОБЕНОСТИ

 

В тракийския се забелязват абсолютно същите диалектни особености както и в българския. Както отбеляза В. Георгиев ( Въпроси на българската етимология, стр.115) колебанието между а (я) от една страна и е ( ие) от друга е засвидетелствано не само в античността ( в езика на траките), но и в съвременния български език. Трябва да се отбележи, че разликата в нашите днеши названия Янтра и Етър се дължи на якане и екане... следователно откриваме в тракийския същото явление, което представлява една от най-характерните черти на нашия език.

 

Отново В. Георгиев отбеляза, че в късния тракийски гласни без ударение често се редуцират както в източнобългарските диалекти зилен -зелен ( Διντιπορις –Δεντουπορις )...

 

В тракийските диалекти забелязваме варианти КЕТРИ, КЕТРЕ отговарящи на старобългарските ЧЕТИРИ, ЧЕТЫРЕ.

 

Щом особеностите на тракийските диалекти са типични и за българския, това означава, че тракийския не е изчезвал изобщо, напротив – развил се е и днес е познат под името български.

 

Някои критици ще възразят, че частици като ЕЦ, ЦА, КА се срещат също в сръбски, хърватски, словенски. В това няма нищо чудно, траките не са падали от небето, имали са свои роднини – старите илири и скити. Към илирийските народи принадлежат сърби, хървати, словени, словаци...а  нашите близки роднини украинците са наследници на скитите. Затова името на тракйската Еброс – Ибъра има успоредица в сръбския Ибър и украинския Ибр. Затова името на тракийската Нестос има успоредица в полската и чешка Ниса. Затова имената на тракийските селища Мидне и Курписос се тълкуват с хърватския глагол метнути – полагам ( основи на селище) и украинския глагол корпати –копая... Не, че хървати и украинци са траки, родствеността на тракийския с илирийски и скитски е обяснението за приликите. В нашия език също сме имали тези думи, но те са излезли от употреба. Това е един напълно естествен, а и неизбежен процес.

 

Ето, няма нищо сложно нали, истината никога не е сложна, сложен и пътят тя да се укрие. Ние българите говорим развита форма на същият език, който е звучал между Карпатите и Бяло море още преди девет хиляди години. Не сме идвали от никъде, напротив, изпратили сме свои хора на три континента. Те от своя страна са повлияли десетки народи. За някои това може да звучи като фантастика, но е самата истина, която бавно, но упорито си пробива път. Това, че повечето от нас не я знаят се дължи на редица причини. Водени от политически причини, векове наред безсъвестни личности са фалшифицирали историята в своя полза, за съжаление това продължава и днес. Както римляните са противопоставяли дедите ни срещу техните роднини, така и в ново време изкуствено се насажда вражда между близки хора. За да се измъкнем от порочния кръг е нужно да сме със спокойно и чисто съзнание, а това е възможно само, ако сърцата ни са свободни от негативни емоции. За това – нека обърнем гръб на злото и да се върнем при корените си. Да бъдем българи!

 

 

 

Пояснения:

 

* В старобългарския език срещаме следните падежи:

 

1.Именителен

2.Дателен

3.Звателен

4.Винителен

5.Творителен

6.Родителен

7.Местен

 

 

** Дори и днес процесът на изпадане на падежите в езика ни не е завършил. Звателен падеж се употребява масово, а в родопските диалекти има останки на дателен и местен падеж ( С.Стойков, Българска Диалектология, стр.131-132, стр.135, )
Гласувай:
1151. sparotok - кирилица
04.03.2011 09:03
За тези, които нямат кирилица http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php

Нека уважаваме писмеността си!
цитирай
2. sparotok - КУЛТУРЕН ТОН
04.03.2011 09:03
Умолявам дискутиращите да се придържат към културен тон и да не не се отклоняват от темата.

Предварително благодаря!
цитирай
3. sevdabg - Да бъдем българи!
04.03.2011 09:24
Мисля Спароток, че твоите постинги, ни правят много по-българи !
Искрата, която палиш у всеки от нас в Блог.бг, е гаранция за това

Поздрави Приятелю !
цитирай
4. sparotok - Българи
04.03.2011 09:37
sevdabg написа:
Мисля Спароток, че твоите постинги, ни правят много по-българи !
Искрата, която палиш у всеки от нас в Блог.бг, е гаранция за това

Поздрави Приятелю !


Благодаря ти Севде! Дано помага и Господ да си върнем по-скоро истинския облик, а и да получим съдбата, която заслужаваме.

Поздрави!
цитирай
5. ckarlet - Напълно споделям мнението на Се...
04.03.2011 10:33
Напълно споделям мнението на Севда, Sparotok!
Дано някой ден постигнем това, което наистина заслужава нашия народ!
Поздрави!
цитирай
6. sparotok - дано!
04.03.2011 10:35
ckarlet написа:
Напълно споделям мнението на Севда, Sparotok!
Дано някой ден постигнем това, което наистина заслужава нашия народ!
Поздрави!


Дано Скарлетче, дано!
Хубав ден!
цитирай
7. miaa - Твоите постинги са изпълнени с мъдрост и познания!
04.03.2011 10:53
Чувствам се българка и се гордея с това:)
С интерес проследявам написаното от теб!
Харесвам достойната ти позиция, харесвам устрема и дълбочината на мисълта!
Бъди благословен, Sparotok!
цитирай
8. hristo27 - Отново чудесна статия! Поздр...
04.03.2011 10:54
Отново чудесна статия!
Поздрави.
цитирай
9. mileidi46 - !!
04.03.2011 11:07
Blagodarq ti,priqteliu!!
Izvinqvam se za latinizata...:((((
цитирай
10. shtaparov - Добавките на Щапаров:
04.03.2011 12:38
Възможностите на "Ангеловия анализ",са огромни. Той позволява да забележим много повече прилики между езиците и диалектите,отколкото "простото око".Например:
1.Балтийските езици приличат на Тракийския,та не случайно учените ги наричат и "Балтославянски", и още се колебаят дали да ги причислят към "Славянските" езици или да ги обособят в отделна група.Както при всички Трако-Скито-Илири,
общонародностното им име е Болги/Балги,Балти/,и днешните им имена са племенни,а не народностни:
а)Литовци=Латиши/Лютичи,Латини,Рутени,Расини/,Лидяни/Благяни/ и т.н.
б)Латвийци=Лютвийци/Лютвичи,Лютичи,Литвани, и т.н./.
в)Естони=Бистони,Ести/Асти/,Ащи/Аси,Ази,Узи/,Лази/Блази,Блъзи/.
г)Пруси=Руси,Уси/Узи,Аси,Ази/,Фръзи/Бризи,Бриги,Блъги/.
2.Архаичния Български/Скито-Трако-Илирийски/ Праезик не е бил единен монолитен език,а сбор от различни диалекти-някои с падежи,други-без падежи.Най-стара от всички вероятно е безпадежната форма,понеже тя е и най-опростена.Формите с падежи са много повече,но това не ги прави отделен език от формите без падежи. В Средновековна България се ползвали предимно падежните форми,понеже онези Български народи/племена/,които ги ползвали,били мнозинство/днешните руси,украинци,сърби,поляци и пр./.След отпадането им от Българската империя обаче,в нея останали предимно онези Българи,които и преди си ползвали безпадежните диалекти като своя предпочитана регионална разговорна система.
3.Тракийската наставка -ИНТ е не толкова умалителна,колкото членувана форма,към която е прикачена само една носовка /н-/,като локална диалектна особеност.
След нейното премахване достигаме основната форма на думите,
които в случая придобиват следния вид:
а)Воленте=Вольете/Волове/
б)Козленте=Козлите
в)Осленте=Ослите
г)Волинто /в минойски таблички-Бизон/=Волито/Волете,Волеве=Волове/.
Древните членувани форми /виж"Друвета"/ имали много лица: това -та/-те,-ът,-ят,-от и пр./ в някои диалекти е преминало в падежи или в наставки /-ин,-ни,-ич,-ан,-ов,-ев и т.н./,другаде-в умалителни наставки,и т.н
цитирай
11. kometapg - Прочетох с голям интерес! Благо...
04.03.2011 12:45
Прочетох с голям интерес! Благодаря ти за чудесните постинги, които обогатяват знанията ни!
цитирай
12. анонимен - съм за гъмза-
04.03.2011 12:56
Преди години в селото на майка ми в Родопите употребяваха странни думи!Сещам се за две-"я"-вместо "да",и "алис"-вместо "обаче,като че ли"!Не знам произхода им и дали ще те заинтересуват,но ще се поразровя и за други!Жив и здрав,чета те с огромен интерес!:)
цитирай
13. анонимен - ИМПЕРИАЛИСТ
04.03.2011 12:59
Наставката МЕР!!
"Клат е МЕР" - истинското име на тракийския цар Реметалк.
Възможно ли е имената по окултни причини да са били "зашифровани" чрез изписването им наобратно?
цитирай
14. gotenia70 - Благодаря!!!
04.03.2011 13:00
Отново едно голямо благодарско!!!
Продължавай все така!!!
Добруджа е с теб!!!
цитирай
15. анонимен - ИМПЕРИАЛИСТ
04.03.2011 13:30
Според мухльовците, български думи почти няма в езика ни. Те са или гръцки, или «славянски», или турски, има малко и от т. н."траки" ,но какво да Ви обяснявам, ние българите сме полиглоти.
цитирай
16. анонимен - ПОЗДРАВ И ОТ МЕН.
04.03.2011 13:37
Моята майка ,бе учителка по Български език и литература,като чета постингът ти, и се връщам в годините когато ми е обяснявала значението и съдържанието на тези приставки, потъмняване на звуците все едно нея слушам.Лично аз съм дълбоко убеден в правотата на твоят изключителен труд .Пожелавам ти здраве и успех и ти честитя Националният ни празник.
цитирай
17. анонимен - възможност
04.03.2011 14:10
ΡΟΛΙΣΤΕΝΕΑΣΝΕΡΕΝΕΑΤΙΛΤΕΑΝHΣΚΟΑΡΑΖΕΑΔΟΜΕΑΝΤΙΛΕΖΥΠΤΑΜΙΗΕΡΑΖΗΛΤΑ

ВЪЗМОЖЕН ПРЕВОД (АДАПТАЦИЯ)
старотракийски новотракийски (български)
Роли сте неа сн - На Рол сте новия сън
е Ре неа тул - Ре е нова(млада) докато
Теа ниско а - Богинята е ниско
Ра е Адом - Ра е в Ада
е а дуле еи - е а от долу нея
нтаму е и Рай - на там е Рая

П.С. Тази възможна адаптация на познатия ни старотракийски надпис от Езерово е даден от българка, подписала се с псевдонима Дена Спиру. Случайно открих в нет-а това нейно разчитане на надписа и адаптирането му от старотракийски на новотракийски (български) език.
цитирай
18. анонимен - Преди около столетие видният наш ...
04.03.2011 14:25
Преди около столетие видният наш учен Цани Гинчев представи теорията си за тракийският характер на българския език - “На българите - старите - язикът им се изгубил - на завоевателите езикът се изгубил! ? Дали си името пълно-запълно, като гронгерска търговия (трампа с храна), а взели язик за име! А това не е ли глупав или безбожен шовинизъм... Ами че този..., който се взема да пише история, сляп ли е да види и глух ли е да се услуша, че ний днес говорим и на двата язика - и на българския, и на тракийския и пишем и на двата? Както народът се е смесил, тъй и езикът е смесен и тракийското, като повече и по-цивилизовано и обвизантийчено, е почело да взема върх над пришедшето.

Този цитат не подкрепя, а отрича тезата на Спароток. Цани Гинчев прави разлика между българи и траки, между българския и тракийския език. Виждаме, той нарича българите завоеватели, чиито език се смесил с тракийският, който е "взел връх над пришедшего".
цитирай
19. nikikm - Поздравления!
04.03.2011 14:38
Както винаги на ниво Спароток и както винаги ни захранваш с чувство за национална гордост!Благодарим ти! Във връзка с носовките при старите,не знам забелязал ли си при родопчаните е пълно с такива думи: момчине,попрелчине,сърцено /замяна на "т" с "н"/,любено,очинки,устенки и пр.Има и замяна на "т" с "ц"-лицецо,сърцецо и др.Почти всички тези примери съм ги взел от една народна песен.Освен това Етър-Янтра не е ли освен преминаване на Е в Я и добавяне на носовка.Т.е. с времето може и да отпадне,но в случая се е прибавила.Дано съм бил полезен,поздрави!
цитирай
20. анонимен - ДЕДЬОВ -ХИПОТЕЗИ
04.03.2011 16:10
Наскоро обходих Западна Гърция чак до най южната част.
Бях шокиран от факта че най южната планина на гърция се нарича ...познайте как...СТЕМНИЦА .И това бе написано на гръцки.А защо е наречена така просто видях лично. Имаше струпани облаци около върховете и това стемняваше. Доколкото си спомням прохода към нея се наричаше перевалион-ПРЕВАЛА .а в подножието и имаше села ..ГОРИЦА ,...КОНИЦА.Преди това мисля че минахме град Аряхова(Орехово) много близо до гр. Делфи

ПОВТАРЯМ ТОВА БЕШЕ НАЙ ЮЖНАТА ГРЪЦКА ПЛАНИНА в Пелопонес.
А доколко е гръцка съдете сами от горните факти.Селяните в тези села бяха преобладаващо светли .Светли люде в села с български имена в найюжен Пелопонес по средата между Каламата Неаполис, Триполи и Аргос.!!!

След наученото тук и и на други места след съпоставки с тези факти се ражда хипотезата ми че там е имало до скоро ..до 1880г може би българоговорещо население .

че освобождението на гърците става от това население тъй като доста села във вътрешноста на Пелопонес се наричат "Герака"-Герой или героя.

Че всъщност една малка елитна върхушка гъркомани и гърци гърцизира тези българи и на тяхна основа с помоща и на убедителна световна пропаганда увлекла русия и Англия се ражда гръцкият етнос...или се възражда присаден на български етнически корен.

Дали всъщност не сме свидетели на претворяване в дело на една идея -МЕГАЛИ ИДЕЯ-ГЪРЦИЯ КОЯТО Е ЕДИН ЕТИКЕТ НА ИЗЦЯЛО ЧУЖДА СТОКА ,НО С ОТЛИЧНА РЕКЛАМА ..!?
Всъщност почти всички заобикалящи ни нации ползват такива "материали"-биоматериал и културен материал от България . да си припомним хореографа Мустафа Ердоган който присвои българското хоро ,но облече турците с други носии...или пък македонците в Румъния
цитирай
21. estolodu - "2. Другата форма е с ТА, ср...
04.03.2011 16:19
"2.Другата форма е с ТА, срещаме я в ДРУВЕТА – дървета. "
А какво ще кажеш за окончанието -а, което се е използвало за всички съществителни от среден род?
езеро - езера
ендро - ендра
морьо - морьа (море - моря подобно е лозе - лозя)
времен - времена
писмен - писмена
племен - племена
чудес - чудеса
словес - словеса
древес - древеса

Окончанието за множествено число -ТА, за което ти говориш, е дошло от умалителното -ЕНТ + -А:

ярент - ярентА
градчент - градчентА
жребчент - жребчентА

впоследствие в българския е влязъл в действие закона за отваряне на сричката - "ен" е станало носово е, а "т" в окончанието -ент в единствено число е трябвало да изчезне, за да се отвори сричката. В множествено число обаче то е стояло преди гласната А и то така се е запазило :

яреН - яреНтА
градчеН - градчеНтА
жребчеН - жребчеНтА

къде еН обозначава носово е. Обаче след известно време носовите гласни изчезват и стават ъ и е съответно:

яре - ярета
градче - градчета
жребче - жребчета

така се е образувало окончанието -ТА, за което ти говориш. Впоследствие се е разпространило до всички думи, които окончават на съгласна+е, не само на тези, които са от старото -ент окончание:
море - морета
зеле - зелета
пиле - пилета
небе - небета

тези, които окончавали на -ие, -не, -ме, -ще са запазили старото си окончание без т:

знаме - знамена
племе - племена
училище - училища
падане - падания
известие - известия

разбира се, има и изключения като лозе - лозя, цвете - цветя, дете -деца (от детце - детца) както и питие - питиета.
Та в миналото окончанието за множествено число на ВСИЧКИ съществителни от среден род е било -а, така следва и да е в тракийският.
Точно за дърво: имало е две думи - дрво - насечени дърва и дервес - обозначаващо растение:
дрво - дрва
дервес - дервеса

дръво - дръва
древесъ - древеса

като впоследствие втората дума е излязла от употреба и е останала само дърво - дърва.
цитирай
22. mglishev - Айде пак фантастиката тръгна :)
04.03.2011 18:45
Има няколко запазени в гръцка форма лични имена и изменени до неузнаваемост топоними и това е, за съжаление.

Езикът на завоевателите доста често се губи в езика на завареното население - не е само този на Аспаруховите българи.
Езикът на готите се е изгубил в Италия и Испания. Езикът на франките се е изгубил във Франция (но пък името им се е запазило - познато, нали).

Е, жалко, че българите не са заварили тук плътно тракийско население, а силно пострадали области с най-много славяни.

Ако някой се съмнява, че днес говорим език от славянската група, може много лесно да се излекува от заблудата си като хване Гугъл и си потърси един и същи текст (който и да е текст, нещо популярно) на латвийски, на албански, на руски и сръбски. Сто на сто ще разбере повече на руски или на сръбски отколкото на кой да е друг чужд език. Защо? Ами защото и нашият като руския и сръбския произлиза от езика на старите славяни, които са били най-многобройните поданици и на Аспарух, и на Рюриковичите, и на Неманичите.

Ако по някакви причини продължавате да имате съмнения, хващате едно академично старобългарско, едно църковнославянско, едно руско и едно новобългарско издание на популярен текст (примерно Евангелието) и почвате да сравнявате. Това се нарича славянска езикова група. Всичко друго е алабализъм.
цитирай
23. pevetsa - Благодаря за урока по Български, да ...
04.03.2011 18:51
Благодаря за урока по Български, да бъдем СВОБОДНИ!
цитирай
24. sparotok - свобода
04.03.2011 20:44
pevetsa написа:
Благодаря за урока по Български, да бъдем СВОБОДНИ!


Благодаря, нека бъдем свободни!
цитирай
25. sparotok - Фантастика ?
04.03.2011 21:16
mglishev написа:
Има няколко запазени в гръцка форма лични имена и изменени до неузнаваемост топоними и това е, за съжаление.

Езикът на завоевателите доста често се губи в езика на завареното население - не е само този на Аспаруховите българи.
Езикът на готите се е изгубил в Италия и Испания. Езикът на франките се е изгубил във Франция (но пък името им се е запазило - познато, нали).

Е, жалко, че българите не са заварили тук плътно тракийско население, а силно пострадали области с най-много славяни.

Ако някой се съмнява, че днес говорим език от славянската група, може много лесно да се излекува от заблудата си като хване Гугъл и си потърси един и същи текст (който и да е текст, нещо популярно) на латвийски, на албански, на руски и сръбски. Сто на сто ще разбере повече на руски или на сръбски отколкото на кой да е друг чужд език. Защо? Ами защото и нашият като руския и сръбския произлиза от езика на старите славяни, които са били най-многобройните поданици и на Аспарух, и на Рюриковичите, и на Неманичите.

Ако по някакви причини продължавате да имате съмнения, хващате едно академично старобългарско, едно църковнославянско, едно руско и едно новобългарско издание на популярен текст (примерно Евангелието) и почвате да сравнявате. Това се нарича славянска езикова група. Всичко друго е алабализъм.Маноле, фантастика е да се твърди, че латинизирани и гърцизирани траки са наложили тракийски диалектни особености в българския. Знаеш много добре, че най-характерната особеност на езика ни – екането и якянето се и тракийска, няма как латинизирани траки да ни дадат езика си, такова чудо не е възможно, това е фантастика:))

Франките не са губили езика си след основаването на франската държава защото между 2-ри и 5-ти век те са значително латинизирани също както и галите. Т.е. средновековният франкски е повече романски отколкото германски език.

Сравнението с визиготите в Испания е също нелепо защото визиготите са били малцинство на Иберийския полуостров, а и са говорели същият вулгарен латински както старите испанци и португалци.

Българите от друга страна съвсем не са били малцинство. Пресиян е наречен владетел на многото българи. Хазарският хаган Йосиф твърди, че българите били повече от пясъка. Българското присъствие в Дакия, Тракия, Македония, Панониния... доказва това.

Завоевател не си губи езика:

1. Унгарците не са си загубили езика.
2. Трците не са си загубили езика.
3. Римляните не са си загубили езика.
4. Гърците не са си загубили езика.
5. английските колонисти в Америка, Австралия, Южна Африка, Индия и др. не са си загубили езика.
6. Португалските колонисjи в Мозамбик не са си загубили езика.
Арабите в Египет, Мароко, Алжир, Тунис не са си загубили езика
цитирай
26. sparotok - благодаря
04.03.2011 21:19
nikikm написа:
Както винаги на ниво Спароток и както винаги ни захранваш с чувство за национална гордост!Благодарим ти! Във връзка с носовките при старите,не знам забелязал ли си при родопчаните е пълно с такива думи: момчине,попрелчине,сърцено /замяна на "т" с "н"/,любено,очинки,устенки и пр.Има и замяна на "т" с "ц"-лицецо,сърцецо и др.Почти всички тези примери съм ги взел от една народна песен.Освен това Етър-Янтра не е ли освен преминаване на Е в Я и добавяне на носовка.Т.е. с времето може и да отпадне,но в случая се е прибавила.Дано съм бил полезен,поздрави!


Благодаря ти!
цитирай
27. sparotok - езици
04.03.2011 21:22
анонимен написа:
Преди около столетие видният наш учен Цани Гинчев представи теорията си за тракийският характер на българския език - “На българите - старите - язикът им се изгубил - на завоевателите езикът се изгубил! ? Дали си името пълно-запълно, като гронгерска търговия (трампа с храна), а взели язик за име! А това не е ли глупав или безбожен шовинизъм... Ами че този..., който се взема да пише история, сляп ли е да види и глух ли е да се услуша, че ний днес говорим и на двата язика - и на българския, и на тракийския и пишем и на двата? Както народът се е смесил, тъй и езикът е смесен и тракийското, като повече и по-цивилизовано и обвизантийчено, е почело да взема върх над пришедшето.

Този цитат не подкрепя, а отрича тезата на Спароток. Цани Гинчев прави разлика между българи и траки, между българския и тракийския език. Виждаме, той нарича българите завоеватели, чиито език се смесил с тракийският, който е "взел връх над пришедшего".


Не сте чели внимателно, през 6-ти век населението на север и на юг от Дунава е едно и също ( ако изключим римските колонисти), езикът е същият, но диалектите са различни... както и днес. Това, че родопчаните казват -женана, вместо жената не ги прави различен народ от останалите българи.
По принцип един диалект може да се нарече и език...
цитирай
28. sparotok - тълкуване
04.03.2011 21:27
анонимен написа:
ΡΟΛΙΣΤΕΝΕΑΣΝΕΡΕΝΕΑΤΙΛΤΕΑΝHΣΚΟΑΡΑΖΕΑΔΟΜΕΑΝΤΙΛΕΖΥΠΤΑΜΙΗΕΡΑΖΗΛΤΑ

ВЪЗМОЖЕН ПРЕВОД (АДАПТАЦИЯ)
старотракийски новотракийски (български)
Роли сте неа сн - На Рол сте новия сън
е Ре неа тул - Ре е нова(млада) докато
Теа ниско а - Богинята е ниско
Ра е Адом - Ра е в Ада
е а дуле еи - е а от долу нея
нтаму е и Рай - на там е Рая

П.С. Тази възможна адаптация на познатия ни старотракийски надпис от Езерово е даден от българка, подписала се с псевдонима Дена Спиру. Случайно открих в нет-а това нейно разчитане на надписа и адаптирането му от старотракийски на новотракийски (български) език.


Един надпис трябва да има ясен смисъл, особено, ако е гравиран върху ритуален обект, какъвто е пръстенът от Езерово. Обърнете внимание, че Спиру използва две различни думи за Е ( гл.съм 3л.ед.ч.) - А, Е...
Така не става, не може също по-старият тракийски да има по-развита форма от старобългарския, при който Е звучи като ЕСТЪ ( добро естъ - добре е )...
цитирай
29. sparotok - благодаря ти
04.03.2011 21:30
nikstan написа:
Моята майка ,бе учителка по Български език и литература,като чета постингът ти, и се връщам в годините когато ми е обяснявала значението и съдържанието на тези приставки, потъмняване на звуците все едно нея слушам.Лично аз съм дълбоко убеден в правотата на твоят изключителен труд .Пожелавам ти здраве и успех и ти честитя Националният ни празник.


Благодаря ти!
цитирай
30. sparotok - правилно
04.03.2011 21:31
анонимен написа:
Наскоро обходих Западна Гърция чак до най южната част.
Бях шокиран от факта че най южната планина на гърция се нарича ...познайте как...СТЕМНИЦА .И това бе написано на гръцки.А защо е наречена така просто видях лично. Имаше струпани облаци около върховете и това стемняваше. Доколкото си спомням прохода към нея се наричаше перевалион-ПРЕВАЛА .а в подножието и имаше села ..ГОРИЦА ,...КОНИЦА.Преди това мисля че минахме град Аряхова(Орехово) много близо до гр. Делфи

ПОВТАРЯМ ТОВА БЕШЕ НАЙ ЮЖНАТА ГРЪЦКА ПЛАНИНА в Пелопонес.
А доколко е гръцка съдете сами от горните факти.Селяните в тези села бяха преобладаващо светли .Светли люде в села с български имена в найюжен Пелопонес по средата между Каламата Неаполис, Триполи и Аргос.!!!

След наученото тук и и на други места след съпоставки с тези факти се ражда хипотезата ми че там е имало до скоро ..до 1880г може би българоговорещо население .

че освобождението на гърците става от това население тъй като доста села във вътрешноста на Пелопонес се наричат "Герака"-Герой или героя.

Че всъщност една малка елитна върхушка гъркомани и гърци гърцизира тези българи и на тяхна основа с помоща и на убедителна световна пропаганда увлекла русия и Англия се ражда гръцкият етнос...или се възражда присаден на български етнически корен.

Дали всъщност не сме свидетели на претворяване в дело на една идея -МЕГАЛИ ИДЕЯ-ГЪРЦИЯ КОЯТО Е ЕДИН ЕТИКЕТ НА ИЗЦЯЛО ЧУЖДА СТОКА ,НО С ОТЛИЧНА РЕКЛАМА ..!?
Всъщност почти всички заобикалящи ни нации ползват такива "материали"-биоматериал и културен материал от България . да си припомним хореографа Мустафа Ердоган който присвои българското хоро ,но облече турците с други носии...или пък македонците в Румъния


Правилно, точно така е - МЕГАЛИ ИДЕЯ-ГЪРЦИЯ КОЯТО Е ЕДИН ЕТИКЕТ НА ИЗЦЯЛО ЧУЖДА СТОКА ,НО С ОТЛИЧНА РЕКЛАМА...
цитирай
31. sparotok - обстоятелства
04.03.2011 21:34
анонимен написа:
Според мухльовците, български думи почти няма в езика ни. Те са или гръцки, или «славянски», или турски, има малко и от т. н."траки" ,но какво да Ви обяснявам, ние българите сме полиглоти.


Виж, езикът ни можеше да носи и името одриски, пеонски, дакийски...по стечение на обстоятелствата, в Късната Античност и Ранното Средновековие точно името на българите става най-популярно и се налага на всички сродни на тях племена.
цитирай
32. sparotok - !
04.03.2011 21:36
gotenia70 написа:
Отново едно голямо благодарско!!!
Продължавай все така!!!
Добруджа е с теб!!!


Благодаря ти и аз!
цитирай
33. vladun - Изключително интересна
04.03.2011 21:44
за мен лекция, ще се връщам пак тук.
Поздрави!
цитирай
34. sparotok - благодаря
04.03.2011 22:01
vladun написа:
за мен лекция, ще се връщам пак тук.
Поздрави!


Благодаря ти!
Поздрави!
цитирай
35. sparotok - диалекти
04.03.2011 22:02
анонимен написа:
Преди години в селото на майка ми в Родопите употребяваха странни думи!Сещам се за две-"я"-вместо "да",и "алис"-вместо "обаче,като че ли"!Не знам произхода им и дали ще те заинтересуват,но ще се поразровя и за други!Жив и здрав,чета те с огромен интерес!:)


Диалектните думи винаги ме интересуват. Благодаря!
цитирай
36. sparotok - знания
04.03.2011 22:03
kometapg написа:
Прочетох с голям интерес! Благодаря ти за чудесните постинги, които обогатяват знанията ни!


Благодаря ти и аз! Българите имат право да знаят истината за миналото си.
цитирай
37. sparotok - !
04.03.2011 22:06
mileidi46 написа:
Blagodarq ti,priqteliu!!
Izvinqvam se za latinizata...:((((


Благодаря ти и аз приятелко! Извинена си за латиницата:)
цитирай
38. sparotok - !
04.03.2011 22:11
hristo27 написа:
Отново чудесна статия!
Поздрави.


Благодаря ти за оценката!
цитирай
39. sparotok - !
04.03.2011 22:15
miaa написа:
Чувствам се българка и се гордея с това:)
С интерес проследявам написаното от теб!
Харесвам достойната ти позиция, харесвам устрема и дълбочината на мисълта!
Бъди благословен, Sparotok!


Благодаря ти за добрите думи Марина!
цитирай
40. mglishev - Ми не, Спаро, объркал си се.
04.03.2011 22:16
Екането и якането не са тракийски, щото става дума за явление, разпространено в целия славянски ареал. Между нашето "ряка"/"река" и сърбохърватското "reka"/"rjeka" има пряка взаимосвързаност, а сърбите и хърватите последно са тракоезични. Нали, да не говоря, че на руски също се пише "река", а се чете "рьека" или дори "рика". Ку искъш дъ ми кайш, чи тракити съ гуорили нъ ямбулски, ногу шти съ смьейъ ;)

Абе доста са ти объркани представите, пък и имаш двоен стандарт.

Франките не са губили езика си след основаването на франската държава защото между 2-ри и 5-ти век те са значително латинизирани също както и галите. Т.е. средновековният франкски е повече романски отколкото германски език.

Франките са латинизирани бая по-късно, защото франкски германски се говори конкретно в Австразия и Лотарингия поне до IX в., па и до доста по-късно (чак до 1918 в Елзас). По-точно са гало-романизирани в Нейстрия и Ил-дьо-Франс, щото мнозинството на местното гало-романско население влияе върху тях. Та подобен процес и с българите в славянска среда на Балканите.

Сравнението с визиготите в Испания е също нелепо защото визиготите са били малцинство на Иберийския полуостров, а и са говорели същият вулгарен латински както старите испанци и португалци.

Ти съвсем се оплете. Чакай бе, нали готите бяха уж гети, демек и те траки? Пък нали траките не били латинизирани и грецизирани? Как така изведнъж готите заговориха вулгарен латински?
То и не е вярно, де. В V-VII в. все още говорят своя си готски, но това е друг въпрос. Иберо-романизацията при тях настъпва по-късно. И да ти кажа, в тая епоха португалци няма, нещо си в неточност.

Мда, българите не са малцинство с все поданиците си. То това важи и за франките, и за готите.

Примерите за подмяна на езика са достатъчни. За българите, франките и готите практически нищо точно не каза. Добави лангобардите. Самата Римска империя определено си сменя официалния език с гръцки в един момент, та нещо пак си неточен.
цитирай
41. sparotok - до Манол Глишев
04.03.2011 22:24
Маноле, на какъв език е написана Lex Salica ? Не е ли латински ( с тук-таме франкски думи) ?

Не смесвай малка група траки като визиготите с траките като цяло. Една малка група се асимилира много по-лесно отколкото цял народ.

Говориш пълни глупости относно това, че при руснаците има също якане и екане, потърси съвет:)
цитирай
42. mglishev - Lex Salica
04.03.2011 23:02
в случая няма нищо общо. Това е престижна употреба на чужд за франките език. Гало-романският (старофренският) е малко по-различен от латинския на Салическия закон ;) За сравнение и за да не ти бяга темата - българските каменни надписи от VIII-IX в. също са на гръцки, както Салическият закон е на латински. За престиж. Междувременно основен говорим става езикът на простолюдието - гало-романски в единия случай и славянски в другия.

Аха, една малка група се асимилирала по-лесно от цялото. Е, готите не са траки, но инак по принцип си прав. Българите на Аспарух са само една пета част от българите изобщо. Което показва защо относително лесно са възприели славянския език ;)

Не казвам, че при руснаците има екане и якане, чети по-внимателно, защото често изпадаш в неточности.
цитирай
43. анонимен - Език свещен...
04.03.2011 23:16
"ПРЕВОД" НА НЕКОИ ДУМИ ОТ СТРАТРАКИЙСКИ НА НОВОТРАКИЙСКИ (БЪЛГАРСКИ)

СТАРОТРАКИЙСКИ НОВОТРАКИЙСКИ(БЪЛГАРСКИ)
dur заградено място, двор
ntumas тама, мрак
e(i)b прокапва, изтича /"оня" глагол! :) /
ebros козел-оплодител :)
kalsas калци, калцуни, навуща
kurta черта, бразда
kurp ровя( от тук "кърпел"-къса пръчка за ровене)
lingas лъка, лъг, ливада
musas мъх
ostas уста, устие на река
pra(u)s пръскам
raka ниско място с протичаща вода, река
kupsela купчина
ala вихър, хала, но и поток
arda река, р.Арда
bruzas бързо, бърз
bu/o/ris мъж, човек, Борис
burt брод
daf/v/as потапяне, давене
da/e/rzas смело, дръзко
razkus рязко, рязък, пъргав
rus(-as,-is) бавнотечащ,гр.Русе(в този участък Дунав е бавнотечащ)
zartas светлочервен, като жар
skaras скоро, бързо
svit свети, сияе
tarapas трап, яма

цитирай
44. анонимен - А какво ще кажеш за окончанието за ...
05.03.2011 08:27
А какво ще кажеш за окончанието за множествено число -а? Надявам се, отворен си към критика.
цитирай
45. sparotok - изчисления
05.03.2011 08:45
mglishev написа:
в случая няма нищо общо. Това е престижна употреба на чужд за франките език. Гало-романският (старофренският) е малко по-различен от латинския на Салическия закон ;) За сравнение и за да не ти бяга темата - българските каменни надписи от VIII-IX в. също са на гръцки, както Салическият закон е на латински. За престиж. Междувременно основен говорим става езикът на простолюдието - гало-романски в единия случай и славянски в другия.

Аха, една малка група се асимилирала по-лесно от цялото. Е, готите не са траки, но инак по принцип си прав. Българите на Аспарух са само една пета част от българите изобщо. Което показва защо относително лесно са възприели славянския език ;)

Не казвам, че при руснаците има екане и якане, чети по-внимателно, защото често изпадаш в неточности.


Маноле, как успя да изчислиш, че българите на Аспарух са били една пета от населението на Дунавска България?

Да приемем, че старите българи са говорили тюркски, но са приели славянския. Знаеш много добре, че който и да приеме чужд език запазва определен акцент. Според тебе кой български диалект трябва да бъде определен като принадлежащ на потомците на аспаруховите българи? Точно диалектите в Северна България показват прилика с тракийските...къде се изгубиха пустите туранци, нито следи от антропологичния си тип са оставили, нито следи от езика си. Ето на това му казвам аз велика мистерия:)))

За да не изпадам в неточности бъди ти самия по-точен. Аз съм цитирал Георгиев, който обяснява, че че разликата в нашите днеши названия Янтра и Етър се дължи на якане и екане... следователно откриваме в тракийския същото явление, което представлява една от най-характерните черти на нашия език - В. Георгиев, Въпроси на българската етимология, 1958, стр.115.

Отново Георгиев, но в друга работа обяснява, че в късния тракийски гласни без ударение често се редуцират както в източнобългарските диалекти. Дадени са примери със зилен -зелен и Динтипорис-Дентупорис - В.Георгиев, Траките и техния език, 1977, стр.166.

Можеш ли да докажеш, че Георгиев се е излъгал твърдейки, че тракийски езикови особености са и български езикови особености?

цитирай
46. sparotok - критика
05.03.2011 08:51
анонимен написа:
А какво ще кажеш за окончанието за множествено число -а? Надявам се, отворен си към критика.


Конструктивна критика от интелигентни хора е винаги добре дошла. В твоя случай аз съм в неведение какво точно искаш да критикуваш и защо? Моля те бъди по-подробен, дай примери, посочи специализирана литература...иначе само ти си знаеш за какво става дума...
цитирай
47. gidmastar - Ако се върнем към корените си и въ...
05.03.2011 09:28
Ако се върнем към корените си и възродим българския дух. Света ще падне на колене. Това няма как да се случи! Винаги има страна, която мъти водата. България е разцепена и Великия Български Народа е пръснат! Всичко което ми остана е назад в историята, но там не е реалният живот.
цитирай
48. sparotok - !
05.03.2011 09:40
gidmastar написа:
Ако се върнем към корените си и възродим българския дух. Света ще падне на колене. Това няма как да се случи! Винаги има страна, която мъти водата. България е разцепена и Великия Български Народа е пръснат! Всичко което ми остана е назад в историята, но там не е реалният живот.


Трудно не означава невъзможно...Някъде към 450 г. преди Христа Херодот споделя, че за траките е невъзможно да се обединят в едно царство с един владетел...По ирония на съдбата 20 години след това изказване одрисите създават могъщо царство пред което треперят гърци и македонци. Тукидид свидетелства, че държавата на одрисите е най-богатата в Европа...

Гърците така и не успяват да се обединят в единна държава с един владетел...

С песимизъм не може да се живее, не ти ли допада нещо -бори се, промени го. Всеки индивид е важен за обществото, всеки може да предизвика промени, за които не е и мечтал, важното е да сложи в сърцето си вдъхновението.
цитирай
49. tzarkarui - Диалект
05.03.2011 10:44
Диалектът не е нищо друго освен по-слабо позната форма на официалния език.

По-изчерпателно би трябвало да се каже: Диалектът не е нищо друго освен ПРОФАНИЗИРАНА форма на официалния език.
А още по-изчерпателно - да се добави: в следствие на (еди кой си № - първично, вторично,... ЗАТЪПЯВАНЕ. :) Но това не е всичко (както казва рекламата) - трябва да се акцентира на въпроса: "Защо (аджеба) някои племенни групи не са в състояние да възпроизведат много от езиковите звукови съчетания - чак до определени звуци (които ние "фиксираме" с буквите "Ц", "Ч", "Щ", - да не ги изброявам всичките)? Та този въпрос ни довежда до продължението на рекламата - като Бонус получаваме: "Б" се превръща във "В", "Ч" става "Ц", "Х" в "Г", и прочие, и прочие - в зависимост от степента на деградация (ментална) на въпросните "велики" племена.
А сега да ги изброим (непълно): грчуля, фини (+естонци +карелци, но до някъде - щото те са mix от фини+руснаци), руснаци, римляни (но не и латини) (да не се бъркат с РОМИТЕ - демек циганите), семити (като цяло, вкл. и "библейските" евреи+Юда+ДАНците, които са грци, но не и хазарите, които не са семити), африканските племена (без някои от Кения - тези, които говорят суахили), джагали (такова де - индийци), азиатците като цяло (въпреки, че за австралийските аборигени нямам сведения - не съм търсил де...), хИспанците до някъде (но не и Баските) - малко непълен списък. Към него се "триумях" дали да поставя унгарците, но те са специален генетичен mix.

Гвидо д'Арецо е "изнамерил тоновата стълбица" от първите срички на църковен химн. В оригинала нотата До е била Ut - Ut, Re, Mi... Тъй като д'Арецо измества като основа нотата А (ла) в Ut (С - до), и поставя нотацията като основа на Музиката (която до тогава е била безмензурна), тя подлежала на "профанизация", която неминуемо настъпила - неграмотните попове променили Ut на С, с което се изгубил вътрешния смисъл и съдържание - С не означава "Основа - От"
:) Привет
цитирай
50. tzarkarui - ...
05.03.2011 10:45
В нашия език също сме имали тези думи, но те са излезли от употреба. Това е един напълно естествен, а и неизбежен процес.

Въпрос на профанизация. И "турскосериалогледане©"...:) Тези дни един такъв "турскосериалогледач©" ми заяви, че Левски ни бил освободил от турското "присъствие". БОКвално© ми го заяви...:) ( термина "боквално©" е мой © и е производен от "умностите" на които сме подложени от боко тиквата и неговите бокотиквовисти) Това го посочвам само като пример за Профанизацията като следствие на поредния № Затъпяване.

:) Показателно е, че до тук ЗА са гласували 65 форумци, а против само 1 глист (не го знам дали е рязан)...:)
цитирай
51. sparotok - молба
05.03.2011 10:54
tzarkarui написа:
В нашия език също сме имали тези думи, но те са излезли от употреба. Това е един напълно естествен, а и неизбежен процес.

Въпрос на профанизация. И "турскосериалогледане©"...:) Тези дни един такъв "турскосериалогледач©" ми заяви, че Левски ни бил освободил от турското "присъствие". БОКвално© ми го заяви...:) ( термина "боквално©" е мой © и е производен от "умностите" на които сме подложени от боко тиквата и неговите бокотиквовисти) Това го посочвам само като пример за Профанизацията като следствие на поредния № Затъпяване.

:) Показателно е, че до тук ЗА са гласували 65 форумци, а против само 1 глист (не го знам дали е рязан)...:)


Много те моля, не употребявай изрази като този, с който завърши последния си коментар, нека пазим приличието...
цитирай
52. анонимен - Дедьов
05.03.2011 11:18
"Всеки индивид е важен за обществото, всеки може да предизвика промени, за които не е и мечтал, важното е да сложи в сърцето си вдъхновението."

Освен че е вдъхновяващо ,то просто си е и ИСТИНА!

Както е казал народа "Ум царува ,ум робува,ум патки пасе "Така е и тук в този блог, както навсякъде в живота около нас.Има горди умове-царуващи(те задължително са реалисти) ,има умове които патки пасат -и такива трябват за всяко общество ,но има и умове които са роби.

Да не виждаш очевидното и да спориш на инат утвърждавайки че сме плагиати ученици тип чираци и калфи , и роби ,когато истината сочи друго е невярно ,незряло и още по малко достойно.

Когато обаче усетиш че такъв "ум-роб "е развит то неминуемо си сещаш че слугува на нечия кауза,на каузата на суверена си .
Това дали го прави свободен или просто е по съвършен в уменията си но роб все пак?
цитирай
53. mglishev - Пак не четеш внимателно :)
05.03.2011 11:48
как успя да изчислиш, че българите на Аспарух са били една пета от населението на Дунавска България?


Не твърдя, че Аспаруховите хора са една пета от населението на Дунавска България. Твърдя, че са една пета от българите изобщо - защото има още четири дяла българи, които остават извън Дунавска България (в IX в. част от тях също влизат в състава на страната, защото тя се разширява). Двете твърдения не са еднакви. А защо го твърдя ще се сети всеки по-интелигентен ученик.

Виж, твоите приказки за акценти и за тракийски следи са пълен лаицизъм. В тях няма никаква аргументация. Едно е сигурно - "старобългарският" от IX-X в., църковнославянският на БПЦ и новобългарският, на който си пишем сега с теб, са от славянската езикова група. Мязат си с руския и сръбския, мязат си с чешкия и полския. Това е. Както и да го увърташ.

То се видя, че фактологията ти куца, не можеш да коментираш сносно исторически и езиковедски твърдения - затова подменяш нещата, които казвам, с такива, които не съм казвал. А и непрекъснато си противоречиш сам, както съм ти го показвал вече няколко пъти. То си личи и в по-горните коментари. Затова подминаваш голяма част от обструкциите и се хващаш за по една фраза, при това я цитираш и коментираш зле. То това не е твоя слабост, а слабост, която идва от нелогичността на тезите ти.
цитирай
54. sparotok - логика
05.03.2011 12:16
mglishev написа:
как успя да изчислиш, че българите на Аспарух са били една пета от населението на Дунавска България?


Не твърдя, че Аспаруховите хора са една пета от населението на Дунавска България. Твърдя, че са една пета от българите изобщо - защото има още четири дяла българи, които остават извън Дунавска България (в IX в. част от тях също влизат в състава на страната, защото тя се разширява). Двете твърдения не са еднакви. А защо го твърдя ще се сети всеки по-интелигентен ученик.

Виж, твоите приказки за акценти и за тракийски следи са пълен лаицизъм. В тях няма никаква аргументация. Едно е сигурно - "старобългарският" от IX-X в., църковнославянският на БПЦ и новобългарският, на който си пишем сега с теб, са от славянската езикова група. Мязат си с руския и сръбския, мязат си с чешкия и полския. Това е. Както и да го увърташ.

То се видя, че фактологията ти куца, не можеш да коментираш сносно исторически и езиковедски твърдения - затова подменяш нещата, които казвам, с такива, които не съм казвал. А и непрекъснато си противоречиш сам, както съм ти го показвал вече няколко пъти. То си личи и в по-горните коментари. Затова подминаваш голяма част от обструкциите и се хващаш за по една фраза, при това я цитираш и коментираш зле. То това не е твоя слабост, а слабост, която идва от нелогичността на тезите ти.

Маноле, защо не четеш по-внимателно? Разбира се, че езикът на който говорим днес, а и този отпреди 1000 години са близки до сръбски, чешки и т.н, някога да съм отричал това?

Мисля, че бях ясен казвайки че - някои критици ще възразят, че частици като ЕЦ, ЦА, КА се срещат също в сръбски, хърватски, словенски. В това няма нищо чудно, траките не са падали от небето, имали са свои роднини – старите илири и скити. Към илирийските народи принадлежат сърби, хървати, словени, словаци...а нашите близки роднини украинците са наследници на скитите. Затова името на тракйската Еброс – Ибъра има успоредица в сръбския Ибър и украинския Ибр. Затова името на тракийската Нестос има успоредица в полската и чешка Ниса. Затова имената на тракийските селища Мидне и Курписос се тълкуват с хърватския глагол метнути – полагам ( основи на селище) и украинския глагол корпати –копая... Не, че хървати и украинци са траки, родствеността на тракийския с илирийски и скитски е обяснението за приликите.

Подобен пример за сродни езици може да се даде с викингите...Викингите са германи, но не са германите, с които Цецар воююва, тъй както българите са роднини на сърби и украинци, но сърбите и украинците не са потомци на траките.


Не моята, а твоята фактология куца:

1. Факт е, че две обширни антропологически проучвания показаха, че българите са безспорно европейци, а не азиатци.

2.Факт е, че в старобългарския няма дори 0,01% тюркски думи. По принцип трябва да са повече заради узите и печенегите които дедите ни са приели в държавата си...но уви, явно тези тюркски народи не са оказали особено влияние върху езика ни.

3.Факт е, че тракийските диалектни особености са cа и български диалектни особености.

4. Факт е, че Св. Йероним, Л.Дякон, М.Аталиат, Д.Хоматиан, Й.Цеца, Й.Малалала, Й.Кантакузин, Фулко, Прокопий и др. отъждествяват дедите ни с тракийското племе мизи и др. палеобалкански етноси.

5. Факт е, че типичното за старите българи е типично и за траките
-изкуствена черепна деформация
-ползване на житни ями
-ползване на землянки и полуземлянки от селското население
- правене на ритуални чаши от черепа на противника
-бръснене на главата и оставяне на кика
-крив сложно съставен лък
-ползване на кобилешкото мляко за храна
-жертване на кон и куче при погребение
-многоженство
-зверинен стил изкуство
- да не забравяме и най-важното, мнозинството от българите са от понтийски антропологически тип, т.е. потомци на траките, препоръчвам ти работите на проф. Методи Попов, ти си архивар няма да имаш проблем с достъпа. Чети!

цитирай
55. ivankalilova - Отново интересен постинг !Проч...
05.03.2011 13:57
Отново интересен постинг !Прочетох с огромен интерес и удоволствие!
Благодаря за всичко, което правиш за нас!
Благодаря,че те има!
Много здраве, успехи и късмет да съпътстват дните ти!
ХУБАВИ ПОЧИВНИ ДНИ!
цитирай
56. tzarkarui - ...
05.03.2011 14:18
Много те моля, не употребявай изрази като този, с който завърши последния си коментар, нека пазим приличието...

Да, няма проблем. :) Толерантността ни се "Профанизира" в толерастия...:)
Маноле, защо не четеш по-внимателно? Разбира се, че езикът на който говорим днес, а и този отпреди 1000 години са близки до сръбски, чешки и т.н, някога да съм отричал това?

Коренните срички и думи не са се изменили в езика ни през времето. А коренните думи са тези, които обуславят един език.
цитирай
57. mglishev - Прощавай, ама пишеш глупости :)
05.03.2011 14:50
Ти току-що изкара цялата славянска група скити и илири. А скитите не са илири. Илирите и траките са едно, а скитите - друго. На това отгоре скитите са ираноезични.

В Русия, Сърбия и Полша не говорят език, близък до този на траките. Говорят славянски. Нито до този на скитите, защото тогава поляците щяха да говорят на урду, пахлави или парси :)
Ние говорим доста подобно на сърбите и русите, така че това решава проблема. Не го усуквай повече.

"Фактите", които изтъкваш, не са факти, а твърдения. Голи твърдения. Малкото верни неща в последното изброяване се отнасят за още толкова много народи, че просто не са белег за нищо сигурно. Освен това при теб история, археология и езикознание са така омешани и така не можеш да определиш конкретна тема, в която да се концентрираш, че направо жал ми става.
Непрекъснато се отклоняваш настрани, в нови и нови неща. Показах ти няколко твои поредни фактологични грешки. Спри се върху тях.

Днес говорим език от славянската група.
Няма как да изкараш цялата група скитска и/или тракийска. Славяните не са траки и скитите не са славяни. А траките не са скити. Става дума за различни народи и езици. Просто е.

Иначе и аз като много немци нося дънки, но това не ме прави немец.
цитирай
58. анонимен - А какво ще кажеш за окончанието за ...
05.03.2011 15:57
sparotok написа:
анонимен написа:
А какво ще кажеш за окончанието за множествено число -а? Надявам се, отворен си към критика.


Конструктивна критика от интелигентни хора е винаги добре дошла. В твоя случай аз съм в неведение какво точно искаш да критикуваш и защо? Моля те бъди по-подробен, дай примери, посочи специализирана литература...иначе само ти си знаеш за какво става дума...

В 21 пост ти обясних, че окончанието за множествено число -та е сравнително ново за българския език, в старобългарския се е използвало само за тези съществителни от среден род, които завършват на носово е.

"2.Другата форма е с ТА, срещаме я в ДРУВЕТА – дървета. "

тука ти твърдиш, че ТА е окончание за множествено число - това е грешно, тъй като закона за отваряне на сричката не е действал тогава; окончанието ТА е произлязло от думи, които са завършвали на ент:
волент - волента; козлент - козлента, но дори и при тях, окончанието е -А, което е било и за всички думи от среден род.
Следва да се търси окончание за множествено число -А, а не -ТА в тракийския.
-ТА в друвета може пак да е някакво окончание, но то няма как да е за множествено число.
цитирай
59. shtaparov - Поразяващ удар срещу тюрколозите
05.03.2011 19:35
mglishev написа:
...престижна употреба на чужд за франките език. Гало-романският(старофренският)е малко по-различен от латинския на Салическия закон;За сравнение и за да не ти бяга темата-българските каменни надписи от VIII-IX в.също са на гръцки,както Салическият закон е на латински.За престиж.Междувременно основен говорим става езикът на простолюдието - гало-романски в единия случай и славянски в другия.
Аха,една малка група се асимилирала по-лесно от цялото.Е,готите не са траки, но инак по принцип си прав.Българите на Аспарух са само една пета част от българите изобщо.Което показва защо относително лесно са възприели славянския език;


Добра приказка,Маноле-за престиж. Ако е имало някога Българи,приемали тюркския език на мястото на родния си Трако-Български,било е за престиж! А "...безбройните множества народи,наречени...Болгари...",никога не са били една пета част от обкръжаващите ги народи-по-скоро са били 90% от тях! Но много Българи са сменили по-късно езика си с гръцки,турски,влашки,латински и пр.-за престиж,естествено.
Самите Готи/Гети/,Франки/Фраки/,Свеви,Вандали и т.н. са били Траки /Блъги/ и нищо друго-до момента,в който приемат чуждия език и чуждото народностно име.Очевидците са го казали,а не фалшификаторите от XX век,разбираш ли. Приемали са чуждите езици/немски,латински и пр./ за престиж,но една част запазили древния си Трако-Български език /Чехи,Сърби,Шопи,Лужици и т.н./.
Но ето още един древен източник,неспоменат тук от Спароток,който също казва кои са Българите:

Йоан Никиуски /VII в./ пише: "Кетрадес,княз на Мутаните и племенник на Органа...завързал нечувана дружба с Ираклий..."! Според досегашните учени това значи "Кубратес/Кубрат/,княз на Българите...". А според "Ангеловия анализ" означава "Кубратес/Кетрипор,Савромат,Митрадат,Вадлисав=Владислав/,княз на Митаните /Мидяните,Мизяните=Мизите/ и племенник на Ордан/Йордан,Морган,
Гордан,Първан/..."! А защо,Маноле,Българите са наречени Мизи/Мизяни,Митани/,
преди още да са пристигнали в Мизия?
цитирай
60. shtaparov - Тракийска дума "Бургарака"?!
05.03.2011 19:58
...
2. Тракийската умалителна наставка КА ( в Донука, Бургарака) е типична за българския език, срещаме я в думи като -белка, писалка, девойка.
...
Ако обичаш,Спароток,би ли обяснил в кой Тракийски надпис се среща думата "Бургарака" и в какъв смисъл? Мисля,че това не е безинтересно за четящите.
цитирай
61. sparotok - БУРГАРАКА
05.03.2011 20:03
shtaparov написа:
...
2. Тракийската умалителна наставка КА ( в Донука, Бургарака) е типична за българския език, срещаме я в думи като -белка, писалка, девойка.
...
Ако обичаш,Спароток,би ли обяснил в кой Тракийски надпис се среща думата "Бургарака" и в какъв смисъл? Мисля,че това не е безинтересно за четящите.


Бургарака е тракийско селище известно още като Бугарака и Бургарама. Споменато е за пръв път в Пътеводителят Бордо -Йерусалим - 333 година.
Споменато е и от Прокопий - Proc. Aed. IV-4.

Поне за мен тук става дума за селище, чието име означава - Българи...
цитирай
62. shtaparov - Благодаря
05.03.2011 20:57
sparotok написа:
shtaparov написа:
...
2. Тракийската умалителна наставка КА ( в Донука, Бургарака) е типична за българския език, срещаме я в думи като -белка, писалка, девойка.
...
Ако обичаш,Спароток,би ли обяснил в кой Тракийски надпис се среща думата "Бургарака" и в какъв смисъл? Мисля,че това не е безинтересно за четящите.


Бургарака е тракийско селище известно още като Бугарака и Бургарама. Споменато е за пръв път в Пътеводителят Бордо -Йерусалим - 333 година.
Споменато е и от Прокопий - Proc. Aed. IV-4.

Поне за мен тук става дума за селище, чието име означава - Българи...

Но това е име,идентично със споменатото в грамотата на Иван Шишман село Българино,подобно е името и на днешното село Българчево...Има ли данни в кой район се е намирало това селище,за да направим съпоставка с тези двете?
цитирай
63. sparotok - Бургарака
05.03.2011 21:01
shtaparov написа:
sparotok написа:
shtaparov написа:
...
2. Тракийската умалителна наставка КА ( в Донука, Бургарака) е типична за българския език, срещаме я в думи като -белка, писалка, девойка.
...
Ако обичаш,Спароток,би ли обяснил в кой Тракийски надпис се среща думата "Бургарака" и в какъв смисъл? Мисля,че това не е безинтересно за четящите.


Бургарака е тракийско селище известно още като Бугарака и Бургарама. Споменато е за пръв път в Пътеводителят Бордо -Йерусалим - 333 година.
Споменато е и от Прокопий - Proc. Aed. IV-4.

Поне за мен тук става дума за селище, чието име означава - Българи...

Но това е име,идентично със споменатото в грамотата на Иван Шишман село Българино,подобно е името и на днешното село Българчево...Има ли данни в кой район се е намирало това селище,за да направим съпоставка с тези двете?


В пътеводителя селището е след Сердика - София, посока Константинопол, т.е. намирало се е на югоизток от столицата ни.
Прокопий го локализира в областта Кавец, а това е също на юг от София...
цитирай
64. sparotok - ?
05.03.2011 21:08
анонимен написа:
sparotok написа:
анонимен написа:
А какво ще кажеш за окончанието за множествено число -а? Надявам се, отворен си към критика.


Конструктивна критика от интелигентни хора е винаги добре дошла. В твоя случай аз съм в неведение какво точно искаш да критикуваш и защо? Моля те бъди по-подробен, дай примери, посочи специализирана литература...иначе само ти си знаеш за какво става дума...

В 21 пост ти обясних, че окончанието за множествено число -та е сравнително ново за българския език, в старобългарския се е използвало само за тези съществителни от среден род, които завършват на носово е.

"2.Другата форма е с ТА, срещаме я в ДРУВЕТА – дървета. "

тука ти твърдиш, че ТА е окончание за множествено число - това е грешно, тъй като закона за отваряне на сричката не е действал тогава; окончанието ТА е произлязло от думи, които са завършвали на ент:
волент - волента; козлент - козлента, но дори и при тях, окончанието е -А, което е било и за всички думи от среден род.
Следва да се търси окончание за множествено число -А, а не -ТА в тракийския.
-ТА в друвета може пак да е някакво окончание, но то няма как да е за множествено число.


Вярваш ли си наистина:))))))))?
цитирай
65. sparotok - докажи
05.03.2011 21:34
mglishev написа:
Ти току-що изкара цялата славянска група скити и илири. А скитите не са илири. Илирите и траките са едно, а скитите - друго. На това отгоре скитите са ираноезични.

В Русия, Сърбия и Полша не говорят език, близък до този на траките. Говорят славянски. Нито до този на скитите, защото тогава поляците щяха да говорят на урду, пахлави или парси :)
Ние говорим доста подобно на сърбите и русите, така че това решава проблема. Не го усуквай повече.

"Фактите", които изтъкваш, не са факти, а твърдения. Голи твърдения. Малкото верни неща в последното изброяване се отнасят за още толкова много народи, че просто не са белег за нищо сигурно. Освен това при теб история, археология и езикознание са така омешани и така не можеш да определиш конкретна тема, в която да се концентрираш, че направо жал ми става.
Непрекъснато се отклоняваш настрани, в нови и нови неща. Показах ти няколко твои поредни фактологични грешки. Спри се върху тях.

Днес говорим език от славянската група.
Няма как да изкараш цялата група скитска и/или тракийска. Славяните не са траки и скитите не са славяни. А траките не са скити. Става дума за различни народи и езици. Просто е.

Иначе и аз като много немци нося дънки, но това не ме прави немец.


Маноле, хайде представи доказателства, че скитите са ираноезични:) Eдно е да повтаряш неиздържани теории, съвсем друго е да си в състояние да подкрепиш дадено твърдение.

Забравяш много неща

1. Херодот дори и не намеква, че скитският език е сроден на персийския.

2. Нито Херодот, нито Плиний, Страбон, Птолемей или който и да е било друг не твърди, че скитския език и скитската религия са като тези на персите.

3. Няма абсолютно никакви сведения, че скитските богове Папай, Ойтосюр, Аргимпаса, Апи, Тагимасад, Дитагоя ...са познати на персите...но пък Папай е тракийски бог, Сюргет е тракийско божество на светлината както и Ойтосюр, тракийския еквивалент на Дитагоя е Баргидентис.

4. Би ли посочил иранските паралели на следните скитски думи:
САГАРИС –СЕКИРА
АРИМА – ЕДНО
СПУ-ОКО
БИТИИ – БИЕЩИ
ТЕМ – ТЪМНО, ЧЕРНО

5. Страбон свидетелства, че СКИТИ се превежда като НОМАДИ, т.е. СКИТАЩИ...Не ми е известен ирански език, в който да има дума обясняваща значението на етнонима СКИТИ, но за сметка на това в българския и украинския има СКИТАТИ, СКЫТАТИ-скитам.

6.Погребалните ритуали на персите нямат нищо общо с тези на скитите, но за сметка на това скитските погребални ритуали са почти неразличими от тракийските.

7. Персите не познават куполната гробница, но траки и скити са изградили много такива по времето когато на гърците това е нещо напълно чуждо и непознато.

8. За траки и скити се твърди ( Херодот, Марцелин, Флор), че правят ритуални чаши от черепите на победените врагове. Това е напълно непознат обичай на персите.

9.Страбон, Дион Касий и Стефан Византийски посочват родствената връзка между траки и скити, защо никой не казва, че скитите са роднини на персите?

И моля те, не изкривявай думите ми, не съм твърдял, че скитите са илири, а само, че траките са роднини на скити и илири.


цитирай
66. анонимен - още малко за диалектни думи
05.03.2011 22:11
Спароток, благодаря за интересната статия. Следя от близо година твоите търсения и очаквам с интерес твоите публикации. Може ли да ми кажеш нещо за следните думички, които чух в едно затънтено село в Източните Родопи: кутра =коя; кутри = кои; кутро=кое. Съжалявам, че не попитах как казват "кой".
цитирай
67. mglishev - :)
06.03.2011 01:22
Тихо, Щапаров, не измествай нещата към под кривата круша.
За българите родният език е от тюркското семейство,
езикът на престижа в VIII-IX в. е гръцкият (очевидно защо),
а в крайна сметка в страната като официален се налага славянският, който днес наричаме "старобългарски" и който е език на мнозинството поданици на Първото българско царство. От него произлиза и сегашният новобългарски - който пък е близък с редица други славянски езици. Тези неща е трябвало да ги научиш още като ученик.

Спароток, стига си се отклонявал в хиляди посоки. Постингът ти е за езика. Не скачай на много неща наведнъж, че се разпилява темата.
Ако беше чел малко ономастика и нещичко за гръкоезичните каменни надписи от градовете по северното Черноморие, щеше да знаеш, че имената по надгробията в региона, както и имената на богове са много близки в осетински, сарматски, согдийски, както и в източниците, говорещи за скитите, техните царе и богове. Иранската група е голяма, тя далеч не включва само парси (няма "персийски", да те светна - има парси).
Согдийският е от източноиранската подгрупа, а скитските имена много си приличат със согдийски.
Осетинският език също определено е от иранската група заедно с грузински и арменски, а на осетински има записани легенди (т. нар. нартски епос), които звучат досущ като извадени от Херодотовото изложение за скитите.
А ако ти беше попаднало и нещо от Фасмер, съвсем нямаше да говориш непроверени работи.
Сега да не те тормозя с класификацията вътре в иранската група на езиците на саки, парти и скито-хотани.
Езикът на саките определено е от източноиранската подгрупа и изрично е наричан източноскитски. Докъм 980 г. е говорен в Синдзян. После го измества уйгурският тюркски.
На мен ако не вярваш, можеш спокойно да повярваш на сравнителните трудове на Фасмер и Грусе, където са изредени сума ти паралели между скитски имена и имена от осетински и согдийски (които, да не забравиш, са от иранската група езици).
Толкова по въпроса за скитския език.
цитирай
68. dasskal - И все пак не съм съгласен.
06.03.2011 01:41
цитирай
69. анонимен - ДЕДЬОВ -въпроси
06.03.2011 12:17
АСЕН ЧИЛИНГИРОВ твърди ЧЕ ТРАКИ БЪЛГАРИ СЛАВЯНИ са различни ИМЕНА/ЧАСТИ на ЕДИН И СЪЩИ НАРОД на база открити и описани вещи от този период и от предхождащият го.

Не са ли скити ,илири,траки географски обозначение на единно по народноста си население!?

Спароток !
Ти не каза ли името ТРАКИ не е самоназвание на този народ?Че то ОБОБЩАВА даки гети мизи одриси беси тоест за Балканите и Мала Азия,като територия?Че скитите са траки които имат неуседнал начин на живот поради което езика им е синтетичен ?.Той става аналитичен когато се се развива дълго време при уседналите за дълъг перод човешки маси .

Всяка критика трябва да се основава на факти а аз такива не виждам вече . налице са повторения които втръсват ,но може би целта ти е нововлезлите в блога да се убеждават тук и сега .

Херодот не е ли казал че траките са втори по големина народ след индийците?Няма ли данни че езика на траките на балканите и този на траките в панония украйна ,Полша бившето ГДРе близък и то много по близък отколкото предполага индоевропейската му същност.?

Тогава защо траките -наречени така от гърците да не са огромен народ който населява Мала Азия Балканите средна европа ,Украйна Каспийскочерноморската зона, и на изток от нея ?

Защо в неговите контактни зони:на запад и север с келти франки германи,на юг с араби на изток с монголи на югозиток с индийци да няма метисизация?!Метисизация или осмоза културна и биологична(расова)Тези метисни групи не е ли възможно да имат свой собствен политически животи
надмощна реализация?

Не е ли нормално отделни маси от тракийското население(колонисти) в контактните зони да бъдат асимилирани ,но и да асимилират ,както в контактните зони така и асимилиране на маси чуждо население" влезло" в тракийският етногеографски масив?
Никола Йонков -Владикин добре е описал и фактологизирал тези процеси .А и не са сложни за разбиране

Славяни е късен термин от 18 век измислен от руски монах.СЛОВЕНИ Е ТЕРМИНА.
Произлиза от слово, дума -разбираемо.
цитирай
70. анонимен - А какво ще кажеш за окончанието за ...
06.03.2011 13:40
sparotok написа:
анонимен написа:
sparotok написа:
анонимен написа:
А какво ще кажеш за окончанието за множествено число -а? Надявам се, отворен си към критика.


Конструктивна критика от интелигентни хора е винаги добре дошла. В твоя случай аз съм в неведение какво точно искаш да критикуваш и защо? Моля те бъди по-подробен, дай примери, посочи специализирана литература...иначе само ти си знаеш за какво става дума...

В 21 пост ти обясних, че окончанието за множествено число -та е сравнително ново за българския език, в старобългарския се е използвало само за тези съществителни от среден род, които завършват на носово е.

"2.Другата форма е с ТА, срещаме я в ДРУВЕТА – дървета. "

тука ти твърдиш, че ТА е окончание за множествено число - това е грешно, тъй като закона за отваряне на сричката не е действал тогава; окончанието ТА е произлязло от думи, които са завършвали на ент:
волент - волента; козлент - козлента, но дори и при тях, окончанието е -А, което е било и за всички думи от среден род.
Следва да се търси окончание за множествено число -А, а не -ТА в тракийския.
-ТА в друвета може пак да е някакво окончание, но то няма как да е за множествено число.


Вярваш ли си наистина:))))))))?

Посочи ми поне една грешка, да видим има ли причина да не си вярвам.
цитирай
71. sparotok - разлики
06.03.2011 14:17
анонимен написа:
sparotok написа:
анонимен написа:
sparotok написа:
анонимен написа:
А какво ще кажеш за окончанието за множествено число -а? Надявам се, отворен си към критика.


Конструктивна критика от интелигентни хора е винаги добре дошла. В твоя случай аз съм в неведение какво точно искаш да критикуваш и защо? Моля те бъди по-подробен, дай примери, посочи специализирана литература...иначе само ти си знаеш за какво става дума...

В 21 пост ти обясних, че окончанието за множествено число -та е сравнително ново за българския език, в старобългарския се е използвало само за тези съществителни от среден род, които завършват на носово е.

"2.Другата форма е с ТА, срещаме я в ДРУВЕТА – дървета. "

тука ти твърдиш, че ТА е окончание за множествено число - това е грешно, тъй като закона за отваряне на сричката не е действал тогава; окончанието ТА е произлязло от думи, които са завършвали на ент:
волент - волента; козлент - козлента, но дори и при тях, окончанието е -А, което е било и за всички думи от среден род.
Следва да се търси окончание за множествено число -А, а не -ТА в тракийския.
-ТА в друвета може пак да е някакво окончание, но то няма как да е за множествено число.


Вярваш ли си наистина:))))))))?

Посочи ми поне една грешка, да видим има ли причина да не си вярвам.


Явно не можеш да направиш разлика между окончание за множествено число и умалителна частица.

Според В. Георгиев ЕНТЕ ( във воленте, осленте) е умалителна частица отговяща на тракийската ИНТ ( във волинт). Траките и техният език, ст.12

Отново Георгиев свързва тракийската дума друвеТА с българската дървеТА- Траките и техният език, стр. 197.

Навярно си чел същата книга, на стр. 196, анализирайки думата котиата, Георгев споменава, че МОЖЕ БИ, ВЕРОЯТНО чешката дума котята - котенца на върба идва от славянското котен -котка...
Обърни внимание как Георгиев съзнателно пропуска окончанието ТА давайки котенЦА, а не котеТА като български паралел.

Предполагам знаеш, че и в гръцкия ( който е повлиян от тракийски и пеласгийски) също се среща окончание за мн.ч. ТА
ХРОМАТА - цветове
ЛЕФТА - минути

Окончание за мн.ч. ТА имаме и в старомакедонски - РАМАТА -грозде, зърна.

Подобно на него е ТЕ в абруте(с) -вежди ( бръвь в ст.блг.)
цитирай
72. sparotok - до анонимния гъркоман
06.03.2011 16:13
Да анонимния гъркоман, чийто коментар няма да се появи:

-Човече, опитай се да се държиш културно, а не като обладан от бесове. Как да допусна коментарите ти след като те не са нищо друго освен псувни, ругатни и простотии?

Щом не си съгласен с дадено твърдение представи нови факти, неспоменати свидетелства и т.н. Така постъпват културните хора, вземи пример от българите които коментират и дори критикуват, но с културен тон. Толкова ли е трудно за един грък да се държи възпитано?
цитирай
73. sparotok - до Дедьов
06.03.2011 16:26
Съгласен съм с почти всичко, което казваш, но не и с това, че славяни е измислица на руски монах.

Измислица е това, че до 5-ти -6-ти век руснаци, украинци, сърби, хървати, словени, поляци и т.н. са живели заедно. Това е пълна глупост, приликите в езиците на тези народи се дължат на консервативност.

Първите споменати славяни са тези по река Дунав, не случайно са наречени Данубиани - Дунавци. По това време на територията на Украйна живеят антите, в земите на словени, словаци, чехи, поляци - вендите ( венети). Ще минат векове преди и те да бъдат наречени славяни.

Ако оригиналното названине беше СЛОВЕНИ, а не СЛАВЯНИ гърците и римляните щяха да пишат - СКЛОВЕНИ, СТЛОВЕНИ, но това не е така. Споменават се СКЛАВИ, СКЛАВЕНИ, СТЛАВЕНИ.

Понеже нито в гръцки, нито в латински има звукова комбинация СЛ, то гърци и римляни са принудени да пишат СКЛ, СТЛ.

1. ПреСЛав е предаден като ПереСТЛава.

2. ВиСЛа е предадена като ВиСКЛа и ВиСТЛа.

3. СветоСЛАв е преданено като СвентоСТЛав.

4. Славун е предадено като СКЛавун.

Не разбирам тази неприязън към името славяни. То е принадлежало на хора, които стават основен компонент Дунавска България, заради техните дела днес 300 000 000 души носят това название, не заради деди на руснаци, поляци и др.

Смеем се на македонците, че са забравили българските си корени, но не виждаме, че правим същото вярвайки на пропагандата на безбожни и безсъвестни хора.
цитирай
74. анонимен - Българския език
06.03.2011 17:06
Бъди сигурен че от утре Министерството на културата И полицията ще поеме отговорността за да ти отрежи ташаците, дето нямаш, ЩЕ ТЕ ОТКРИЕ ЗА ДА ИЗЛЕЗЕШ НА ОТКРИТО ДА ГОВОРИШ А НЕ КАТО МИШКА, КАТО НЕНАЕБАНА УЧЕНИЦКА!!!!!!!!!!!!!! БЪДИ СИГУРЕН ЗА ТОВА, ОТ УТРЕ ЩЕ ПОЧНЕ ТВОЯТА ГОЛГОТА......НЕ СТИГА БЕДНОТИЯТА И МИЗЕРИЯТА В БЪЛГАРИЯ С МИЗЕРНИТЕ ЗАПЛАТИ И ПЕНСИЙ, НЕ СТИГА ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е НА ПЪРВО МЯСТО В ЕВРОПА ПО СМЪРТНОСТ И БОЛЕСТИ И ЧЕ НАСЕЛЕНИЕТО СЕ СТОПИ ДО 7,3 МИЛИОНА ОТ КОЙТО 2 МИЛИОНА СА ОТВРАТИТЕЛНИ ЦИГАНИ И 1,3 МИЛИОНА ТУРЦИ.....ЩЕ СЕ ЗАНМАВАМЕ И С ТВОЙТЕ ТЕЖКИ КОМПЛЕКСАРСКИ ИСТОРЙЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ДО ТУКА БЕШЕ.....СПОМНИ СИ ДУМАТА МИ.........ОЧАКВА ТЕ ЗАТВОР!!!!!!!!!!!!!!!!! ЩЕ ТЕ УНИЩОЖА НАПЪЛНО, ХАБЕР СИ НЯМАШ КОЙ СЪМ И КАКВА СИЛА ИМАМ В БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА!!!!!!!!!!!!!
цитирай
75. sparotok - до анонимния гъркоман
06.03.2011 17:07
Направо ме смайваш, аз те умолявам най-човешки да проведем културна дискусия, ти съвсем го удари през просото. Съжелявам, но просташки и обидни изрази като твоите не мога да допусна, няма как да стане.

Ние българите сме древен и възвисен народ, който е изиграл важна роля в оформянето на гърцката култура. Дадохме ви пантеон, научихме ви на строителство и земеделие, а вие с какво се отблагодарихте - с безсрамни лъжи.

Щом не си съгласен с нещо, представи аргументи, псуването и ругаенето са признак на уплаха, че истината ще излезе наяве.

Разбирам, че в моментта си в София, добре, регистрирай се в блога, пусни ми съобщение на лични и до довечера мога да дойда до столицата да си поговорим като нормални хора.

Чакам...
цитирай
76. анонимен - Явно не можеш да направиш разлика ...
06.03.2011 17:15
sparotok написа:

Явно не можеш да направиш разлика между окончание за множествено число и умалителна частица.

Според В. Георгиев ЕНТЕ ( във воленте, осленте) е умалителна частица отговяща на тракийската ИНТ ( във волинт). Траките и техният език, ст.12

Отново Георгиев свързва тракийската дума друвеТА с българската дървеТА- Траките и техният език, стр. 197.

Навярно си чел същата книга, на стр. 196, анализирайки думата котиата, Георгев споменава, че МОЖЕ БИ, ВЕРОЯТНО чешката дума котята - котенца на върба идва от славянското котен -котка...
Обърни внимание как Георгиев съзнателно пропуска окончанието ТА давайки котенЦА, а не котеТА като български паралел.


Предполагам знаеш, че и в гръцкия ( който е повлиян от тракийски и пеласгийски) също се среща окончание за мн.ч. ТА
ХРОМАТА - цветове
ЛЕФТА - минути

Окончание за мн.ч. ТА имаме и в старомакедонски - РАМАТА -грозде, зърна.

Подобно на него е ТЕ в абруте(с) -вежди ( бръвь в ст.блг.)

Съгласен съм, че -енте отговаря на -инт и -ент.
Прочети това по-внимателно:
Окончанието за множествено число -ТА, за което ти говориш, се е образувало от умалителното окончание -ЕНТ + окончанието за множествено число -А:
ярент - ярентА
градчент - градчентА
жребчент - жребчентА
впоследствие в българския е влязъл в действие закона за отваряне на сричката - "ен" е станало носово е, а "т" в окончанието -ент в единствено число е изчезнало, за да се отвори сричката. В множествено число обаче то е стояло преди гласната А и то така се е запазило :
яреН - яреНтА
градчеН - градчеНтА
жребчеН - жребчеНтА
къде еН обозначава носово е. После носовото е става устно:
яре - ярета
градче - градчета
жребче - жребчета
и по този начин се е образувало това окончание -та. В старобългарски е било само за имената със стара -nt основа (-ент), но после други думи, които са завършвали на -е в единствено число са почнали да го използват.
Разбираш ли сега как се е образувало? В старобългарски нито дърво, нито грозде, нито зърно използват -та за мн.ч.
цитирай
77. sparotok - нека те видят
06.03.2011 17:26
анонимен написа:
Бъди сигурен че от утре Министерството на културата И полицията ще поеме отговорността за да ти отрежи ташаците, дето нямаш, ЩЕ ТЕ ОТКРИЕ ЗА ДА ИЗЛЕЗЕШ НА ОТКРИТО ДА ГОВОРИШ А НЕ КАТО МИШКА, КАТО НЕНАЕБАНА УЧЕНИЦКА!!!!!!!!!!!!!! БЪДИ СИГУРЕН ЗА ТОВА, ОТ УТРЕ ЩЕ ПОЧНЕ ТВОЯТА ГОЛГОТА......НЕ СТИГА БЕДНОТИЯТА И МИЗЕРИЯТА В БЪЛГАРИЯ С МИЗЕРНИТЕ ЗАПЛАТИ И ПЕНСИЙ, НЕ СТИГА ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е НА ПЪРВО МЯСТО В ЕВРОПА ПО СМЪРТНОСТ И БОЛЕСТИ И ЧЕ НАСЕЛЕНИЕТО СЕ СТОПИ ДО 7,3 МИЛИОНА ОТ КОЙТО 2 МИЛИОНА СА ОТВРАТИТЕЛНИ ЦИГАНИ И 1,3 МИЛИОНА ТУРЦИ.....ЩЕ СЕ ЗАНМАВАМЕ И С ТВОЙТЕ ТЕЖКИ КОМПЛЕКСАРСКИ ИСТОРЙЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ДО ТУКА БЕШЕ.....СПОМНИ СИ ДУМАТА МИ.........ОЧАКВА ТЕ ЗАТВОР!!!!!!!!!!!!!!!!! ЩЕ ТЕ УНИЩОЖА НАПЪЛНО, ХАБЕР СИ НЯМАШ КОЙ СЪМ И КАКВА СИЛА ИМАМ В БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА!!!!!!!!!!!!!Минаваш всякаква граница, това ли е типичното гръцко държание? Това ли е есенцията на гърцката култура станала основа на европейската цивилизация?
Боже упази!

Каква е тази диващина, каква е тази злоба? Чувал ли си за понятия като свобода на словото и печата? Не аз съм този, който обижда, не аз съм този, който си служи с лъжи и трепери от страх, че истината за гърците излиза наяве.

С глупавите си заплахи няма да постигнеш нищо, ти дори си нямаш на представа кой съм. Казваш, че имаш голяма власт в България, ами не си ли се замислял, че аз може да имам западни приятели с още по-голяма власт?

Щял си да се оплакваш на Божидар Димитров и на полицията, давай, но запомни, че всяко несъстоятелно обвинение е клевета, а тя се наказва от закона, ако не в България, то в Западна Европа със сигурност.

Няма престъпление наречено антигърцизъм, а аз не съм и такъв, напротив, смятам, че българи и гърци трябва да поддържат приятелски отношения заради общите корени.
цитирай
78. анонимен - Българския език
06.03.2011 17:26
Последно съобщение....Бройш дни МИШКА.....А И ПРОСТОТИЯТА ИМА ГРАНИЦИ ДАЖЕ И ВСЕИЗВЕСТНАТА БЪЛКАРСКА ПРОСТОТИЯ!!!!
цитирай
79. анонимен - Българския език
06.03.2011 17:33
ИМА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ КОЕТО СЕ КАЗВА "ПУБЛИЦНА ДУХОВНА ЦИКИЯ" И СЕ НАКАЗВА СТРОГО!!!!!
цитирай
80. sparotok - !
06.03.2011 17:37
анонимен написа:
Последно съобщение....Бройш дни МИШКА.....А И ПРОСТОТИЯТА ИМА ГРАНИЦИ ДАЖЕ И ВСЕИЗВЕСТНАТА БЪЛКАРСКА ПРОСТОТИЯ!!!!


Виж сега, дните на всички ни са преброени, не си прави труда да си губиш времето със заплахи, ще стане това, което ми е писано, не по-рано и не по-късно.

Не ме плаши и с полиция, имам със сигурност повече приятели полицаи от тебе, не си ли се замислял, че аз самия мога да работя в полицията?

Пак те моля, нека се разберем като нормални и културни хора. Ако образованието ти не ти позволява да представиш достатъчно аргументи в своя полза, помоли някой друг да ти помогне, но когато критикуваш прави го с умерен тон, без обиди, без псувни, те не могат да ти помогнат.
цитирай
81. sparotok - престани
06.03.2011 17:41
анонимен написа:
ИМА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ КОЕТО СЕ КАЗВА "ПУБЛИЦНА ДУХОВНА ЦИКИЯ" И СЕ НАКАЗВА СТРОГО!!!!!


Моля те, престани, ставаш за смях и срамиш всички гърци, поведенето ти е недостойно и неподобаващо на нормален човек.

Нека се разберем като хора - културно, с уважение един към друг. Толкова ли е трудно?
цитирай
82. анонимен - sparotsikia
06.03.2011 17:52
"Εις το επανιδείν"
цитирай
83. natalia77 - КЪМ последния анонимен !
06.03.2011 17:57
Написаното в блог .бг пространство съдържа обидна квалификация,която нарушава честта и достойнството на лицето към което е отправена и осъществява обективните и субективните признаци на престъплението обида по чл.146 ал.1 т.2 НК, за което законът предвижда наказание -глоба от 1000 до 3000лв. и обществено порицание.

цитирай
84. sparotok - до анонимен 76 - окончание ТА
06.03.2011 18:04
Прав си, че множествено число на отрочен е отрочента, така е, но не мислиш ли, че се касае, за по-старо отроченТТА, при което едното Т да е изпаднало.
Обърни внимание и на това, че Георгиев казва - ВЕРОЯТНО котиата произлиза от по-старо кате(н)та...

На каква основа са гърците ХРОМАТА, ЛЕФТА- цветове, минути?

Обясни ми причината за несигурността на Георгиев, а също и окончанието ТА в гръцки и ще съм готов да призная, че греша, все пак не мога да съм прав за всичко.
цитирай
85. анонимен - Прав си, че множествено число на ...
06.03.2011 18:41
sparotok написа:
Прав си, че множествено число на отрочен е отрочента, така е, но не мислиш ли, че се касае, за по-старо отроченТТА, при което едното Т да е изпаднало.
Обърни внимание и на това, че Георгиев казва - ВЕРОЯТНО котиата произлиза от по-старо кате(н)та...

На каква основа са гърците ХРОМАТА, ЛЕФТА- цветове, минути?

Обясни ми причината за несигурността на Георгиев, а също и окончанието ТА в гръцки и ще съм готов да призная, че греша, все пак не мога да съм прав за всичко.

Може да е било и отрочента, и отрочентта, обаче това в старобългарски -та се среща само в тези думи, които са завършвали на -ент/-инт преди отварянето на сричката, а не в думи като дърво, грозде, зърно.

Гръцкия език и тези две думи, които си дал(хромата, лефта) не мога да ги коментирам, защото нямам никакви познания по гръцки. Мога да кажа само че за един език е много по-трудно да вземе граматика(граматични правила, морфеми) от друг, отколкото лексика. За последното десетилетие езикът ни се препълни с английски думи, но граматиката ни не се повлия ни най-малко от английския.

Това котен най-вероятно прозлиза от котент ( в български е котентьце - котентьца, след изпадането на еровете става котенце - котенца ). В този ред на мисли няма нищо чудно, че в множествено число завършва на -та.
цитирай
86. анонимен - Истината ще ви направи свободни!!!
06.03.2011 19:02
Тези, които заплашват, да знаят, че всяко зло и неистина се връща обратно към този, който ги е изрекал! А божият човек говори само истината и не скверни душата си с мърсотии!!! Амин!
цитирай
87. nikikm - Ей,по-леко!
06.03.2011 19:16
анонимен написа:
Бъди сигурен че от утре Министерството на културата И полицията ще поеме отговорността за да ти отрежи ташаците, дето нямаш, ЩЕ ТЕ ОТКРИЕ ЗА ДА ИЗЛЕЗЕШ НА ОТКРИТО ДА ГОВОРИШ А НЕ КАТО МИШКА, КАТО НЕНАЕБАНА УЧЕНИЦКА!!!!!!!!!!!!!! БЪДИ СИГУРЕН ЗА ТОВА, ОТ УТРЕ ЩЕ ПОЧНЕ ТВОЯТА ГОЛГОТА......НЕ СТИГА БЕДНОТИЯТА И МИЗЕРИЯТА В БЪЛГАРИЯ С МИЗЕРНИТЕ ЗАПЛАТИ И ПЕНСИЙ, НЕ СТИГА ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е НА ПЪРВО МЯСТО В ЕВРОПА ПО СМЪРТНОСТ И БОЛЕСТИ И ЧЕ НАСЕЛЕНИЕТО СЕ СТОПИ ДО 7,3 МИЛИОНА ОТ КОЙТО 2 МИЛИОНА СА ОТВРАТИТЕЛНИ ЦИГАНИ И 1,3 МИЛИОНА ТУРЦИ.....ЩЕ СЕ ЗАНМАВАМЕ И С ТВОЙТЕ ТЕЖКИ КОМПЛЕКСАРСКИ ИСТОРЙЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ДО ТУКА БЕШЕ.....СПОМНИ СИ ДУМАТА МИ.........ОЧАКВА ТЕ ЗАТВОР!!!!!!!!!!!!!!!!! ЩЕ ТЕ УНИЩОЖА НАПЪЛНО, ХАБЕР СИ НЯМАШ КОЙ СЪМ И КАКВА СИЛА ИМАМ В БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА!!!!!!!!!!!!!

Не те знам кой си и какъв си,ама дано си си преценил добре силите.Бая народ ще трябва да вкараш в затвора,че Спароток има много последователи.А пък, като те гледам как си се разпенил,май нямаш други доводи освен пяната на сурата.Вземай се в ръце,че ще психясаш,първите признаци вече са налице.
цитирай
88. sparotok - логика
06.03.2011 19:25
анонимен написа:
sparotok написа:
Прав си, че множествено число на отрочен е отрочента, така е, но не мислиш ли, че се касае, за по-старо отроченТТА, при което едното Т да е изпаднало.
Обърни внимание и на това, че Георгиев казва - ВЕРОЯТНО котиата произлиза от по-старо кате(н)та...

На каква основа са гърците ХРОМАТА, ЛЕФТА- цветове, минути?

Обясни ми причината за несигурността на Георгиев, а също и окончанието ТА в гръцки и ще съм готов да призная, че греша, все пак не мога да съм прав за всичко.

Може да е било и отрочента, и отрочентта, обаче това в старобългарски -та се среща само в тези думи, които са завършвали на -ент/-инт преди отварянето на сричката, а не в думи като дърво, грозде, зърно.

Гръцкия език и тези две думи, които си дал(хромата, лефта) не мога да ги коментирам, защото нямам никакви познания по гръцки. Мога да кажа само че за един език е много по-трудно да вземе граматика(граматични правила, морфеми) от друг, отколкото лексика. За последното десетилетие езикът ни се препълни с английски думи, но граматиката ни не се повлия ни най-малко от английския.

Това котен най-вероятно прозлиза от котент ( в български е котентьце - котентьца, след изпадането на еровете става котенце - котенца ). В този ред на мисли няма нищо чудно, че в множествено число завършва на -та.


Признавам, че това, което казваш изглежда правдоподобно. Извинявам се, ако отговорите ми са звучали арогантно, или грубо -поднасям извиненията си, не това е било намерението ми. Просто исках да разбера точната причина за дадено явление.

Нека бъдем реалисти, знаеш много добре, че всеки (така наречен ) закон в лингвистиката си има изключения, за някои особености дори няма обяснение.

цитирай
89. sparotok - БЛАГОДАРЯ !
06.03.2011 19:28
natalia77 написа:
Написаното в блог .бг пространство съдържа обидна квалификация,която нарушава честта и достойнството на лицето към което е отправена и осъществява обективните и субективните признаци на престъплението обида по чл.146 ал.1 т.2 НК, за което законът предвижда наказание -глоба от 1000 до 3000лв. и обществено порицание.Благодаря ти! Надявам се анонимният господин да прочете много внимателно тези редове и да не си въобразява, че може да безобразничи вечно.
цитирай
90. анонимен - Българска прочута простотия
06.03.2011 20:33
Айде, последен шанс за тебе да докажеш на себе си че си професионалист по простотията и лежите!!!!!!! Кажи ми какво значат думите "Мегас Александрос" и "Филиппос".....Айде след като имаш култура фукара, прост Булгаре!!!!!!!!!!!!!!!
цитирай
91. sparotok - Александър Македонски
06.03.2011 21:52
анонимен написа:
Айде, последен шанс за тебе да докажеш на себе си че си професионалист по простотията и лежите!!!!!!! Кажи ми какво значат думите "Мегас Александрос" и "Филиппос".....Айде след като имаш култура фукара, прост Булгаре!!!!!!!!!!!!!!!


Александър не е гръцко име защото анер, антропос е фригийска и тракийска заемка в гръцкия. Първата личност с името Александър е цар на Троя ( и враг на гърците) Александър, наричан от хетите Алаксандус. Троянците са от тракийско потекло и нямат нищо общо с дошлите от Африка гърци.

Александър Македонски нанася невиждано унижение на Гърция понеже макар и юноша смачква гръцката армия и прегазва Гърция за нула време. Това кара много гърци да се присъединят към армията на персиеца Дарий и да му служат най-покорно. Предполага се, че точно тези гърци в дариевата армия са научили персите на педофилия. Херодот сам свидетелства, че гърците научават персите как да правят секс с момчета - ХЕРОДОТ, ИСТОРИЯ I- 135.

Филип означава обичащ конете, той си е македонец, принадлежащ на народ различен от гръцкия. Тит Ливий казва - Ето траки и македонци, най-мъжествени и войствени народи, а азиатските гърци са боклуци и стават само за роби- Livy, XXXVI-17.
цитирай
92. анонимен - Български език
06.03.2011 22:19
ТОЛКОВА МНОГО СИ СМЕШЕН, ПРОСТ И ЖАЛЪК ЧЕ ИСКРЕНО ТИ ПОЖЕЛАВАМ СКОРОСТНО ОЗДРАВЯВАНЕ!!!!!!!
цитирай
93. анонимен - ПЕТРОС ''ПИЙТ'' САМПРАС
07.03.2011 01:02
Sparototok, този коментар за полиция и други неща за унищожението тези-не съм ги писал аз....Истината ти казвам...НЕ СЪМ ГИ ПИСАЛ АЗ!!!!!!!!!!
Може да спорим и да не ми пускаш нещата,НО такива думи не бих писал срешу тебе...Донякъде имаш моето уважение,защото утстояваш своята си теза и зашитаваш твоята си гледна точка!!!....Така че ,просто да знаеш -не съм писал АЗ-ГЪРКОМАНА,този коментар от 17:06!
цитирай
94. анонимен - САКИС КУКОС
07.03.2011 01:22
Тва което е изписано, от анонимния,в неделя...,не са мои ПОСТИНГИ...Просто ,за да го знаеш Павле-Спароток.Сега този постинг е от мен, и предния с името на Сампрас - този които пише в блога ти от година и половина....Тези другите наистина са противни коментари...Спароток, имаш моята подкрепа спрямо този които гие писал.
цитирай
95. анонимен - Сварог
07.03.2011 15:33
анонимен написа:
Айде, последен шанс за тебе да докажеш на себе си че си професионалист по простотията и лежите!!!!!!! Кажи ми какво значат думите "Мегас Александрос" и "Филиппос".....Айде след като имаш култура фукара, прост Булгаре!!!!!!!!!!!!!!!

Господине, кажете какъв е вашият произход. Може би имате психически проблими, вземете мерки и потърсете помощ. Господин sparotok показва изключителна ерудиция и енциклопедични знания. Едва ли с терминологията която използвате, ще можете да оборите тезите му. Освен това, обиждате и други българи имащи сходни виждания със sparotok. Не давайте воля на емоциите си, а се опитайте що годе смислено да представите Вашите възражения. Още нещо, признак на ниска култура е да се пише с главни букви, счита се за кряскане, или може би целите точно това? Ако това е така, появата Ви в постинга е неуместна.
цитирай
96. анонимен - славяни
07.03.2011 16:22
Привет Спароток.
На иврит -цлавиян- означава -орач
цитирай
97. sparotok - омоними
07.03.2011 16:59
анонимен написа:
Привет Спароток.
На иврит -цлавиян- означава -орач


Чували ли сте за омонимите. Омоним е дума, която се пише и произнася по един и същ начин с друга дума, но има различно значение или произход...

Българската дума чин звучи като английската чин ( брадичка), но имат съвсем различно значение.

Българската дума бел ( бял) звучи също като английската дума бел ( звънец).

Българската дума син звучи също като англиската син ( грях)...

Българската дума там звучи също както нидерландската там-опитомен.

Турската дур - стой, звучи също както уелската дур -вода...

Турската дума йок-не, звучи също както тохарската йок - пия...

Турската бей-господин се пише и произнася както англиската бей-залив...

Руската дума майка-риза, тениска звучи също както българската дума майка...

Гръцката дума не ( означава ДА) звучи също както и българската не...


Е такива игрички можем да си играем цял ден:)))))))))))))
цитирай
98. shtaparov - Мнението на Българите вече тежи
07.03.2011 17:27
анонимен написа:
Последно съобщение....Бройш дни МИШКА.....А И ПРОСТОТИЯТА ИМА ГРАНИЦИ ДАЖЕ И ВСЕИЗВЕСТНАТА БЪЛКАРСКА ПРОСТОТИЯ!!!!


По-тежка простотия от тая,която виждаме като гръцка в тези изказвания,никъде в България я няма! Виж,в днешна Атина-може,но не и в древна. А на тамошните перковци им загива "бойната"/пардон-хайдушката/ слава,понеже Европа и Америка им спират кранчето. И,опасявам се,за много десетилетия напред! Без това кранче подлеците,представящи се за анонимни "елини" така ще забуксуват,че скоро няма да имат пари и за индуски дрипи втора употреба. А това определено си го заслужават-вижте им само акъла!
цитирай
99. shtaparov - Тва което е изписано, от анонимния, ...
07.03.2011 17:36
анонимен написа:
Тва което е изписано, от анонимния,в неделя...,не са мои ПОСТИНГИ...Просто ,за да го знаеш Павле-Спароток.Сега този постинг е от мен, и предния с името на Сампрас - този които пише в блога ти от година и половина....Тези другите наистина са противни коментари...Спароток, имаш моята подкрепа спрямо този които гие писал.


Ето един достоен събеседник/грък или не-ние не сме расисти/,на когото всеки Българин може спокойно да подаде ръка и дори да вдигне по една наздравица с него,като нормален човек със своите приятели. А онзи другия/дрогирания/ мисля,че дори и в Гърция няма да го щат ни жив,ни никакъв.
цитирай
100. shtaparov - Прав си, че множествено число на ...
07.03.2011 17:43
sparotok написа:
анонимен написа:
sparotok написа:
Прав си, че множествено число на отрочен е отрочента, така е, но не мислиш ли, че се касае, за по-старо отроченТТА, при което едното Т да е изпаднало.
Обърни внимание и на това, че Георгиев казва - ВЕРОЯТНО котиата произлиза от по-старо кате(н)та...
На каква основа са гърците ХРОМАТА, ЛЕФТА- цветове, минути?
Обясни ми причината за несигурността на Георгиев, а също и окончанието ТА в гръцки и ще съм готов да призная, че греша, все пак не мога да съм прав за всичко.


Може да е било и отрочента, и отрочентта, обаче това в старобългарски -та се среща само в тези думи, които са завършвали на -ент/-инт преди отварянето на сричката, а не в думи като дърво, грозде, зърно.

Гръцкия език и тези две думи, които си дал(хромата, лефта) не мога да ги коментирам, защото нямам никакви познания по гръцки. Мога да кажа само че за един език е много по-трудно да вземе граматика(граматични правила, морфеми) от друг, отколкото лексика. За последното десетилетие езикът ни се препълни с английски думи, но граматиката ни не се повлия ни най-малко от английския.
Това котен най-вероятно прозлиза от котент ( в български е котентьце - котентьца, след изпадането на еровете става котенце - котенца ). В този ред на мисли няма нищо чудно, че в множествено число завършва на -та.


Признавам, че това, което казваш изглежда правдоподобно. Извинявам се, ако отговорите ми са звучали арогантно, или грубо -поднасям извиненията си, не това е било намерението ми. Просто исках да разбера точната причина за дадено явление.

Нека бъдем реалисти, знаеш много добре, че всеки (така наречен ) закон в лингвистиката си има изключения, за някои особености дори няма обяснение.

Особеностите ги давайте на "Анализа",приятелю-само той е в състояние да ги обясни. Без него те може да си останат завинаги необяснени,а пред него и най-необяснимите особености стават прозрачни като заводски кристал :)
цитирай
101. анонимен - За статията и някои неточности
07.03.2011 18:41
Здравей, sparotok! Поздравления за статията, интересна е и се позовава на някои научни факти! Сама по себе си темата е дълбоко интригуваща и също толкова дълбоко неясна. Нямам претенции по отношение на тракийския език, не съм се занимавала с тракийски, напълно възможно е той да е в основата на старобългарския. Но по отношение на старобългарския, с който сериозно съм се занимавала, в статията има някои неточни твърдения. Започвам с падежните окончания: съществителните имена в старобългарски имат 11 склонения и окончанието за дателен падеж е -оу само при съществителните от о- и йо- склонение, при останалите 9 склонения окончанието е -и. При родителен падеж -оу е окончание само за съществителни от старата й-основа като съiнъ, в останалите склонения окончанията са -а; -йа; -е. Затова смятам, че не е много обективно да се правят обобщения за съществителните и окончанията в тракийски и старобългарски само заради няколко еднакви форми, особено като се вземе предвид, че преобладаващите форми са различни. За показателното местоимение "си"- "си" са фрми за еднствено и множествено число на местоимението "сь" в женски и среден род, означава "тази" и "тези" ( среден род, мн.ч., винитлпадеж). По отношение на диалектните форми също мога да изкажа някои несъгласия, но виждам, че си цитирал "Диалектологията" на Ст. Стойков, което предполага и че си я прочел, така че не виждам смисъл. За формата за множествено число "та", която си извел, трябва да кажа, че окончанието за множествено число е само -а - в съвременния, и в стария български. "Т" е е остатък от старобългарското показателно местоимение тъ и в думи като "дървета" е наставка за членна морфема, множественото число се съдържа във флексията -а. С тези забележки статията ти не става по-малко интересна, само казвам, че глотогенезата и развитието на езиците е нещо много сложно и засега непостижимо доказуемо. Трябват доста повече аргументи и неоспорими факти, за да си позволим да твърдим нещо със сигурност.
цитирай
102. grigorsimov - До анонимен 96 и до sparotok:
07.03.2011 21:55
Във връзка с примера, че "На иврит -цлавиян- означава -орач", малко вероятно е тази дума да е от еврейски произход и е добре да се провери, има ли смисъл на иврит, или много по-вероятно е заемка, или - за евреите, славянин е било синоним на орач.
А за да е по-лесно да се разбираме, и по-малко да спорим, нека поне за сега не правим разлика между славяни, траки, скити и белазги. Така или иначе, става въпрос за едни и същи народи, а как са се наричали те в миналото, имали ли са общо име или не, не е от голямо значение, Важното е, че, поне според мен, тези народи, които днес се наричат славянски, са били наричани, от различни народи и по различно време, с имената - белазги, траки, етруски, мизи, скити, българи, славини и още много други названия.
цитирай
103. анонимен - Ето този коментар е 100% алабализъм и самият МГлишев си го знае...
07.03.2011 22:43
"..Ако по някакви причини продължавате да имате съмнения, хващате едно академично старобългарско, едно църковнославянско, едно руско и едно новобългарско издание на популярен текст (примерно Евангелието) и почвате да сравнявате. Това се нарича славянска езикова група. Всичко друго е алабализъм."
........................................................................................................................
Ако познава добре историята на Русия, Руския език, руската религия, връзката и спекулациите им със старобългарското културно влияние, точно на тази тема МГлишев щеше да мълчи.
цитирай
104. demokrat63 - в отговор на заплашвача
07.03.2011 23:09
анонимен написа:
Бъди сигурен че от утре Министерството на културата И полицията ще поеме отговорността за да ти отрежи ташаците, дето нямаш, ЩЕ ТЕ ОТКРИЕ ЗА ДА ИЗЛЕЗЕШ НА ОТКРИТО ДА ГОВОРИШ А НЕ КАТО МИШКА, КАТО НЕНАЕБАНА УЧЕНИЦКА!!!!!!!!!!!!!! БЪДИ СИГУРЕН ЗА ТОВА, ОТ УТРЕ ЩЕ ПОЧНЕ ТВОЯТА ГОЛГОТА......НЕ СТИГА БЕДНОТИЯТА И МИЗЕРИЯТА В БЪЛГАРИЯ С МИЗЕРНИТЕ ЗАПЛАТИ И ПЕНСИЙ, НЕ СТИГА ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е НА ПЪРВО МЯСТО В ЕВРОПА ПО СМЪРТНОСТ И БОЛЕСТИ И ЧЕ НАСЕЛЕНИЕТО СЕ СТОПИ ДО 7,3 МИЛИОНА ОТ КОЙТО 2 МИЛИОНА СА ОТВРАТИТЕЛНИ ЦИГАНИ И 1,3 МИЛИОНА ТУРЦИ.....ЩЕ СЕ ЗАНМАВАМЕ И С ТВОЙТЕ ТЕЖКИ КОМПЛЕКСАРСКИ ИСТОРЙЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ДО ТУКА БЕШЕ.....СПОМНИ СИ ДУМАТА МИ.........ОЧАКВА ТЕ ЗАТВОР!!!!!!!!!!!!!!!!! ЩЕ ТЕ УНИЩОЖА НАПЪЛНО, ХАБЕР СИ НЯМАШ КОЙ СЪМ И КАКВА СИЛА ИМАМ В БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА!!!!!!!!!!!!!

Знаеш ли каква услуга ще ни направиш като кжеш приятелите си тук в България. Много ще съм Ви благодарен/ не само аз а и много още/. Без това се знае какво ще остане от Гърция. Прочети в Библията там е написано за изтукана. Какво остана от другите- това ще остане и от вас гърците. Случайниюо Господине да сте чували за всемирната библиотека - сега само някои хора могат да влизат и да четат от нея- но писано е че това ще стане. и тогава Вие Господине и тези като вас как ще фалшифицират историята- включително и нашата. Какво ще правите тогава, когато всеки ще може да чете от тази библиотека. И ако sparotok се окаже прав за всичко , което е написал Вие Господине ще му се извините ли или и тогава ще отричате?
А относно приятелите- само се моля за Вас моите да не разберат какво сте написали. Просто се моля за Вас, ако ме разбирате.
цитирай
105. shtaparov - Цлавиян/орач/:
07.03.2011 23:15
анонимен написа:
Привет Спароток.
На иврит -цлавиян- означава -орач


Тази дума е индоевропейска и "Анализът" го доказва.Тя се намира в тясна взаимовръзка със споменатата по-горе украинска дума Корпати/Копая/,понеже:
1.Корпати= Корпане/Колпане,Копане/, но също Къртати/Къртене/ и Пъртати
/Пъртина,Пътина=Порьене,Порене/.
2.Копане= Колпане/Корпане,Къртене,Корпати/, но и Цепене /Сечене,Чупене/ на земята.
3.Цлавиян= Крапиян/преход Ц-К,Р-Л,В-П/, т.е.Карпиян/Корпиян/,т.е.- Къртян
/Къртящ,Къртещ,Къртач= Цепещ земята/, Клепиян/Клепещ,Крътещ/,и пр.
4.Оране= Порене/виж Палешник=Порешник,Порещик=Порещий,Порезник/,
Колане /Колпане,Копане,Корпане=Корпати,Къртене,и т.н./.
Както виждаме от сравнителната съпоставка,съществена разлика в смисъла на представените взаимносвързани термини не съществува.Но откъде са се взели в "Иврит" индоевропейските думи /изследванията сочат,че те съвсем не са малко,щом дори Иранистите са ги забелязали/? Много просто-от прадедите на евреите,в чийто етногенезис основна етнообразуваща съставка е било древното Палеобалканско племе Хиксоси,както ни посочва Йосиф Флавий. То попада на Египетска земя преди повече от 1700 г.пр.Хр.,където се частично семитизира и хамитизира по време на многовековния си престой. Новообразуваните от неговия африкански "стаж" народи са няколко,но поемат по различен път на развитие. Някои от тях стават евреи и араби,други-бербери и бедуини,трети-галилейци или гърци,но немалко биват асимилирани от египтяните и етиопците.
Изводът е,че думата "Цлавиян" има само една обща черта с думата Славяни
/Скловени/,а това е общият им индоевропейски /древно-Български/ произход.
цитирай
106. demograph - Аз твърдя нещо повече-сакси, келти, сканди са също част от този народ - ариите траки.
07.03.2011 23:49
[quote=анонимен]АСЕН ЧИЛИНГИРОВ твърди ЧЕ ТРАКИ БЪЛГАРИ СЛАВЯНИ са различни ИМЕНА/ЧАСТИ на ЕДИН И СЪЩИ НАРОД/..
Траките са наименование дадено от гърците на южно-балканската част от един огромен етнос притежаващ еднакви езикови, физически, културни и религиозни черти. Делението на този етнос в историческите времена на различни групи по названия /мизи, даки, гети, готи, беси,витини, меди, бриги, дардани, мидийци, саки, сакси, скити, хуни, фриги, хети,българи, хазари, кумани, печенеги...поляци, сърби, чехи, немци, келти,славяни/ е ставало според историческия момент, според географския район в който са се развивали записваните техни действия и винаги лимитирано от познанията и целите на пишещите.
В историческите и предистрическите сведения обаче винаги има някъква, макар и минимална, доза коректност-Винаги се изтървава нещо дребно или по-значимо, което да указва, че става дума за един и същ народ родствен на траките.Дали е сведение за географския район от където произхождат; дали,че говорят същия език; дали че имат същите обичай; дали ги сочат като роднини на някое "тракийско' племе; дали,че са "нахлули с непознати оръжия като коне и колесници...дали просто споменавайки боговете им, погребенията им..или дори само посочвайки думите им за най-важните неща от живота.
Винаги има следи за това огромно Бяло племе - траките. Само да имаш отворен ум да видиш очевидното, като думата "ктисти" в библейските истории или езическото име на дадена императрица, или думата rib в древните текстове, или споменаването на "хуно-савири" в писания на византийски хроникьори. Дори думи като dim, bell, smrti или названия като Белавежда намирани под път и над път..попълват огромния пъзел на "тракийското миграционно и цивилизационно ветрило", който Спароток се мъчи сам да сглоби за нас.Сега вече Всеки сам може да сглобява картината нo ползвайки методологията му. И да го критикува...
цитирай
107. sparotok - до анонимен 101- старобългарски език
08.03.2011 00:45
Благодаря за корекциите! Нямам претенции, че статията е безгрешна, или, че няма какво да се добави. Това е само началото.

Моля те, обърни внимание на това, което е казал Гинчев, а именно, че тракийски и български са два сродни езика, или, ако искаш два сродни диалекта. Напълно нормално е да има известни отклонения, важни обаче са приликите. Те не могат да са случайни.

Поздрави!
цитирай
108. demograph - Тоя пък..промит та съска! Няма да свършат овцете озъбени като вълци...
08.03.2011 01:01
анонимен написа:
Бъди сигурен че от утре Министерството на културата И полицията ще поеме отговорността за да ти отрежи ташаците, дето нямаш, ЩЕ ТЕ ОТКРИЕ ЗА ДА ИЗЛЕЗЕШ НА ОТКРИТО ДА ГОВОРИШ А НЕ КАТО МИШКА, КАТО НЕНАЕБАНА УЧЕНИЦКА!!!!!!!!!!!!!! БЪДИ СИГУРЕН ЗА ТОВА, ОТ УТРЕ ЩЕ ПОЧНЕ ТВОЯТА ГОЛГОТА......НЕ СТИГА БЕДНОТИЯТА И МИЗЕРИЯТА В БЪЛГАРИЯ С МИЗЕРНИТЕ ЗАПЛАТИ И ПЕНСИЙ, НЕ СТИГА ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е НА ПЪРВО МЯСТО В ЕВРОПА ПО СМЪРТНОСТ И БОЛЕСТИ И ЧЕ НАСЕЛЕНИЕТО СЕ СТОПИ ДО 7,3 МИЛИОНА ОТ КОЙТО 2 МИЛИОНА СА ОТВРАТИТЕЛНИ ЦИГАНИ И 1,3 МИЛИОНА ТУРЦИ.....ЩЕ СЕ ЗАНМАВАМЕ И С ТВОЙТЕ ТЕЖКИ КОМПЛЕКСАРСКИ ИСТОРЙЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ДО ТУКА БЕШЕ.....СПОМНИ СИ ДУМАТА МИ.........ОЧАКВА ТЕ ЗАТВОР!!!!!!!!!!!!!!!!! ЩЕ ТЕ УНИЩОЖА НАПЪЛНО, ХАБЕР СИ НЯМАШ КОЙ СЪМ И КАКВА СИЛА ИМАМ В БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА!!!!!!!!!!!!!

................................................................................................................
Световната библиотека съдържа множество доказателства за Първия образован народ-траките/държа да подчертая, че ТРАКИ е име дадено от ограничените в познанието си за света и народите гърци на ариите колонизирали и просветили съвременния свят под множество имена, но говорещи по същество един и същ език т.н. Indo-Arian, според съвременната историческа терминология/Asko Parola The Indus Script/..А помните от материалите на Спароток, че "Тракия някога се е наричала АРИЯ", нали?
Протоевропейският народ създател на днешната "бяла"цивилизация е обитавал земите ни от предисторически времена, говорил е един и същ език-тракийския, разпространил се е по света променяйки леко езика и нравите си след разни религиозни, железни или културни завеси, но ни е оставил Нас Тук за да припомним миналото, когато му дойде времето. Е. ТОВА ВРЕМЕ ДОЙДЕ. Щом и руснаците го казват.За принос само: Когато направехме някъква беля баба ни ни викаше "Ще въ кратя" в смисъл "Ще ви набия". КРАТЯ - със сигурност е тракийска дума , както РЪБЯ.Поздравявам те Павка.
цитирай
109. анонимен - Сварог
08.03.2011 09:24
Към анонимен 103, както българската така и руската история е изопачена. Езиците са сходни. В Русия, както и в Полша и Чехия е огромен еврейският фактор (изключвам козарите). Неслучайно, Полша и Чехия се считат за еврейски държави. В този смисъл, господин grigorsimov "А за да е по-лесно да се разбираме, и по-малко да спорим, нека поне за сега не правим разлика между славяни, траки, скити и белазги. Така или иначе, става въпрос за едни и същи народи, а как са се наричали те в миналото, имали ли са общо име или не, не е от голямо значение, Важното е, че, поне според мен, тези народи, които днес се наричат славянски, са били наричани, от различни народи и по различно време, с имената - белазги, траки, етруски, мизи, скити, българи, славини и още много други названия", е абсолютно прав!
цитирай
110. анонимен - Иван
08.03.2011 11:08
суу –сух; например в моя край(централна северна България) по-старите от 50г.в момента използват суу(примерно за хляб)
цитирай
111. get - - До уважаемите grigorsimov и sparotok !
08.03.2011 14:09
grigorsimov написа:
Във връзка с примера, че "На иврит -цлавиян- означава -орач", малко вероятно е тази дума да е от еврейски произход и е добре да се провери, има ли смисъл на иврит...

- Уважаеми г-н Симов ! - проверил съм я !
- На иврит "цлав" е равнозначна на "кръст" ! ... във връзка с това е и едно интервю. Там равин обяснява, че понеже на руски "крест" е корен и на земеделец-селянин, т.е. "крестянин", може да се направи такава етимологична връзка - Но основният смисъл на думата е(!) - Християнин !Уважаеми Спараток,
Мисля, че в съзнанието на доста от нас, съществува терминологично-понятиен хаос, по отношение на такива основни и определящи понятия, като етнос, нация и народ.
По тази причина(според мен) настъпват от време на време и недоразуменията, прерастващи в безплодни спорове !
Предвид горното, мисля, че е необходимо да се изготви една тема, относно тези въпроси … проблеми !!?

По-долу съм извадил от популярни източници, някои опити(!?) за даване определение на тези понятия – Както се вижда, не твърде удачно !!
ЕТНОС - обособила се група от хора на базата на общ език, раса, култура или религия.
НАЦИЯ - Културно-историческа общност, основана на етническа близост, обща религия, общ език, историческо минало, културно единство, общи традиции и обичаи.
НАРОД - Население обединено политически в една държава; жители на една страна.

- А тук някои горчиви мисли и теми !! (по Х. Джубрал и от моя милост)

- Горко на народ, чиито мъдреци са онемели с годините, а силните му мъже са още в люлката...
- Горко на народ, който е пълен с вярвания, а поразен откъм вяра ...
- Горко на народ, който се облича с дреха, неизтъкана от него, яде хляб, непожънат от него, и пие вино, неизцедено от неговата собствена преса ... – Ще допълня ! … и чете „истини” писани от другите за него …
- Горко на народ, разделен на части, всяка от които си въобразява, че е(самостоятелен) народ...
… Горко на такъв народ !!!


С уважение !

Гет от вОДЕСОс
цитирай
112. анонимен - Сварог
08.03.2011 15:02
Господин get, мисля, че етнос и нация са чуждици и не е нужно тълкуването им. Определяща е думата народ. Все едно да се обяснява какво е вода или хляб. Подобно недоразумение е появилото се определение поп-фолк музика. Попула на латински и фолк на немски означават едно и също - народ. Т.е., народ-народ музика. Доколкото си спомням и Ленин даваше определение за нация. България не е завзимала чужди територии и не е нужно да търси обединяващи признаци за държавността си. Всички други народности, турци, цигани, евреи, арменци живеят като представители на тези народности в държавата България. Но те не са част от българският народ. В случай на конфликт между нашата държава и някоя от държавите на тези народности, изключвайки циганите, които нямат държава, то тези народности ще защитават интересите на народа на държавата към която принадлежат. Това се доказа и от близката ни история. Другото е терминология обслужваща политиката на големите съставни държави.
цитирай
113. анонимен - Офтопик.
08.03.2011 18:19
Спароток извини ме за въпроса извън темата, но искам да те питам, "пра"българите ползвали ли са шатри?
цитирай
114. анонимен - fire
08.03.2011 20:29
[quote=анонимен] В случай на конфликт между нашата държава и някоя от държавите на тези народности, изключвайки циганите, които нямат държава, то тези народности ще защитават интересите на народа на държавата към която принадлежат. Това се доказа и от близката ни история. quote]

Ах сварог,сварог.Само ако знаеш ,колко не си прав и явно непознаващ историяна на войните от миналия век.Вземи и потърси в нета войнишките ни паметници от войните за национално обединение и се зачети в имената на загиналите и след това се извини на тях ,защото с написаното от теб петниш паметта им.
цитирай
115. анонимен - Сварог
08.03.2011 22:46
Господин fire, имам предвид преселването по команда на турците през 80 години на 20 век. За образованието на тези турци е плащал българския народ. Отивайки в Турция тя получи наготово обучени кадри и по този начин ние финансирахме Турция. И до сега в България работят турски фирми, като по този начин България финансира Турция. Да знаете български фирми работещи в Турция? Попитайте турците които живеят в България и тези които са в Турция има ли в Турция българи? Няма смисъл да Ви отговарям какъв ще е очакваният отговор. От взривовете на гара Пловдив и в тунела при Буново загинаха българи. На терористите турци се издигнаха паметници в България. За какво е двойното гражданство на турците? По ред причини до сега не са изявени претенции от Турция. Кипърската турска република е факт, призната или непризната, както и Косово. Какво още трябва да се случи за да проумеете действинтелността. Ако е имало участници в някои от войните на страната на България, то това е по стечение на обстоятелствата. Имали ли са избор и друга възможност? Отпред своите отзад чуждите, избор между два огъня. Всички турци които се връщат в България казват, да харесва ни природата, но отношението им към българите е различно. Те са капсулирани в своята общност и то не само у нас. Действията им се определят не от самите тях, а от водача им. Но Ваше право е да приемате нещата, не както ги приемам аз.
цитирай
116. sparotok - шатри
08.03.2011 22:52
анонимен написа:
Спароток извини ме за въпроса извън темата, но искам да те питам, "пра"българите ползвали ли са шатри?


По време на бойни походи дори римляните са ползвали шатри, просто няма друг начин, напълно естествено е дедите ни да са ползвали шатри по време на война...
Типичните старобългарски жилища ( на простолюдието) в Плиска и Преслав са били полуземлянките и землянките...точко както е и при тракийското племе мизи.
цитирай
117. sparotok - суу
08.03.2011 22:53
анонимен написа:
суу –сух; например в моя край(централна северна България) по-старите от 50г.в момента използват суу(примерно за хляб)


Благодаря за информацията, имах данни само за Южна България...
цитирай
118. анонимен - fire
08.03.2011 23:29
анонимен написа:
Господин fire, имам предвид преселването по команда на турците през 80 години на 20 век. За образованието на тези турци е плащал българския народ. Отивайки в Турция тя получи наготово обучени кадри и по този начин ние финансирахме Турция. И до сега в България работят турски фирми, като по този начин България финансира Турция. Да знаете български фирми работещи в Турция? Попитайте турците които живеят в България и тези които са в Турция има ли в Турция българи? Няма смисъл да Ви отговарям какъв ще е очакваният отговор. От взривовете на гара Пловдив и в тунела при Буново загинаха българи. На терористите турци се издигнаха паметници в България. За какво е двойното гражданство на турците? По ред причини до сега не са изявени претенции от Турция. Кипърската турска република е факт, призната или непризната, както и Косово. Какво още трябва да се случи за да проумеете действинтелността. Ако е имало участници в някои от войните на страната на България, то това е по стечение на обстоятелствата. Имали ли са избор и друга възможност? Отпред своите отзад чуждите, избор между два огъня. Всички турци които се връщат в България казват, да харесва ни природата, но отношението им към българите е различно. Те са капсулирани в своята общност и то не само у нас. Действията им се определят не от самите тях, а от водача им. Но Ваше право е да приемате нещата, не както ги приемам аз.

Ех сварог,сварог.Вие господин сварог сте жертва на някаква пропаганда от сталински тип ,според която трябва да се вижда враг във всичко що мърда и диша.Незнам дали сте в състояние да го осъзнаете но във вас върлува особен тип расизъм много характерен за другарите от близкото минало благодарение на ,който бе отродена една голяма част от българския народ с не источно–православно вероизповедание. Задавали ли сте си въпроса ,защо само в България е невъзможна да се претопи определено малцинство .Процес развиващ се под пълна пара във всичките ни съседки.Е заради такива ,като вас.
цитирай
119. get - Уважаеми Сварог ... !
09.03.2011 02:46
анонимен написа:
Господин fire, имам предвид преселването по команда на турците през 80 години на 20 век. За образованието на тези турци е плащал българския народ. Отивайки в Турция тя получи наготово обучени кадри и по този начин ние финансирахме Турция. И до сега в България работят турски фирми, като по този начин България финансира Турция.

... препоръчвам Ви да прочетете на този адрес: http://anarchy.bg/forum/viewtopic.php?f=10&t=2076 - двете интервюта с проф. Янко Янко и това с Костадин Чакъров !!
- В тях е казана само част от истината, за съжаление. Относно истиността им ? - Да такава е !!
- Казвам Ви го с убеждение в истиността на казаното, а и тъй като познавах отвътре нещата в МВР, и държавата ни !!
- За това, че Р. Турция получи наготово обучена и квалифицирана работна ръка сте прав ! - но как смятате, дали и това не е част от Голямата игра ?!

С уважение !
цитирай
120. grigorsimov - Вижте публикацията: "Национализмът е насаден на пачи яйца!"
09.03.2011 09:33
Думите "нация" и "национализъм", в смисъла който сме свикнали да ги приемаме, са сътворени с цел да ни измамят и да ни накарат да забравиме народността си и корените си. Или - точно обратното на това, което уж е смисълът и целта на национализма.
Който желае да се запознае малко по-подробно с аргументите ми, може да прочете:
http://grigorsimov.blog.bg/politika/2010/12/03/nacionalizmyt-e-nasaden-na-iudomasonski-iaica-i-bylgarite-
А за "fire", който наистина е жертва на пропагандата, нека прочете следните редове от Достоевски, от 19-ти в.:
"..."Всеки за себе си, и единствено за себе си, и всеки контакт с хората, единствено заради себе си" – е основната идея на буржоазията, заменила в края на 18-ти век, предишния християнски поглед към света, и станала главна идея на цялото сегашно столетие, и на целия еврейски свят. Ето това е моралният принцип на мнозинството сегашни хора, и то не лоши, а хора работни, които не убиват и не крадат...
...А християнството е осъждало всичко това. Сега, напротив, на това се гледа, като връх на прогресивността. Не са, значи, случайно, навсякъде по борсите, господари евреите, нито случайно ръководят капитализма, нито случайно те са вседържители на банките и кредита, и не случайно те са боговете на маждународната политика! Какво ще стане нататък, знаят евреите: наближава тяхното царство, тяхната абсолютна власт! Наближава крайната победа на злото, пред което ще се премахнат чувствата за човеколюбие, жаждата за истина, християнските ценности, националната и расовата гордост на европейските народи. Наближава материализмът, сляпата животинска жажда за лично материално обезпечава-не, жажда за лично трупане на пари, с помощта на всички средства; това ще се приема за висша цел, като нещо разумно, като свобода, – вместо християнските идеи за спасение, с помощта на моралното, братско единство на хората.
цитирай
121. анонимен - Сварог
09.03.2011 10:42
Господин fire, мисля , че Вие сте жертва на стереотипи, говорейки за пропаганда сталински тип. Точно в СССР се размива народностната принадлежност. Самия Йосиф Висерионович Джугашвили (Сталин), не е руснак, не е и грузинец. Не разбирам защо разбитата икономика на България трябва да финансира Турската икономика? Защо се разрушиха българските предприятия и учрежденията създаващи кадри за тях? Преди около 20 години, никой не считаше Турция и Гърция за технически и технологично по-добре развити от България. Другото е въпрос на интереси. Защо за едни е позволено да имат интереси, а за други това се приема като израз на лош тон? Моля Ви, посочете кои "малцинства" в съседните ни държави са претопени и как стоят нещата за тях у нас? Къде е руското малцинство в България? Или според Вас такова няма и защо? И още нещо, българинът винаги е бил атеист и не е стигал до религиозен фанатизъм. В тази връзка, като говорите за "претопяване", не са ли претопени българите в Турция. Ако въобще ги има, какви политически свободи, подобни на ДПС те имат в Турция. Ако поставим въпроса за кюрдите, които имат тракийски произход, виждаме голямата българска толерантност. Сащото важи и за българите в Гърция. България граничи отвсякъде само с българи. Може да се отнасяме с уважение и търпение към нашите съседи, но нека това не прераства в мазохизъм. Защо в Германия не дават гражданство на голямата маса турски работници, които са там повече от 40 години? Така, че когато говорите против "пропаганда сталински тип", Вие сам колоните към интернационализъм, и понеже пролетариите вече липсват, не зная кои ще се обединяват? Дори да имате турски или гръцки произход и да се чувствате уязвен, не считате ли, че българите имат същото право да се чувстват уязвени. Не ползвайте еврейската пропагандна риторика, като права на човека, глобално общество и т.н. Точно те, когато не им харесва, казват, че над всичко стои интереса им.
цитирай
122. анонимен - Дедьов-.."Ще ви кратя.."
09.03.2011 10:57
Кратя значи свършва,. В Родопите ,в Златоградско Смолянско,Кирковско Предполагам Девинско,Доспатско и може би Гоце Делчевско глагола КРАТИ СЕ значи СВЪРШИ СЕ .ПРИМЕРНО "Крати ли се хлеба ? а месото крати ли се? -Свърши ли се хлеба ,а месото свърши ли се ?
Не съм филолог но тази дума присъства и в литературният български ,като корен -ЕДНОКРАТНО ,МНОГОКРАТНО -като отделност определеност свършеност
Не съм уверен обаче че думата има нещо общо с ТРАКИ.
ПРОСТО ФОНЕТИЧНА БЛИЗОСТ КАКВАТА СЕ НАБЛЮДАВА ЧЕСТО.

кЪМ 115 сВАрОГ И 118:СВАРОГ Е АБСОЛЮТНО ПРАВ В КОНСТАТАЦИИТЕ СИ .
Няма място за критики към него.Той просто констатира . Друг е въпроса какво трябва да се направи за да се променят тези неща . България и българската интелигенция е приела неоснователно за неунищожима даденост съществуването на българският народ .Мисли че той е безкрайна неунищожима величина.Фактите сочат че това не е така . Всеки взема от нас но никой не ни дава и народа се ...КРАТИ(СВЪРШИ ИЛИ СВЪРШВА)

Няма политик от новото време (без Т. Живков ,а в Родопите Величко Караджов-лека им пръста ) който да е осъзнал, че народ се пази със същите мерки както и едно стадо .Брани се от вълци ,храни се ,но и се взема добив от него .Ако искаш да ти се увеличи стадото по бързо от естественият възпроизводствен цикъл то се "купуват" или в нашияат случай реасимилират възраждат бълграските народностни представи в отроденото население преетикирано като турци помаци македонци ,сърби ,румънци .
Като се увеличи стадото трябва и земя за него .

Нарочно говоря така примитивно за да се разбере ясно от всеки като се избегнат недоразумения.
Общо нещата са простички ,познаваеми и разбираеми .
Някой обаче има сметка да парцелизира и хиперболизира част от този процес унищожавайки другит му части в суматохата и като цяло саботира преживяването на народа ни.

Между другото цялостна научна презентация на това простичко нещо (историята със стадото) е направил освен други и проф. Орлин Загоров.
Безспорен еродит!!!
цитирай
123. nikikm - До 118. анонимен - fire
09.03.2011 13:37
Драги господине,не хвърляйте индиректни обвинения срещу българите,че не претопяват малцинствата си.Не сте наясно по въпроса или нарочно не сте наясно.Първо те тук са си живяли свободно и без притеснения.Нашият народ е такъв.Който е искал е можел да възприеме българското.Днес нещата са други и си отворете очите.Малцинствата под предлог за различност се обгрижват и насърчават да са различни,от друга страна с тях се работи да мразят българите,в същото време българите се обвиняват в нетолерантност ,расизъм и отказ да ги приемат .Доста йезуитски,не намирате ли?Надявам се да Ви е станало ясно освен,ако не сте от онези които провеждат или най-малкото одобряват горепосочената политика.
цитирай
124. natali60 - Поздравления за интересната статия!
09.03.2011 15:42
Ще коментирам само финалното пояснение за падежите в българския език. "Звателен падеж се употребява масово" - и би трябвало, той е част от езиковата норма на съвременния български книжовен език! Това, че някои неграмотни телевизионери избягват звателния падеж при мъжките имена (Петре, Павле, Иване), е признак на ниска култура. При женските имена - Пенке, Иванке - задължително. Но Марийо, Маргарито - не е задължително, тъй като окончанието "о" в случая носи отсянка на грубост.
Успех, Спароток, в благородното дело!
цитирай
125. анонимен - fire
10.03.2011 00:24
анонимен написа:
Моля Ви, посочете кои "малцинства" в съседните ни държави са претопени и как стоят нещата за тях у нас? Къде е руското малцинство в България? Или според Вас такова няма и защо? И още нещо, българинът винаги е бил атеист и не е стигал до религиозен фанатизъм. В тази връзка, като говорите за "претопяване", не са ли претопени българите в Турция. .


Господин Сварог. Задавате ми въпрос и на следващия ред сам си отговаряте.Явно е ,че има някакво противоречие в мисълта ви.Разбира се ,че болката ми е свързана с претопяването на българското население ,което е малцинство в съседните ни държави.Другите малцинства там ама хич и не ме интересуват.И понеже ме питате ,макар и частично сам да си отговаряте на въпроса... „Моля Ви, посочете кои "малцинства" в съседните ни държави са претопени“... Та да ви открехна ,че населението на Сърбия на изток от р.Морава до границата с България е с български корен но със изцяло сръбско самосъзнание с малки изключения в следствие на именно такова претопяване.Нужно ли е да давам за пример населението в Македония , Беломорска Тракия ,Северна Добруджа , Източна Тракия.Българи изцяло претопени и отродени влели се в редовете на съответната нация.Може би има някаква надежда за ребългаризиране в Македония но само толкоз.
А с твърдения ,като....„ Всички други народности, турци, цигани, евреи, арменци живеят като представители на тези народности в държавата България. Но те не са част от българският народ“....изказани на глас е това претопяване няма как да стане.За съжаление този ваш подход е характерен и към религиозните малцинства в българия.Няма как да ги сочиш с пръс и да им казваш че са различни и в същото време да ги спечелиш за българската кауза. И като изключим циганите не виждам нищо лошо в това тези малцинства да бъдат обгрижвани в смисъл да се прилагат по особени мерки към тях свързани с образувание, историческа пропаганда и прочие мерки насаждащи им българско самосъзнание.
цитирай
126. анонимен - Сварог
10.03.2011 09:05
Господин get, в шеговито-конспиративен тон, мисля за верни твърденията на някои автори, че Синедриона се е преместил от Йерусалим в Констонтинопол и до сега се намира там! Може би това обяснява някои проявления на "Голямата игра"? Българската фирма СО МАТ работеше на 3 континента. Какво стана с нея по време на президенството на Рейгън?
цитирай
127. get - Уважаеми Сварог - За СО МАТ и ТЕКСИМ мога да ви отговоря, за Синедриона има ли смисъл ?
11.03.2011 16:35
анонимен написа:
Господин get, в шеговито-конспиративен тон, мисля за верни твърденията на някои автори, че Синедриона се е преместил от Йерусалим в Констонтинопол и до сега се намира там! Може би това обяснява някои проявления на "Голямата игра"? Българската фирма СО МАТ работеше на 3 континента. Какво стана с нея по време на президенството на Рейгън?


В по-предният меи пост пропуснах най-същественото от вашето изказване !!

анонимен Сварог написа:
От взривовете на гара Пловдив и в тунела при Буново загинаха българи. На терористите турци ...

Абсолюотно отговорно и категорично заявявам, че зад тези терористи(турци) стояха съветските тайни служби, подпомагани тук "на терен" от служители от аналогичните български такива !!
Дори да нямам преки доказателства, зная по силата че съм работил в това министерство(?) - Това е истината !!

С уважение !

от Гет
цитирай
128. tzarkarui - - За това, че Р. Турция получи наг...
12.03.2011 15:15
написа:
- За това, че Р. Турция получи наготово обучена и квалифицирана работна ръка сте прав ! - но как смятате, дали и това не е част от Голямата игра ?!

Мошетата яко са преметнали Сталин и КГБ. С "надеждата", че ще направят Турция комунистическа от вътре - с кадри от България (турци). И за целта им създаваха "алиби" на борци чрез тези атентати на гара Буново, гарата в Пловдив, и т.н. Самата политика на Тошо Тъпото (полупроводника) да образова т.нар. турци (за които имаше куоти в университетите) е доказателство за тази "линия на партията" (за циганите нямаше куоти, нито за арменци, евреи, и т.н. малцинства).

Браткиша Гет може да ни "открехне" за много подробности директно от кухнята (по онова време). И бихме му повярвали защото има изключително аналитичен ум. А Синедрона е в Истамбул от времето на (извратения) султан Мурат (май имам книга по този въпрос - не ми се ровичка).
цитирай
129. get - Царю масата от народът ни не знае много и то съществени неща за историята ... за съжаление !
13.03.2011 03:27
tzarkarui написа:
написа:
- За това, че Р. Турция получи наготово обучена и квалифицирана работна ръка сте прав ! - но как смятате, дали и това не е част от Голямата игра ?!

Мошетата яко са преметнали Сталин и КГБ. С "надеждата"... И за целта им създаваха "алиби" на борци чрез тези атентати на гара Буново, гарата в Пловдив, и т.н. Самата политика на Тошо Тъпото (полупроводника) да образова т.нар. турци (за които имаше куоти в университетите) е доказателство за тази "линия на партията" (за циганите нямаше куоти, нито за арменци, евреи, и т.н. малцинства).

Имаше едно секретно постановление №25, мисля от 1985 г., което даваше твърде много "кУоти"(предимства) по отношение на тях(не само в образованието) !!

tzarkarui написа:
... А Синедрона е в Истамбул от времето на (извратения) султан Мурат (май имам книга по този въпрос - не ми се ровичка).

Относно Синедриона мисля, че той активно започва да действа от VІ в. пр.хр. и е основната причина за т.нар. "елинизъм", тоест асимилиране на родствено нам население в предна и мала Азия.
В ново време никой не говори, кой бе причина за упадъкът на Османската империя ... за Арминиус Вамбери и участието при преговорите м/у Т.Херцел и султан А. Хамид за закупуване земята на Палестина с пари от "барон" Хирш. Отказвайки, А. Хамид си подписа присъдата. Последва "революцията" на младотурците с активно участие на професионалните "революционери" от вида на Ал.Гелфанд "Парвус", Зеев Жаботински и ред други.
След това идва гръко-турската война 1919-22 г. с пари от "болшевиките" и активно участие на значителен контингент "интернационалисти" в армията на М. Кемал "Ататюрк". С така известните "червени" командарми Фрунзе и Ворошилов(вторият, като началник щаб на кемалистката армия).
Съвременна Турция е създадена благодарение на ционизма, тоест политическият юдаизъм !!
За Й. ДЖУгашвили + Хари СОЛОМОН + ООН и създаването на Израел, не си струва говоренето !
- Правешкият каскет - най-безличната и удобна марионетка - Да !
С уважение !

П.П. Спараток, прощавай, че излизам от полето на темата - но нещата следва да се назовават ясно и по категоричен начин !!
цитирай
130. анонимен - Българите
14.03.2011 10:33
Не се срами, на се плаши, Българин да си!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
цитирай
131. анонимен - пророчествата на Ванга за БЪЛГАРИЯ
19.03.2011 21:52
http://www.youtube.com/watch?v=iajcJzv_y_E&feature=related
цитирай
132. veselins - пропусна думата земя
23.03.2011 15:09
пропусна думата земя
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: sparotok
Категория: Политика
Прочетен: 14426936
Постинги: 250
Коментари: 30026
Гласове: 104235
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031