Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
13.09.2009 19:36 - "ИЗЧЕЗВАНЕТО" НА ЕДИН НАРОД
Автор: sparotok Категория: Политика   
Прочетен: 12347 Коментари: 16 Гласове:
29

Последна промяна: 13.09.2009 19:39


 

                            “ИЗЧЕЗВАНЕТО” НА ЕДИН НАРОД                                                  Първа част                                                                  „Никъде по света не живеят толкова много хора както в Тракия, освен в Индия. Сигурен съм, че биха били всемогъщ и непобедим народ, ако живееха в единство, или бяха управлявани от един владетел...”   Това са думи на бащата на историята Херодот, записани след посещението му на нашите земи. Старият автор подчертава недвусмислено, че траките са най-многобройната общност на Европа, като посочва дори и потенциала им на господстващ народ. Нашите учени обаче са на мнение, че Херодот се е лъгал, че твърденията му почиват по-скоро на впечатление oтколкотo на реалност.   Няма нищо лошо едно свидетелство да бъде подложено на съмнение и да бъде извършена проверка на верността му. За съжаление академиците ни не са сторили това и са отхвърлили лекомислено сведението на древния летописец, макар то да е подкрепено и от много други историци. Тукидит, който е съвременник на Херодот споделя следното: „Що се касае до богатство и мощ одриската( тракийската ) империя няма равна на себе си в Европа.” Пет века по-късно Страбон дава конкретни цифри: „Днес (I век) има 22 племена в Тракия и макар страната да е пообезлюдена (от римляните) то тя е в състояние да изправи армия от 200 000 пехотинци и 15 000 конника…” Дори и за днешни стандарти това е огромна войска, която между другото не представя всички траки, а само обитателите на земите между Стара планина и Бяло море. Пеони, трибали, даки и гети принадлежат на същия народ, както и живеещите в областта Тракия. Рим се е съобразявал с тракийските племена и е правил всичко възможно да ги привлече за съюзници. Павзаний е друг древен историк свидетелстващ за огромното население на Тракия, той споделя „Лизимах управлявал над съседните с македонците траки...това ще да е била малка част от тях, понеже по-многоброен народ от траките няма, ако не броим келтите” . Плиний  също потвърждава кaзаното oт другите стари автори, кaто споменава в книгата си “География”,че траките са един от най-могъщите народи на Европа. Oколо хилядолетие след Херодот, Юстиниян пише в Aутентикa-“ Tова е важно и всекимо известно, че ако някой спомене името Tракия, веднага щом думите излетят от устните му, слушащия осъзнава благододните качества на този народ – невероятна мъжественост и страховита войнственост, изпитани по всякакав начин на бойните полета. Teзи качества са типични само за тях, те ги имат по рождени в кръвта си .’’   Кактосеубеждаватесами,свидетелстватаподкрепящитвърдениятанаХеродотсадоста, бащата на историята изобщо не се е лъгал.Впродължениенахилядагодинистаритеавторисавиждалив тракитенаймноголюднияисилен народ наЕвропа. Най-добрите войници на римската империя са идвали от нашите земи.   Според днешните учени обаче това море от хора – траките, изведнъж изчезва от лицето на земята. Как точно се е получила тази невероятна мистерия никой не е успял да обясни както трябва. Най-разпространената теория е тази, че след римското нашествие голяма част от траките са били разселени, останалите сравнително бързо се латинизирали и гърцизирали, а при образуването на старобългарската държава са се претопили сред множеството славяни и българи.   Подобно твърдение няма научна основа. Сведенията на Херодот, Тукидид, Страбон, Павзаний, Плиний и Юстиниан са доказателство, че траките са били огромен народ. Въпреки, че римляните разселват някои племена, тези, които са останали са били милиони.   Също липсват каквито и да е било писмени извори, в които изрично да е казано, че тракийското население се е гърцизирало, или латинизирало напълно. Така нареченото претопяване на траките не е подкрепено с исторически свидетелства, а е само мнение на предубедени учени.   Най-важното, а и необоримо доказателство за присъствието на даден народ в определени земи са топонимите. Всеки народ си има свои собствени названия за вода, гора, село, море, отличаващи се от тези на хора от друга езикова група. По характера на документираните топоними може да се определи какъв език е говорило населението, което ги е оставило. В Дакия и Мизия най-разпространените топоними съдържат частицата ДАВА имаща вариант ДЕВА: Сингидава, Зиридава, Даосдава, Аедева и др. Според нашия езиковед И. Дуриданов ДАВА/ДЕВА е свързано с българския глагол дявам/девам, т.е. полагам, слагам. ДАВА/ДЕВА е означавало място за полагане на стан, селище от временен характер. Тъй като жителите на Северна Тракия са били предимно скотовъдци ( както научаваме от Йордан) то е напълно естествено те да са оставали само за кратко в определено място. Огромните стада са изисквали нова паша и поради тази причина северните траки са били често в движение, като селищата им са били временни лагери. В древността този начин на живот е бил напълно естествен, но с течение на времето скитническото скотовъдство бива изоставено и хората се насочват към уседналост. Това става и причина в Средновековна България да не се срещат селища от типа ДАВА/ДЕВА. Просто този тип селище ( временен стан) вече не е съществувало.   Ще продължим с топографския термин ПАРА, който е най-често срещания в същинска Тракия. Тъй като предимно гръцки автори дават сведения за тракийските населени места, то ПАРА може да се чете и като БАРА. В гръцката азбука няма буква Б и поради това южните ни съседи са заменяли тракийското Б с П. Като пример може да се даде името на цар Берисад, документирано като Перисадес. Относно ПАРА/БАРА Дуриданов споменава, че то може да е свързано със старобългарската дума БАРА – малка река. Трябва да се отбележи, че когато в древността се е основавало селище, то мястото е било избирано винаги в близост до река, или извор. Водата е жизнено необходима както за хората, така и за животните.   Следващия важен термин е БРИЯ. Той се среща като наставка в имената на най-големите селища в Тракия: Месембрия, Полтимбрия, Селимбрия, Алайбрия...В. Георгиев не дава подробна етимология на БРИЯ, докато значението е ясно. Едно голямо селище е събрание, сбор на няколко по-малки. БРИЯ е свързано със старобългарския глагол брати – бера, събирам, сбирам, т.е. обединявам в едно. Значението на БРИЯ е събрание, обединение.   По цялата територия на Тракия и Дакия се срещат селища съдържащи частицата ВИС: Патовиса, Висдина, Висмарос, Берзовис. Частицата ВИС отговаря перфектно на старобългарската дума вьсъсело, селище. Днес тази дума е излязла от употреба, но в миналото е била широко използувана.   Следващия топографски термин идва от езика на фригийците. Те са били тракийско племе, обитавало Югозападна България и Македония много преди Троянската война. Фригийците са наричали градовете си ГОРД/ЗОРД. Eзиковедът О. Хаас свърза ГОРД/ЗОРД с думата ГРАД. В наше време има доста селища имащи наставка град Свиленград, Ивайловград, Радград, Златоград. Те разбира се не са древни, но пък имената им показват продължение на една традиция.   Отново в наречието на фригите намираме думата белте-блато. Трябва да се отбележи, че първичния смисъл на блато е бяла, блестяща повърхност. Коренът на белте е бел, съвпадащо едно към едно с нашата дума бел/бял.   Тракийската дума за море намираме в етнонима морисени- живееши край морето. Това тракийско племе е описано от Плиний Стари в книгата му “География”.   Много древни населени места от нашите земи съдържат частицата БУРТ/БУРД. Някои от тях са Буртидизос, Бурдапа, Бурдонес, Буртикон. Георгиев свързва БУРТ/БУРД   с нашата дума брод. Дори и днес съществува българско селище, в чието име е включена думата брод, това е Костинброд.   Имената на тракийските укрепени селища на хълмове съдържат частицата ПЕРГ: Пергамос, Пергамон...Георгиев обяснява, че ПЕРГ има първично значение високо място, но пропуска да отбележи, че прекрасен еквивалент е българската дума праг ( първичния смисъл на праг е високо препятсвие).   К.Влахов определя тракийската дума ДРУМ – гора, като сродна на старобългарската дръмъ гора ( срещащо се във името на нашия Вълчидръм).   От името на тракийския Одесос ( имащ древен вариант Водесос ) може да се заключи, че тракийската дума за вода е....вода, т.е. не се различава от днешната българска дума. Значението на Одесос ( Варна) е град край вода, град заливан от вода. Варна е била често наводнявана, познаващите историята на този град знаят това.   Тракийската дума за земя е ЗЕМЛА, отговаряща прекрасно на старобългарската дума земляземя.   В таблица 1 е дадено сравнение между тракийската топографска терминология с   български, латински и гръцки сродни думи.      Табл.1

  ТРАКИЙСКИ БЪЛГАРСКИ ЛАТИНСКИ ГРЪЦКИ
1 ДАВА/ДЕВА ДЕВАМ/ДЯВАМ ДИДИ, ЛОКАРЕ ДИНО, ТЕТО
2 ПАРА/БАРА БАРА ПИТИС ВОРВОРОС
3 БРИЯ БРАТИ, СЪБОР КОНВЕНТУС СУНЕЛЕУСЕ
4 ВИС ВЬСЪ ВЕКУС КОМЕ
5 ГОРД/ЗОРД ГРАД УРБС ПОЛИС
6 БЕЛТЕ БЛАТО,БЕЛ/БЯЛ ПАЛУС ЕЛОС
7 БУРД БРОД ПОНС ПОРОС
8 ПЕРГ ПРАГ АЛТУС ПУРГОС
9 ДРУМ ДРЪМЪ СИЛВА ХУЛЕ
10 ВОДА ВОДА АКУА ХУДРОС
11 ЗЕМЛА ЗЕМЛЯ/ЗЕМЯ ТЕРА ХТОНОС
12 МОРЕ МОРЕ МАРЕ, ПЕЛАГУС ТАЛАСОС

  Виждаме, че основните тракийски топографски термини или имат стопроцентови български еквиваленти, или са поне са обясними на български. Разликите между българските и тракийските думи са толкова малки, че могат да се класифицират като диалектни особености. В случай, че траките бяха различен от българите народ, то не би било възможно тракийските топографски термини да намират обяснение в езика ни. С помощта на българския ние можем да разберем смисъла само на български названия. Ние нямаме обяснение за гръцките думи коме-село, таласа-море, или хтонос-земя понеже гърците са чужд за нас народ.   Всъщност не само анализа на тракийските топоними показва, че те са оставени от хора говорещи български диалекти. Племенните названия на траките са също лесно обясними на български: Веси – означава заселени и идва от старобългарската дума вьсъ - село; Висалти – е сродно с веси, частицата лти (лети) е диал. форма на люде-хора; Дерзи- означава дръзки и е свързано със старобългарската дума дрьзъ – дързък; Добери – означава добри ( открито от E. Живков ); Другери- означава другари ( открито от E. Живков ); Сеялети – означава сеячи, съставено е от сея и лети ( диал. форма на люде-хора); Долонки – означава дълги и свързано със старобълг. дума долонгъ- дълъг; Серди – означава живеещи в средата, сърцето на държавата; Бруси – е обяснимо със старобългарската дума бръзъ – бърз; Приянти  е обяснимо със старобългарската дума приянтъ -приятен, достоен; Карпи е обяснимо с нашата дума карпа- скала, т.е. карпи означава обитатели на скалисти места/планини; Трауси означава жалеещи, оплакващи. Херодот описва техния странен обичай да жалеят и оплакват новородените деца. Името на траусите е свързано съсстаробългарската думатрьsание – жаление;   Списъка може да се продължи прилично, но това е само трупане на факти. Характерът  на посочените тук тракийски етноними е поредното доказателство, че български наречия са били говорени в Тракия още от най-дълбока древност. Трябва да се отбележи, че до Средновековието това е било известен факт защото в  едно от писмата си до цар Калоян, римския папа Инокентии III-ти споменава, че във вените на българският владетел тече римска кръв ( т.е. Калоян е потомък на римските императори). Духовният водач на Вечния град добавя също, че нашите деди заслужават дълбоко уважение поради това, че приели Христовата вяра от Апостолите.   Апостолите Павел и Сила са проповядвали в нашите древни земи през I- ви век и за да могат да дадат на българите новата вяра, то дедите ни трябва да са обитавали Южна Тракия през I- ви век. В по-късни времена ранното тракийско християнство е обявено за ерес от гърците и изповядващите го биват жестоко преследвани и избивани. Колкото до твърдението на Инокентий III-ти, че сред предците на Калоян е имало императори на Рим тук ще бъде посочени родените в Мизия и Тракия: Maксимин Тракиеца, Галерий, Лициний, Лъв Бесът,  Кoнстантин Велики, Юлиан, Юстин I-ви.... Тези тракийци  започват кариерата си като войници в римските легиони и се издигат до императорския престол благодарение на качествата си. Тях е имал предвид папата споменавайки кръвната връзка на Калоян с римските владетели.  Всъщност не само Инокентий III-ти говори за връзката на българския цар Калоян с траките. Гърците наричат българския цар - мизиецът Йоан. Мизите са тракийско племе, през IV-ти век  техните земи са наречени България от Св. Йероним....   Виждаме, че според историческите извори и анализа на топоними и етноними траките изобщо не са изчезвали като народ, изгубило се е само името им. Това е нещо напълно естествено, случвало се е и на други места. Днешните иранци са наричани в миналото перси, а по-старите им имена са артеи и кефени. Един неосведомен човек би видял в тези названия четири разллични народа. Промяна в името на един етнос може да настъпи по политически, или религиозни причини.   Да отправим поглед към Тракия, която  е била обитавана от много племена. В началото под името траки се е разпознавало едно единствено племе. Гетите са считали себе си за гети, а мизите са се самоопределяли като мизи въпреки, че са говорели същият език както и племето гети. За да се идентифицират многото племена имащи един и същ произход, в древността се е използувало едно обобщително име – това на най-известното племе. Страбон обяснява, че в най-далечни времена гърците са наричали всички свои северни съседи с името скити. Между Троянската война и V-ти век преди Христа гърците са познавали най-добре войнствените дерзи ( дерзики). Понеже езикът на южните ни съседи е бил различен от този на предците ни, то дерзи/дерзики се редуцира на терсики – терейки – траки. През V-ти век преди Христа одрисите основават първата империя на Европа и всички поданници на новообразуваната държава биват наричани одриси, независимо дали произхождат от племето одриси, или са мизи, гети, пеони, кабилети... След време идва ред на бесите да станат символ за всички траки, а между IV-ти и VII-ми век мизите ги изместват като доминантната група. Тези мизи биват наричани още българи.  Различните названия скити, траки, мизи, българи не са индикация за различен произход.  


Тагове:   траки,   Калоян,


Гласувай:
29


Вълнообразно


1. veneti - Аз съм лаик относно това, но научих ...
13.09.2009 19:47
Аз съм лаик относно това ,но научих интересни неща,за което благодаря.
цитирай
2. sparotok - ИЗЧЕЗВАНЕТО” НА ЕДИН НАРОД
13.09.2009 19:56
veneti написа:
Аз съм лаик относно това ,но научих интересни неща,за което благодаря.


Има още много интересни неща за нашата история, но трябва да бъдат представяни постепенно и с много пояснения, иначе никой няма да повярва. А доказателства има от областта на генетиката, лингвистиката и археологията.

цитирай
3. slovoto - "БРИЯ е свързано със старо...
13.09.2009 20:02
"БРИЯ е свързано със старобългарския глагол брати – бера, събирам, сбирам, т.е. обединявам в едно."

А СлънчевБрия, КаменБрия, ЧервенБрия? Но като цяло - поздрави за статията!
цитирай
4. sparotok - ИЗЧЕЗВАНЕТО" НА ЕДИН НАРОД
13.09.2009 21:32
Бихте ли обяснили какво точно разбирате под:
А СлънчевБрия, КаменБрия, ЧервенБрия?

Ще се опитам да дам малко повече подробности.
Коренът на БРИЯ е БР/БЕР, а наставката ИЯ е типична за палеобалканските езици като тракийски и пеласгийски...и български разбира се...
цитирай
5. boristodorov56 - Браво!
13.09.2009 22:46
Браво!
цитирай
6. sparotok - ИЗЧЕЗВАНЕТО" НА ЕДИН НАРОД
14.09.2009 11:17
Благодаря!
цитирай
7. tili - Направо си го
15.09.2009 11:53
слагам в блогрола без коментар!!!
цитирай
8. sparotok - "ИЗЧЕЗВАНЕТО" НА ЕДИН НАРОД
15.09.2009 23:46
ОК
цитирай
9. zvezdichka - Много подробни
24.09.2009 12:24
и задълбочени знания имате и са много интересни за мен.
Поздравления за блога!
цитирай
10. demograph - Чета постингите и коментарите за трети път
12.12.2009 20:47
и все по-ясна ми става картинката. Тази статия е най-прегледна в смисъл, най-лесна за разбиране от неспециалист. Да кажем за изучаване в прогимназия или гимназия. Кефя ти се.
цитирай
11. zaw12929 - Интересно!
06.02.2010 03:24
Интересно!
цитирай
12. анонимен - хмм
17.06.2010 12:00
Възможно ли е според факта,че Константин Велики е тракиец т.е предшественик на средновековните български князе и факта,че Константинопол е кръстен на него-това да е главната причина по-великите наши владетели да са искали да превземат този град?
цитирай
13. анонимен - Абсолютно съгласен
30.06.2010 22:22
Sparotok, напълно съм съгласен с всичко написано от теб и отдавна поддържам същата теза пред моите приятели! От много години си задавам въпроса, след като Хеордот казва, че траките са най-многобройния народ, къде е изчезнал. Един народ, не може лесно да изчезне! Да се приеменува - ДА, но да изчезне - трудно. Пет века турско робство и два века по-преди византийско, българския народ не можа да изчезне, както и езикът му, а да се твърди, че това е станало с траките за четири - пет века е направо смешно! В същото време да се твърди, че прабългарският език изчезнал за по-малко от два века - абсолютна глупост.
То и сега - в епохата на радиото, телевизията, интернет не можеш да изтриеш някой народ /опити много по света/, а какво да кажем за онази епоха, когато тези мощни инструменти са липсвали! Как ще смениш езика или веруюто на неграмотния овчарин в планината, който почити целогодишно е там?! И след хиляда години, той ще си е все един и същ, освен ако не го изтребиш до крак. Но и това е също невъзможна задача - той просто има къде да се крие и познава прекрасно района, за разлика от този, който иска да го заличи.
Плачевното е, че в учебниците по история на дъщеря ми, тези лъжи продължават да се тиражират.
Давай напред Sparotok - това е верния път! Борбата ще е трудна, но мисля, че сега е време за няколко научни филма на тази тема. Може би няма да ги пуснат по официалните медии, но затова има торенти. Българският народ трябва да знае истината и това е твоята мисия. А ние ще помагаме с каквото можем.
цитирай
14. sparotok - Константин Велики
30.06.2010 23:13
анонимен написа:
Възможно ли е според факта,че Константин Велики е тракиец т.е предшественик на средновековните български князе и факта,че Константинопол е кръстен на него-това да е главната причина по-великите наши владетели да са искали да превземат този град?


Да, Константин е от тракийски произход, както и Юлиан, Юстин, Юстиниан...
цитирай
15. sparotok - лъжи
30.06.2010 23:15
анонимен написа:
Sparotok, напълно съм съгласен с всичко написано от теб и отдавна поддържам същата теза пред моите приятели! От много години си задавам въпроса, след като Хеордот казва, че траките са най-многобройния народ, къде е изчезнал. Един народ, не може лесно да изчезне! Да се приеменува - ДА, но да изчезне - трудно. Пет века турско робство и два века по-преди византийско, българския народ не можа да изчезне, както и езикът му, а да се твърди, че това е станало с траките за четири - пет века е направо смешно! В същото време да се твърди, че прабългарският език изчезнал за по-малко от два века - абсолютна глупост.
То и сега - в епохата на радиото, телевизията, интернет не можеш да изтриеш някой народ /опити много по света/, а какво да кажем за онази епоха, когато тези мощни инструменти са липсвали! Как ще смениш езика или веруюто на неграмотния овчарин в планината, който почити целогодишно е там?! И след хиляда години, той ще си е все един и същ, освен ако не го изтребиш до крак. Но и това е също невъзможна задача - той просто има къде да се крие и познава прекрасно района, за разлика от този, който иска да го заличи.
Плачевното е, че в учебниците по история на дъщеря ми, тези лъжи продължават да се тиражират.
Давай напред Sparotok - това е верния път! Борбата ще е трудна, но мисля, че сега е време за няколко научни филма на тази тема. Може би няма да ги пуснат по официалните медии, но затова има торенти. Българският народ трябва да знае истината и това е твоята мисия. А ние ще помагаме с каквото можем.


Лъжите няма да спрат скоро, дори ще се усилят, недобросъвестни хора ще направят всичко възможно да ни изолират от роднините ни.
На нас се пада нелеката задача да издирим истината и отново да обединим народа си, а също и да подновим приятелски отношения с всички съседи.
цитирай
16. анонимен - ot juli
24.07.2011 11:48
BRAVO,prodaljavai !
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: sparotok
Категория: Политика
Прочетен: 14427828
Постинги: 250
Коментари: 30026
Гласове: 104236
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031